Pravidla používání serveru webhosting.vse.cz (PR 4/2019)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 1. října 2022 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Tento předpis stanoví pravidla provozování webů na serveru webhosting.vse.cz.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Eva Šestáková Cirkvová Ing. Milan Nidl, MBA prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: Odbor správy sítě a síťových služeb/ vedoucí Centrum informatiky/ ředitel rektorka
Datum: 3. 4. 2019 3. 4. 2019 3. 4. 2019
Podpis: Ing. Eva Šestáková Cirkvová v.r. Ing. Milan Nidl, MBA v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 8. dubna 2019 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 8. dubna 2019 Účinnost do:
 1. Na serveru webhosting.vse.cz jsou pro útvary provozovány weby k doménám třetího a čtvrtého řádu (dále jen domény) a osobní stránky zaměstnanců Vysoké školy ekonomické v Praze.
 2. Držitelem všech domén je Vysoká škola ekonomická v Praze (dále VŠE).
 3. Název požadované domény nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí to být jméno jiné organizační složky VŠE, postu VŠE, apod. (např. ciks nebo rektor). Název požadované domény musí respektovat technické možnosti, nelze vytvářet domény, které jsou shodné s uživatelským jménem zaměstnanců (novak.vse.cz). Na serverech VŠE nelze hostovat ani externí domény, ani komerční webové prezentace.
 4. Doména na serveru webhosting.vse.cz je přidělována na dobu určitou na základě vyplněného elektronického registračního formuláře, který žadatel vytiskne a po schválení doručí do Centra informatiky, Centra podpory uživatelů (oddělení Helpdesk, místnost SB 22). Vyplněním elektronického registračního formuláře umístěného na https://webhosting.vse.cz se doména pouze rezervuje. Žádost schvaluje buď rektor, prorektor, kvestor, děkan nebo ředitel celoškolského útvaru (dále jen držitel domény), který zároveň rozhodne a vyznačí na formuláři, zda se bude jednat o oficiální stránky VŠE, a své rozhodnutí osvědčí svým podpisem na listinné formě žádosti. Jestliže nebude doručen podepsaný registrační formulář do 21 pracovních dnů od elektronické registrace, bude tato registrace stornována a doména bude opět k dispozici pro další registraci.
 5. Osobní stránka je zřízena osobě v pracovněprávním vztahu s VŠE na základě jí vyplněného elektronického formuláře. Název osobní stránky je ve tvaru https://name.vse.cz/prijmeni, kde jmeno.prijmeni je generováno z emailové adresy žadatele. Pokud takových adres má uživatel více, vybere si z nabídky v elektronickém formuláři. O zřízení osobní stránky je žadatel informován mailem. Žadatel se pak stává správcem své osobní stránky. Pro zřízení osobní stránky není potřeba zajišťovat listinnou podobu formuláře. Po skončení pracovněprávního vztahu mezi správcem osobní stránky a VŠE je Centrum informatiky oprávněno pozastavit nebo ukončit provoz příslušné osobní stránky.
 6. Po založení domény/osobní stránky se žadatel stává správcem příslušné domény/osobní stránky zaměstnance. Správce musí mít platný účet v InSIS. Nelze provozovat domény/osobní stránky bez správce. V případě neexistence pracovněprávního vztahu správce a VŠE je Centrum informatiky oprávněno provoz stránek pozastavit do doby stanovení nového správce.
 7. Změnu správce domény provádí Centrum informatiky na základě žádosti držitele domény. V případě dostupnosti nového a starého správce lze změnu provést elektronicky prostřednictvím registračního formuláře. Každá změna správce domény musí být oznámena Centru informatiky.
 8. Oficiální stránky VŠE a osobní stránky jsou provozovány v jednotném prostředí, respektujícím vizuální identitu VŠE. Správci stránek nejsou oprávněni zasahovat do poskytnutého softwarového řešení a měnit jeho funkcionalitu. Správou prostředí pro oficiální stránky VŠE a pro osobní stránky zaměstnanců je pověřeno Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS).
 9. Na provoz serveru vse.cz a name.vse.cz, se vztahují vnitřní předpisy, v případě jejich porušení může být příslušná stránka či stránky znepřístupněny.
 10. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zneužívat služby poskytované tímto serverem, pokoušet se prolomit zabezpečení systému či jinak narušovat provoz.
 11. Za obsah stránek a za případné zneužití přístupu zodpovídá příslušný správce. Pokud by jednáním správce domény vznikla VŠE jakákoliv škoda, je tento povinen ji v plném rozsahu uhradit. Je zakázáno používat diskusní fóra, která umožňují anonymní posílání příspěvků, nebo redakční systémy, kde lze anonymně vložit komentář ke článku. V případě, že se nejedná o oficiální stránku VŠE, je tuto skutečnost povinen příslušný správce dostatečně viditelným způsobem uvést alespoň na úvodní stránce vložením textu: „Informace zde uveřejněné nejsou oficiálním sdělením/stanoviskem Vysoké školy ekonomické v Praze.“.
 12. V případě, kdy některá stránka generuje nadměrný provoz, příliš zatěžuje server, ohrožuje bezpečnost serveru, vykazuje chyby apod., je provozovatel serveru oprávněn provést technické opatření vedoucí k nápravě nebo odvrácení hrozícího nebezpečí včetně znepřístupnění příslušných stránek. V takových případech informuje provozovatel serveru správce příslušných stránek mailem a může mu uložit odstranění příčin závadu způsobujících. Obdobná opatření včetně znepřístupnění stránek může provozovatel serveru provést, nereaguje-li správce příslušné domény na výzvy ve smyslu předchozí věty. Znepřístupnit stránky může provozovatel serveru rovněž v případě jejich závadného obsahu a po uplynutí doby platnosti domény.
 13. Pro správu souborů příslušné webové aplikace se používá aplikační software popsaný v sekci „Nápověda“, kde je též uveden seznam doporučených programů.
 14. Při vytvoření domény bude vytvořen a předán správci uživatelský účet pro přenos souborů přes protokoly sftp  a přístupové údaje k databázi. Za tyto účty zodpovídá příslušný správce. Správcům není k dispozici interaktivní shell.
 15. Vzhledem k povaze serveru nelze přizpůsobovat konfiguraci dle individuálních požadavků. Na serveru nelze přijímat poštu. Pokud při komunikaci se serverem dochází k předávání uživatelských jmen a hesel, je správce serveru povinen toto zajistit zabezpečeným způsobem (např. pomocí šifrování SSL/TLS).
 16. Veřejný síťový provoz serveru je k dispozici pod protokolem https. Využívání tohoto protokolu je z důvodu bezpečnosti povinné, požadavky zaslané za využití protokolu http jsou automaticky přesměrovávány na protokol https.
 17. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo provést upgrade programového vybavení, v takovém případě zveřejní informace o příslušné stránce v sekcích Technické informace a Odstávky a výpadky.
 18. Zálohování dat provádí správce domény/osobní stránky ve své režii.

Tento předpis ruší příkaz rektora PR 04/2010 ze dne 1. 4. 2010