Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 8. května 2023 Zobrazit novější předpis...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2017 pod čj. MSMT-19508/2017 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 zákona o vysokých školách dne 11. ledna 2021 pod č. j. MSMT-836/2021-3.

Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 zákona o vysokých školách dne 13. dubna 2023 pod č. j. MSMT-9869/2023.

Mgr. Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol


II. změna – Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze – úplné znění ze dne 13.4.2023

Část I. Úvod

Článek 1: Úvodní ustanovení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem je upraveno v § 71 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v tomto Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „Řád“). Tento Řád je vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“), a to v souladu s § 72 odst. 13 a § 74 odst. 7 zákona o vysokých školách. Řád upravuje podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Část II. Habilitační řízení

Článek 2: Zahájení habilitačního řízení

 1. Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče podaný děkanovi fakulty, které byla udělena akreditace pro uchazečem zvolený habilitační obor.
 2. Dnem zahájení habilitačního řízení je den doručení návrhu na zahájení habilitačního řízení děkanovi. K návrhu musí uchazeč přiložit habilitační práci ve smyslu § 72 odst. 3 zákona a další náležitosti uvedené v § 72 odst. 2 zákona a v Příloze č. 1. Habilitační práci odevzdávanou podle § 72 odst. 3 písm. a) zákona nebo sjednocující komentář podle § 72 odst. 3 písm. b) zákona musí uchazeč předložit také v elektronické verzi, kterou ukládá do databáze habilitačních prací, vedené v informačním systému VŠE, osoba určená děkanem v jím stanoveném termínu.
 3. Nemá-li předložený návrh všechny zákonem stanovené náležitosti a nejsou-li dodány tímto Řádem požadované podklady, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Nebudou-li nedostatky odstraněny ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy byla uchazeči výzva doručena, řízení děkan zastaví a předložené podklady se uchazeči vrátí.

Článek 3: Habilitační komise

 1. Splňuje-li návrh zákonem předepsané náležitosti a jsou-li dodány tímto Řádem požadované podklady, předloží děkan vědecké radě fakulty návrh na složení pětičlenné habilitační komise a jmenování jejího předsedy. Návrh na složení habilitační komise musí být v souladu s § 72 odst. 5 zákona.
 2. Jmenovaným členům habilitační komise děkan neprodleně zašle spolu s oznámením o jmenování členem komise podklady nutné pro posouzení vědecké kvalifikace uchazeče pro daný obor a jeho pedagogické praxe. Pro účely transparentního posouzení podkladů zašle členům habilitační komise metodiku hodnocení vědecko-výzkumné, publikační a pedagogické činnosti uchazeče stanovenou směrnicí rektora.

Článek 4: Postup habilitační komise

 1. Habilitační komise při své práci postupuje v souladu s § 72 odst. 7 a 8 zákona a s tímto Řádem.
 2. Hodnocená vědecko-výzkumná a pedagogická činnost uchazeče musí souviset s oborem habilitace nebo oborem příbuzným.
 3. Habilitační komise jmenuje na návrh předsedy tři oponenty habilitační práce. Návrh je přijat, pokud se pro něj vysloví nejméně tři členové habilitační komise. Z VŠE nebo z pracoviště uchazeče může být jmenován pouze jeden oponent. V posudcích oponentů musí být uvedeno jejich pracoviště. Alespoň dva oponenti musejí mít titul profesor, popř. docent v daném nebo příbuzném oboru.
 4. Zasedání habilitační komise řídí její předseda, při jeho neúčasti jím pověřený člen habilitační komise (dále jen „předsedající“).
 5. Habilitační komise je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání komise alespoň čtyři její členové.
 6. Předsedající může povolit účast na zasedání distančním způsobem. O tomto rozhodnutí informuje v úvodu zasedání habilitační komise. Pro účast na zasedání distančním způsobem musí být splněny následující podmínky:
  a) distanční účast musí být v reálném čase zasedání habilitační komise,
  b) je prokázána totožnost člena habilitační komise účastnícího se zasedání distančním způsobem a
  c) člen habilitační komise účastnící se zasedání distančním způsobem se může zapojit do diskuse, podávat návrhy a hlasovat.
 7. Usnesení je přijato, pokud se pro ně vyslovili alespoň tři její členové. Hlasování habilitační komise o návrhu na jmenování uchazeče docentem je tajné.
 8. Členové habilitační komise hlasují buď „pro návrh“, nebo „proti návrhu“. Jiný projev vůle znamená, že člen habilitační komise se zdržel hlasování.
 9. Hlasování habilitační komise probíhá pomocí hlasovacích lístků nebo prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE. Pokud předsedající povolil účast na jednání habilitační komise některému členu distančním způsobem, hlasování probíhá výhradně prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE.
 10. Hlasování prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE probíhá v čase, který stanoví předsedající. Po skončení hlasování informuje předsedající o jeho výsledku, který stvrzuje i podpisem protokolu o výsledku hlasování.
 11. Výsledek hlasování musí být uveden ve zprávě komise o návrhu na jmenování docentem. Závěry posouzení uvede habilitační komise v závěrečné zprávě, která musí být dostatečně podrobná. Součástí zprávy je stanovení tématu habilitační přednášky uchazeče.
 12. Nezíská-li návrh na jmenování uchazeče docentem většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit.
 13. Návrh na jmenování docentem nebo na zastavení řízení přednese předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise vědecké radě fakulty.
 14. Habilitační řízení může být v odůvodněných případech děkanem zastaveno na základě žádosti uchazeče. Další postup určuje § 72 odst. 12 zákona. Děkan je povinen o této skutečnosti informovat rektora, vědeckou radu fakulty, členy habilitační komise a oponenty habilitační práce.

Článek 5: Průběh habilitačního řízení na vědecké radě fakulty

 1. Děkan zařadí návrh habilitační komise na jmenování uchazeče docentem nebo na zastavení řízení na program zasedání vědecké rady fakulty.
 2. Fakulta zveřejňuje datum a místo zasedání vědecké rady, na které se řízení koná, ve veřejné části svých internetových stránek. Habilitační práce, odevzdaná uchazečem k obhajobě, musí být nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněna k nahlížení veřejnosti na fakultě. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. Informace o místě k nahlížení musí být zveřejněna ve veřejné části internetových stránek fakulty.
 3. Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce bez ohledu na výsledek obhajoby.
 4. Průběh habilitačního řízení uchazeče na zasedání vědecké rady fakulty musí být v souladu s § 72 odst. 8 až 10 zákona, tímto Řádem a s jednacím řádem vědecké rady fakulty. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, platí, že vědecká rada habilitační řízení zastavuje. V případě, že je řízení zastaveno, vrací se habilitační práce s připojenými podklady uchazeči. Získá-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, postoupí vědecká rada návrh na jmenování docentem rektorovi.

Článek 6: Jmenování docentem

 1. Rektor bez zbytečného odkladu rozhodne, zda s návrhem na jmenování souhlasí. Souhlasí-li s návrhem, jmenuje uchazeče docentem k prvnímu dni měsíce následujícího po jeho rozhodnutí. Předání jmenovacího dekretu uchazeči se koná na nejbližším zasedání Vědecké rady VŠE, případně při jiné slavnostní příležitosti, případně jiným způsobem.
 2. V případě, že rektor s návrhem na jmenování docentem nesouhlasí, předloží jej s odůvodněním nesouhlasu k projednání na nejbližším zasedání Vědecké rady VŠE. Vědecká rada VŠE se po projednání tajným hlasováním usnáší, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů Vědecké rady VŠE, platí, že se řízení zastavuje. V případě zastavení habilitačního řízení se habilitační práce s připojenými podklady vrátí uchazeči. Získá-li návrh na jmenování docentem většinu hlasů všech členů Vědecké rady VŠE, rektor jmenuje uchazeče docentem k prvnímu dni měsíce následujícího po jednání Vědecké rady VŠE.

Článek 7: Zveřejňování habilitační práce

 1. Zveřejňování habilitačních prací probíhá v souladu s § 75 odst. 4 a 47b zákona, nebyla-li tato práce již zveřejněna jiným způsobem, a to bez ohledu na výsledek obhajoby. Zveřejnění habilitační práce nebo její části může být na základě žádosti uchazeče odloženo podle § 47b odst. 4 zákona, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let; o žádosti rozhoduje děkan. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna v databázi habilitačních prací vedené v informačním systému VŠE, kde jsou zveřejňovány habilitační práce. Po obhájení habilitační práce, jíž se týká odklad zveřejnění, zašle VŠE bez zbytečného odkladu jeden výtisk práce k uchování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
 2. Habilitační práce odevzdané podle § 72 odst. 3 písm. b) a c) zákona budou po obhajobě, ve spolupráci s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE, předány do centrální spisovny VŠE.

Článek 8: Přezkumná komise

 1. Řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem se na VŠE koná v souladu s § 74a až 74c zákona.
 2. Pětičlennou přezkumnou komisi jmenuje rektor v souladu s § 74a odst. 5 zákona, z profesorů, docentů nebo jiných odborníků, působících ve stejném nebo příbuzném oboru habilitace osoby v řízení. Jednoho člena komise jmenuje rektor na návrh ministra ze státních zaměstnanců působících na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Členem komise nemůže být ten, kdo byl oponentem habilitační práce nebo členem habilitační komise uvedené osoby.
 3. Členové přezkumné komise mají právo své jmenování ze závažných důvodů odmítnout, o čemž musí rektora neprodleně informovat.

Část III. Řízení ke jmenování profesorem

Článek 9: Zahájení řízení ke jmenování profesorem

 1. Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana podaný vědecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování. Řízení může zahájit z vlastního podnětu i vědecká rada fakulty. Součástí návrhu jsou náležitosti uvedené v § 72 odst. 2 větě druhé zákona a podklady uvedené v Příloze č. 2. V případě zahájení řízení ke jmenování profesorem na návrh uchazeče je dnem zahájení řízení den doručení návrhu na zahájení řízení děkanovi. V případě zahájení řízení ke jmenování profesorem na návrh děkana nebo zahájení řízení z vlastního podnětu vědecké rady fakulty je dnem zahájení řízení datum projednání tohoto návrhu na vědecké radě fakulty.
 2. Jestliže návrh nemá zákonem stanovené náležitosti nebo nejsou-li dodány všechny tímto Řádem požadované podklady, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. V případě, že uchazeč ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení děkan zastaví a předložené materiály se uchazeči vrátí.

Článek 9a: Zvláštní postup v případě prominutí předchozího jmenování docentem

 1. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh Vědecké rady VŠE předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout.
 2. Písemnou žádost o prominutí předchozího jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem podává uchazeč rektorovi. Přílohou této žádostí je:
  a) doklad prokazující, že uchazeč je profesorem na vysoké škole v zahraničí,
  b) doklad prokazující, že zahraniční vysoká škola, na níž je uchazeč profesorem, je renomovanou vysokou školou (např. umístění vysoké školy v mezinárodních žebříčcích, skutečnost, že vysoká škola je nositelem uznávané mezinárodní akreditace EQUIS, AACSB, AMBA apod.),
  c) návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem, včetně všech náležitostí a podkladů podle čl. 9, odst. 1 s výjimkou úředně ověřené kopie jmenovacího dekretu o získání pedagogicko-vědeckého titulu docent.
 3. Rektor předkládá žádost uchazeče Vědecké radě VŠE, která se na jejím základě usnáší o návrhu na prominutí předchozího jmenování docentem jako předpokladu k zahájení řízení ke jmenování profesorem.
 4. Je-li usnesení přijato, může rektor na jeho základě předchozí jmenování docentem jako předpoklad zahájení řízení ke jmenování profesorem uchazeči prominout; rozhodnutí o návrhu rektor učiní bez zbytečného odkladu a oznámí ho uchazeči. Pokud usnesení není přijato, oznámí rektor tento výsledek uchazeči.“

Článek 10: Komise

 1. Jsou-li předloženy veškeré zákonem předepsané náležitosti a jsou-li dodány tímto Řádem požadované podklady, nebo jsou-li nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, připraví děkan návrh na složení pětičlenné komise a jmenování jejího předsedy tak, aby tento návrh byl předložen ke schválení na zasedání vědecké rady fakulty. Návrh na složení komise musí být v souladu s § 74 odst. 3 zákona. Členem komise nemůže být profesor, který podával doporučující stanovisko k zahájení profesorského řízení. Alespoň tři členové komise musejí být profesoři.
 2. Děkan zašle členům komise oznámení o jejich jmenování a dále veškeré podklady nutné pro posouzení vědecké kvalifikace uchazeče pro daný obor a jeho pedagogické praxe. Pro účely transparentního posouzení podkladů zašle členům komise metodiku hodnocení vědecko-výzkumné, publikační a pedagogické činnosti uchazeče stanovenou směrnicí rektora.

Článek 11: Postup komise

 1. Komise při své práci postupuje v souladu s § 74 odst. 5 zákona a s tímto Řádem.
 2. Hodnocená vědecko-výzkumná a pedagogická činnost uchazeče musí souviset s oborem jmenování nebo oborem příbuzným.
 3. Pro účely posouzení si může komise vyžádat k návrhu na jmenování uchazeče profesorem dodatečná odborná stanoviska významných představitelů daného nebo příbuzného oboru.
 4. Zasedání komise řídí její předseda, při jeho neúčasti jím pověřený člen komise (dále jen „předsedající“). Komise je usnášeníschopná, účastní-li se alespoň čtyři její členové.
 5. Předsedající může povolit účast na zasedání distančním způsobem. O tomto rozhodnutí informuje v úvodu zasedání komise. Pro účast na zasedání distančním způsobem musí být splněny následující podmínky:
  a) distanční účast musí být v reálném čase zasedání komise,
  b) je prokázána totožnost člena komise účastnícího se zasedání distančním způsobem a
  c) člen komise účastnící se zasedání distančním způsobem se může zapojit do diskuse, podávat návrhy a hlasovat.
 6. Hlasování komise o návrhu na jmenování uchazeče profesorem je tajné. Usnesení je přijato, pokud se pro ně vyslovili alespoň tři její členové.
 7. Členové komise hlasují buď „pro návrh“, nebo „proti návrhu“. Jiný projev vůle znamená, že člen komise se zdržel hlasování.
 8. Hlasování komise probíhá pomocí hlasovacích lístků nebo prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE. Pokud předsedající povolil účast na jednání komise některému členu distančním způsobem, tajné hlasování probíhá výhradně prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE.
 9. Hlasování prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE probíhá v čase, který stanoví předsedající. Po skončení hlasování informuje předsedající o jeho výsledku, který stvrzuje i podpisem protokolu o výsledku hlasování.
 10. Výsledek hlasování musí být uveden ve stanovisku komise k návrhu na jmenování. Závěry posouzení kvalifikace uchazeče uvede komise v závěrečné zprávě, která musí být dostatečně podrobná.
 11. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů komise, platí, že komise doporučuje řízení zastavit. Návrh na jmenování uchazeče profesorem nebo na zastavení řízení předloží předseda nebo jím pověřený člen komise vědecké radě fakulty.

Článek 12: Průběh řízení na zasedání vědecké rady fakulty

 1. Návrh komise na jmenování profesorem nebo návrh na zastavení řízení zařadí děkan na program zasedání vědecké rady fakulty. Fakulta zveřejňuje datum a místo zasedání vědecké rady, na které se řízení koná, ve veřejné části svých internetových stránek.
 2. Průběh řízení ke jmenování uchazeče profesorem na zasedání vědecké rady fakulty musí být v souladu s § 74 odst. 5 a 6 zákona, s tímto Řádem a s jednacím řádem vědecké rady fakulty. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, platí, že vědecká rada řízení ke jmenování profesorem zastavuje. V případě, že je řízení zastaveno, vrací se předložené materiály uchazeči. Získá-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, postoupí vědecká rada návrh na jmenování profesorem Vědecké radě VŠE.
 3. Řízení ke jmenování profesorem může být v odůvodněných případech děkanem zastaveno na základě žádosti uchazeče. Děkan je povinen o této skutečnosti informovat rektora, vědeckou radu fakulty a členy komise. Předložené materiály se vrací uchazeči.

Článek 13: Průběh řízení na zasedání Vědecké rady VŠE

 1. Rektor zařadí návrh na jmenování profesorem na program zasedání Vědecké rady VŠE.
 2. Průběh řízení ke jmenování uchazeče profesorem na zasedání Vědecké rady VŠE musí být v souladu s § 74 odst. 6 zákona, s tímto Řádem a s Jednacím řádem Vědecké rady VŠE. Na jednání Vědecké rady VŠE uchazeč předkládá své nejvýznamnější práce.
 3. Získá-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů Vědecké rady VŠE, předloží jej Vědecká rada VŠE se všemi náležitostmi ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
 4. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu hlasů všech členů Vědecké rady VŠE, řízení se zastavuje.

Část IV. Závěr

Článek 14: Společná ustanovení

 1. Oznámení o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem nebo o zastavení řízení na základě rozhodnutí vědecké rady fakulty zašle děkan rektorovi. Údaje o zahájení a výsledku habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem dle § 75 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona, jakožto i změny v údajích uvedených v odst. 2 písm. a) nebo důvod a datum přerušení řízení dle odst. 2 písm. b) zákona oznámí rektor Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Současně budou údaje o zahájení a výsledku habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, jakož i další údaje uvedené v § 75 odst. 1 zákona zveřejněny ve veřejné části internetových stránek VŠE.
 2. Návrh na zahájení řízení musí uchazeč podávat s ohledem na dobu trvání příslušné akreditace, případně možnosti jejího prodloužení, aby řízení na VŠE včetně hlasování na zasedání vědeckých rad proběhlo ještě před ukončením platnosti akreditace (u habilitačního řízení jmenování rektorem, u řízení ke jmenování profesorem schválení návrhu na jmenování profesorem Vědeckou radou VŠE).
 3. Rektor na úrovni VŠE a děkani na úrovni fakult zajistí, aby nedošlo ke střetu zájmů jednotlivých orgánů, zejména rektora, prorektorů, děkana, členů habilitačních komisí v případě habilitačních řízení, oponentů habilitačních prací a členů komisí působících v řízení ke jmenování profesorem. V případě střetu zájmů se postupuje podle metodiky vydané rektorem.
 4. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem mohou být konána v anglickém jazyce. Zpráva habilitační komise a návrh na jmenování docentem jsou předkládány v českém jazyce. Podklady k profesorskému jmenovacímu řízení zasílané na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (návrh na jmenování profesorem, stanovisko komise, životopis kandidáta, přehled o publikační, pedagogické a vědecké činnosti kandidáta) jsou předkládány v českém jazyce.
 5. V případě, že uchazeč, žádající o zahájení habilitačního nebo profesorského jmenovacího řízení na VŠE, není s VŠE v pracovním poměru, může si děkan vyžádat vyjádření děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, na níž uchazeč pedagogicky působí.
 6. VŠE stanovuje poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem. Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením činí 10 000 Kč. Poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem činí 15 000 Kč. Podrobnosti o úhradě poplatků jsou zveřejňovány na úřední desce VŠE ve veřejné části internetových stránek.

Článek 15: Závěrečná ustanovení

 1. Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE v Praze dne 5. června 2017.
 2. Přílohy tohoto Řádu tvoří:
  a) Příloha č. 1 – Podklady předkládané uchazečem při zahájení habilitačního řízení
  b) Příloha č. 2 – Podklady předkládané uchazečem při zahájení řízení ke jmenování profesorem
 3. Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠE byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 23. listopadu 2020 a dne 27. března 2023.

Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠE nabývají podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ing. Marek Stříteský, Ph.D.  v. r., předseda AS VŠE v Praze

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., v. r., rektor VŠE v Praze