Statut Vysoké školy ekonomické v Praze

verze: 2

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 25. října 2022 Zobrazit novější předpis...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 23. února 2017 pod čj. MSMT-4903/2017 Statut Vysoké školy ekonomické v Praze.

Změny Statutu Vysoké školy ekonomické byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 zákona o vysokých školách dne 28. listopadu 2018 pod čj. MSMT-39257/2018, dne 7. září 2020 pod čj. MSMT-35399/2020-2.

Mgr. Karolína Gondková v. r.
ředitelka odboru vysokých škol


Úplné znění Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze
ze dne 7. září 2020

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze se usnesl na tomto statutu Vysoké školy ekonomické v Praze:

Preambule

Statut Vysoké školy ekonomické v Praze vyjadřuje vůli její akademické obce naplňovat poslání veřejné vysoké školy, kterým je zejména poskytovat českým i zahraničním studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání v širokém spektru ekonomických a dalších studijních programů na bakalářském, magisterském i doktorském stupni s perspektivou uplatnění na trhu práce a rozvíjet vědecko-výzkumnou činnost jak samostatně, tak ve spolupráci s partnerskými univerzitami, vládními i nevládními institucemi a podnikatelskou sférou.

Vysoká škola ekonomická v Praze usiluje o vedoucí postavení v oblasti ekonomického vzdělávání ve střední Evropě a chce být společensky odpovědnou univerzitou, jež úzce spolupracuje s praxí a reaguje na její potřeby, vede své studenty k etickému chování, k individuální i společenské odpovědnosti a hájí svobodné vyjadřování myšlenek a idejí.

Článek 1
Název, sídlo, typ a právní předchůdce vysoké školy

(1) Název vysoké školy zní: Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen „VŠE“). Název VŠE anglicky zní: Prague University of Economics and Business.

(2) Sídlem VŠE je náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Praha 3.

(3) VŠE byla zřízena ke dni 1. září 1953 z hospodářské fakulty Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze vládním nařízením č. 40/1952 Sb., o dalších změnách v organisaci vysokých škol, vydaným na základě zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách.

(4) VŠE je veřejnou vysokou školou ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

(5) VŠE je univerzitní veřejnou vysokou školou uskutečňující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy (dále jen „vzdělávací činnost“) a v souvislosti s tím rozvíjí vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“). VŠE může uskutečňovat též doplňkovou činnost, včetně programů celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kursů; pravidla a postupy při uskutečňování doplňkové činnosti jsou blíže upraveny směrnicí rektora.

Článek 2
Razítka a ochranné označení VŠE

(1) VŠE používá na rozhodnutích a jiných listinách vydávaných při výkonu státní moci, která jí byla svěřena zákonem nebo na základě zákona, úřední razítka, na nichž je zobrazen malý státní znak, označení „Vysoká škola ekonomická v Praze“ a pořadové číslo. Fakulty užívají pro tyto účely úřední razítka, na nichž je zobrazen malý státní znak, označení „Vysoká škola ekonomická v Praze“, název fakulty a pořadové číslo.

(2) Podmínky užívání úředních razítek VŠE a jejích fakult, postup vedení evidence úředních razítek a užívání dalších razítek jsou upraveny ve Spisovém řádu VŠE.

(3) Ochranným označením VŠE je grafické logo VŠE, které je chráněno ochrannou známkou, a název VŠE jak v plném znění „Vysoká škola ekonomická v Praze“, tak ve zkráceném znění „VŠE“ či „VŠE v Praze“.

Článek 3
Vnitřní předpisy VŠE

(1) Vnitřními předpisy VŠE ve smyslu § 17 odst. 1 zákona jsou:
a) Statut VŠE,
b) Volební řád Akademického senátu VŠE,
c) Jednací řád Akademického senátu VŠE,
d) Vnitřní mzdový předpis VŠE,
e) Jednací řád Vědecké rady VŠE,
f) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠE,
g) Studijní a zkušební řád VŠE,
h) Stipendijní řád VŠE,
i) Disciplinární řád pro studenty VŠE,
j) Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE,
k) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠE a
l) Řád celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kursech
VŠE.

(2) Rektor je oprávněn vydávat v mezích zákona a vnitřních předpisů VŠE celoškolně závazné směrnice, příkazy a opatření, a to zejména k upřesnění postupů při aplikaci právních předpisů a vnitřních předpisů VŠE. V oblasti hospodaření a vnitřní správy může v rozsahu stanoveném opatřením rektora vydávat směrnice a příkazy také kvestor.

Článek 4
Etický kodex VŠE

(1) VŠE vydává svůj etický kodex (dále jen „Etický kodex VŠE“), který stanovuje principy a pravidla etického chování zaměstnanců a studentů VŠE. Vztahuje se na všechny zaměstnance a studenty VŠE.

(2) Rektor předkládá návrh Etického kodexu VŠE k vyjádření Akademickému senátu VŠE (dále jen „AS VŠE“). Předtím předloží rektor návrh Etického kodexu VŠE k projednání fakultám, dalším součástem VŠE uvedeným v článku 16, Vědecké radě VŠE a Správní radě VŠE.

(3) Pro změnu či zrušení Etického kodexu VŠE platí ustanovení odstavce 2 obdobně.

Článek 5
Akademická obec VŠE

(1) Akademickou obec VŠE tvoří akademičtí pracovníci VŠE a studenti VŠE. Postavení akademického pracovníka a postavení studenta je upraveno zákonem.

(2) Je-li členství v některém ze samosprávných orgánů VŠE vázáno na členství v akademické obci VŠE, zaniká takové členství zánikem členství v akademické obci, a to s výjimkou případů uvedených v odstavcích 3 a 4.

(3) Podle § 8 odst. 3 zákona se stanoví, že je-li student zvolený do AS VŠE v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu uskutečňovaného tou fakultou VŠE, za níž byl zvolen, jeho členství v AS VŠE nezaniká, a to za podmínky, že se do 45 dnů od ukončení studia zapíše do studia bezprostředně navazujícího studijního programu na takové fakultě. Po dobu měsíce července a srpna lhůta podle věty první neběží.

(4) Podle § 26 odst. 3 zákona se stanoví, že je-li student zvolený do akademického senátu fakulty v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu uskutečňovaného takovou fakultou, jeho členství v akademickém senátu fakulty nezaniká, a to za podmínky, že se do 45 dnů od ukončení studia zapíše do studia bezprostředně navazujícího studijního programu na takové fakultě. Po dobu měsíce července a srpna lhůta podle věty první neběží.

Článek 6
Emeritní a hostující profesoři VŠE

(1) Čestný titul „emeritní profesor“ lze udělit profesorovi VŠE, který již není členem akademické obce a významně se zasloužil o rozvoj VŠE nebo její fakulty.

(2) Titul „emeritní profesor“ uděluje na návrh vědecké rady fakulty rektor s předchozím souhlasem Vědecké rady VŠE. Podrobnosti jsou upraveny Jednacím řádem Vědecké rady VŠE.

(3) Emeritní profesor má právo podílet se na tvůrčí činnosti fakulty, která návrh na udělení titulu předložila. Za tímto účelem má právo používat zařízení a vybavení pracovišť fakulty v rozsahu dohodnutém s vedoucím příslušného pracoviště.

(4) Udělení titulu „emeritní profesor“ nezakládá členství v akademické obci VŠE ani žádné pracovněprávní či majetkové nároky.

(5) Na vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnostech VŠE se mohou podílet hostující profesoři. Podrobnosti jejich jmenování a působení jsou upraveny Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE.

Článek 7
Akademický senát VŠE

(1) Akademický senát VŠE je tvořen zvolenými zástupci akademické obce VŠE. Působnost, pravomoci a odpovědnost AS VŠE jsou dány zákonem a vnitřními předpisy VŠE. Při výkonu své funkce nejsou členové AS VŠE vázáni názorem orgánů akademické samosprávy fakult ani dalších součástí VŠE, za které byli do AS VŠE zvoleni, ale pouze svým svědomím a zájmem VŠE jako celku.

(2) Počet členů AS VŠE se rovná pětinásobku počtu fakult VŠE zvětšenému o jednoho člena. Každá fakulta VŠE je zastoupena třemi členy AS VŠE z řad akademických pracovníků fakulty a dvěma členy AS VŠE z řad studentů bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů fakulty. Jednoho člena AS VŠE volí ze svého středu akademičtí pracovníci, kteří nejsou zařazeni na žádné fakultě VŠE.

(3) Funkční období členů AS VŠE je tříleté. Volby do AS VŠE jsou přímé, s tajným hlasováním.

(4) Vznik a zánik členství v AS VŠE, volby do AS VŠE a postavení náhradníka člena AS VŠE jsou upraveny Volebním řádem AS VŠE. Způsob jednání AS VŠE je upraven Jednacím řádem AS VŠE.

(5) Předsednictvo AS VŠE tvoří předseda a dva místopředsedové. Jeden místopředseda AS VŠE je volen z řad členů AS VŠE – akademických pracovníků a jeden z řad členů AS VŠE – studentů.

(6) Předseda AS VŠE řídí činnost AS VŠE a zastupuje jej navenek. V jeho nepřítomnosti předsedu zastupují místopředsedové v rozsahu a pořadí, které předseda stanoví.

Článek 8
Rektor VŠE

(1) Působnost, pravomoci a odpovědnost rektora jsou dány zákonem, dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy VŠE.

(2) Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři.

(3) Stálými poradními orgány rektora jsou vedení VŠE a kolegium rektora. Vedení VŠE tvoří prorektoři a kvestor. Kolegium rektora tvoří prorektoři, děkani, kvestor a předseda AS VŠE. V obou těchto poradních orgánech mohou být další členové jmenovaní rektorem. Jednáním obou těchto poradních orgánů předsedá rektor.

(4) Rektor může podle potřeby zřizovat další stálé i dočasné poradní orgány a jmenovat jejich členy. Tyto orgány zanikají nejpozději prvním dnem funkčního období nově jmenovaného rektora.

Článek 9
Vědecká rada VŠE

(1) Působnost, pravomoci a odpovědnost Vědecké rady VŠE jsou dány zákonem a vnitřními předpisy VŠE.

(2) Předsedou Vědecké rady VŠE je rektor. Ostatní členy Vědecké rady VŠE jmenuje a odvolává rektor s předchozím souhlasem AS VŠE.

(3) Funkční období ostatních členů Vědecké rady VŠE končí prvním dnem funkčního období nově jmenovaného rektora.

(4) Způsob jednání Vědecké rady VŠE je upraven Jednacím řádem Vědecké rady VŠE.

Článek 10
Rada pro vnitřní hodnocení VŠE

(1) Zřizuje se Rada pro vnitřní hodnocení VŠE jako samosprávný akademický orgán VŠE.

(2) Působnost, pravomoci a odpovědnost Rady pro vnitřní hodnocení VŠE jsou dány zákonem a vnitřními předpisy VŠE.

(3) Radu pro vnitřní hodnocení VŠE tvoří:
a) předseda, jímž je rektor,
b) místopředseda jmenovaný rektorem z akademických pracovníků VŠE, kteří jsou profesory nebo docenty,
c) předseda Akademického senátu VŠE a
d) ostatní členové jmenovaní rektorem, přičemž jednu třetinu z nich rektor jmenuje na návrh Vědecké rady VŠE a jednu třetinu na návrh AS VŠE.

(4) Jeden člen Rady pro vnitřní hodnocení VŠE je vždy jmenován z řad studentů VŠE.

(5) Členy Rady pro vnitřní hodnocení VŠE podle odstavce 3 písm. b) a d) jmenuje a odvolává rektor s předchozím souhlasem AS VŠE.

(6) Funkční období členů Rady pro vnitřní hodnocení VŠE podle odstavce 3 písm. b) a d) končí uplynutím šesti měsíců od prvního dne funkčního období nově jmenovaného rektora.

(7) Radě pro vnitřní hodnocení VŠE se v plném rozsahu svěřuje působnost Vědecké rady VŠE podle § 12 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona.

(8) Způsob jednání Rady pro vnitřní hodnocení VŠE je upraven Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE.

Článek 11
Disciplinární komise VŠE

(1) Zřizuje se Disciplinární komise VŠE.

(2) Působnost, pravomoci a odpovědnost Disciplinární komise VŠE jsou dány zákonem a vnitřními předpisy VŠE.

(3) Členy Disciplinární komise VŠE jmenuje a odvolává s předchozím souhlasem AS VŠE rektor z řad členů akademické obce VŠE. Disciplinární komise VŠE má čtyři členy, dva členové jsou akademickými pracovníky VŠE a dva členové jsou studenty VŠE.

(4) Funkční období členů Disciplinární komise VŠE je dvouleté.

Článek 12
Správní rada VŠE

(1) Působnost, pravomoci a odpovědnost Správní rady VŠE jsou dány zákonem a vnitřními předpisy VŠE.

(2) Členy Správní rady VŠE jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“) po předchozím projednání s rektorem.

(3) Způsob jednání Správní rady VŠE je upraven Statutem Správní rady VŠE schváleným ministrem.

(4) Návrhy ke schválení podle § 15 odst. 2 písm. b) a c) zákona zašle rektor Správní radě VŠE do pěti pracovních dnů po jejich schválení AS VŠE. Dnem postoupení podle § 14 odst. 5 zákona se rozumí den, kdy k zaslání podle předchozí věty došlo.

Článek 13
Kvestor VŠE

(1) Působnost, pravomoc a odpovědnost kvestora jsou stanoveny zákonem, dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy VŠE. Kvestor v rozsahu stanoveném opatřením rektora zastupuje VŠE.

(2) Kvestora jmenuje a odvolává rektor, jemuž je kvestor přímo podřízen a jemuž je odpovědný.

(3) Kvestor v rozsahu stanoveném opatřením rektora zejména:
a) řídí hospodaření a vnitřní správu VŠE,
b) řídí činnost rektorátu,
c) jedná jménem VŠE v pracovněprávních vztazích,
d) zajišťuje správu majetku VŠE a péči o jeho reprodukci a
e) kontroluje doplňkovou činnost VŠE a jejích součástí.

Článek 14
Organizační struktura VŠE

(1) Organizační struktura VŠE je tvořena jejími:
a) samosprávnými akademickými orgány,
b) dalšími orgány,
c) fakultami a
d) dalšími součástmi.

(2) Vzájemné vztahy prvků organizační struktury VŠE uvedených v odstavci 1 jsou vymezeny zákonem, dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy VŠE.

Článek 15
Fakulty VŠE

(1) VŠE se člení na tyto fakulty:
a) Fakulta financí a účetnictví, která je umístěna v Praze,
b) Fakulta mezinárodních vztahů, která je umístěna v Praze,
c) Fakulta podnikohospodářská, která je umístěna v Praze,
d) Fakulta informatiky a statistiky, která je umístěna v Praze,
e) Národohospodářská fakulta, která je umístěna v Praze, a
f) Fakulta managementu, která je umístěna v Jindřichově Hradci.

(2) Působnost, pravomoci a odpovědnost orgánů fakulty jsou dány zákonem, vnitřními předpisy VŠE a vnitřními předpisy fakulty. (3) Orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat za VŠE v těchto věcech týkajících se fakulty:
a) záležitosti uvedené v § 24 odst. 1 zákona,
b) tvorba a uskutečňování studijních programů, a to v souladu s Pravidly zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE,
c) strategické zaměření vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty,
d) zahraniční styky a aktivity, a to s výjimkou uzavírání smluv o výměnných pobytech studentů, a
e) doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti, a to v rozsahu stanoveném Pravidly hospodaření VŠE uvedenými v příloze č. 1.

(4) Děkan je oprávněn uzavírat jménem VŠE smlouvy související s jednáním ve věcech
uvedených v odstavci 3.

(5) Děkan rozhoduje o právech a povinnostech studentů ve studijních programech uskutečňovaných fakultou:
a) ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 písm. a) až d) a g) až i) zákona,
b) ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 písm. f) zákona pouze o vyměření poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 4 zákona.

(6) Děkan je oprávněn konat podle § 68 odst. 1 písm. e) v souladu se Stipendijním řádem VŠE. Pravomoc rektora konat v těchto věcech tím není dotčena.

(7) Děkan Fakulty managementu dále rozhoduje o vyměření poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona u studentů zapsaných ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných touto fakultou.

(8) O právech a povinnostech studentů zapsaných ve studijních programech uskutečňovaných fakultou, které nejsou uvedeny v odstavcích 5 až 7, rozhoduje rektor.

Článek 16
Další součásti VŠE

(1) Dalšími součástmi VŠE jsou jiná pracoviště a účelová zařízení.

(2) Působnost, pravomoci a odpovědnost orgánů dalších součástí jsou dány zákonem, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE a statuty těchto dalších součástí schválenými AS VŠE.

(3) V čele další součásti stojí ředitel jmenovaný rektorem na základě výběrového řízení. Ředitele odvolává rektor.

(4) Další součásti nejsou právnickými osobami, ředitelé dalších součástí jednají za VŠE ve věcech vymezených statutem součásti.

(5) Seznam dalších součástí zveřejňuje VŠE ve veřejné části svých internetových stránek.

Článek 17
Rektorát

(1) Rektorát je vnitřním útvarem VŠE, který plní úkoly spojené s odborným, organizačním a materiálně technickým zabezpečením vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností VŠE, jejích orgánů a součástí. Rektorát zejména:
a) zabezpečuje potřeby VŠE jako celku,
b) zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost samosprávných akademických orgánů a dalších orgánů VŠE a
c) uskutečňuje organizační, koordinační, konzultační, metodickou, evidenční a kontrolní činnost v oblasti strategické a rozvojové, studijní a pedagogické, vědecké, výzkumné a inovační, umělecké, transferu znalostí a technologií, ekonomické, personální, právní, investiční, vnějších vztahů, zahraničních styků a vnitřní správy, a to i ve vztahu k součástem VŠE.

(2) Organizační schéma rektorátu zveřejňuje VŠE ve veřejné části svých internetových stránek.

Článek 18
Rámcové podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek

(1) Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech vyhlašuje pro příslušný akademický rok fakulta v souladu se zákonem.

(2) Přihláška ke studiu se podává v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému VŠE.

(3) Ke studiu na VŠE může být přijat uchazeč v rámci vyhlášeného přijímacího řízení na základě splnění podmínek stanovených fakultou. Splnění podmínek se ověřuje zpravidla přijímací zkouškou; fakulta může rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky, pokud takovou možnost podmínky stanovené fakultou umožňují.

Článek 19
Podmínky studia cizinců a studentů zahraničních partnerských univerzit studujících na VŠE

(1) Cizincem se pro účely tohoto statutu rozumí fyzická osoba, která nemá státní občanství České republiky.

(2) Je-li student VŠE cizincem, má stejná práva a povinnosti jako student se státním občanstvím České republiky, případně další práva a povinnosti vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

(3) Práva a povinnosti studenta zahraniční partnerské univerzity studujícího na VŠE upravují též smlouvy uzavřené mezi VŠE a partnerskou univerzitou. Vnitřní předpisy VŠE, Etický kodex VŠE, statuty dalších součástí VŠE, jakož i směrnice, příkazy a opatření rektora se na tyto osoby vztahují, není-li v nich uvedeno jinak.

Článek 20
Poplatky spojené se studiem

(1) VŠE vybírá tyto poplatky spojené se studiem:
a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce podle § 58 odst. 1 zákona,
b) poplatek za delší studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce podle § 58 odst. 3 zákona,
c) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a
d) poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona.

(2) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce podle odstavce 1 písm. a) činí 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona (dále jen „základ“) zaokrouhleno na celé desítky korun dolů.

(3) Poplatek za delší studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce podle odstavce 1 písm. b) činí:
a) při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o prvních a druhých započatých šest měsíců studia 21 000 Kč,
b) při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o třetích a každých dalších započatých šest měsíců studia 34 500 Kč.

(4) Doba studia ve smyslu § 58 odst. 3 zákona se počítá ve dnech a počíná dnem zápisu do studia.

(5) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle odstavce 1 písm. c) činí 50 EUR.

(6) Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle
odstavce 1 písm. d) činí:
a) 3 800 EUR za započatý akademický rok studia ve standardní době v bakalářském nebo magisterském studijním programu s výjimkou poplatku podle písmene b),
b) 3 800 EUR za celé studium v navazujícím magisterském studijním programu Economics of Globalization and European Integration,
c) 5 000 EUR za započatý akademický rok studia ve standardní době v doktorském studijním programu.

(7) Překročí-li doba studia počítaná v semestrech standardní dobu studia, činí poplatek za studium podle odstavce 6 písm. a) a c) jednu polovinu uvedené částky za každý další započatý semestr studia; takto stanovený poplatek může děkan snížit za semestr, ve kterém student řádně ukončil studium, s přihlédnutím zejména k době studia v tomto semestru.

(8) Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku podle odstavce 1 písm. b) vyměřený poplatek prominout, snížit, odložit jeho splatnost nebo rozložit úhradu poplatku do splátek s přihlédnutím:
a) ke zdravotní nebo sociální situaci studenta, která měla vliv na prodloužení doby studia,
b) k době, která uplynula mezi vznikem povinnosti hradit poplatek a dnem ukončení studia,
c) k důvodům, které vedly k prodloužení doby studia a nevznikly na straně studenta
nebo
d) ve výjimečných případech i k jiným mimořádného zřetele hodným důvodům.

(9) V rámci rozhodování o odvolání podle odstavce 8 si rektor může vyžádat stanovisko děkana či jiné osoby.

(10) Poplatky spojené se studiem uvedené v odstavci 1 se hradí bezhotovostním převodem na účet VŠE.

(11) Splatnost poplatků je:
a) u poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením podle odstavce 1 písm. a) a c) s podáním přihlášky ke studiu,
b) u poplatku za delší studium podle odstavce 1 písm. b) 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku,
c) u poplatku za studium ve studijním programu podle odstavce 1 písm. d) stanovena v rozhodnutí o vyměření poplatku, přičemž splatnost nesmí být ve lhůtě kratší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

(12) Výši poplatků spojených se studiem pro následující akademický rok zveřejní VŠE ve veřejné části svých internetových stránek nejpozději poslední den lhůty stanovené pro podávání přihlášek ke studiu.

Článek 21
Doručování písemností studentům a uchazečům o studium

(1) Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 zákona vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu a uchazeč s tím předem v přihlášce souhlasil, rozhodnutí se uchazeči doručí zpřístupněním rozhodnutí prostřednictvím informačního systému VŠE. Informace o zpřístupnění rozhodnutí se zašle uchazeči na elektronickou adresu, kterou uvedl pro zasílání elektronické pošty v přihlášce ke studiu.

(2) Rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona, kterým se vyhovuje žádosti studenta, a rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 písm. e) zákona se doručují zpřístupněním rozhodnutí prostřednictvím informačního systému VŠE. Informace o zpřístupnění rozhodnutí se zašle studentovi na školní elektronickou adresu.

Článek 22
Titul „čestný doktor ekonomie“

(1) Titul „čestný doktor ekonomie“ („doctor oeconomiae honoris causa“) lze udělit zvláště významným osobnostem české a světové vědy a praxe, zejména ekonomické.

(2) Titul „čestný doktor ekonomie“ uděluje VŠE na návrh vědecké rady fakulty s předchozím souhlasem Vědecké rady VŠE.

(3) Postup a podrobnosti udělování titulu „čestný doktor ekonomie“ stanoví Jednací řád Vědecké rady VŠE. Titul je udělován při promoci podle čl. 25 odst. 1 písm. c).

Článek 23
Medaile Aloise Rašína

(1) VŠE může udělit významným osobnostem Medaili Aloise Rašína zejména za zásluhy o rozvoj VŠE nebo za přínos k rozvoji vědy a vzdělanosti.

(2) O udělení Medaile Aloise Rašína rozhoduje rektor po projednání v Akademickém senátu VŠE.

(3) Postup a podrobnosti udělování Medaile Aloise Rašína stanoví směrnice rektora.

Článek 24
Akademické insignie VŠE

(1) Akademickými insigniemi VŠE jsou rektorské žezlo, a akademické řetězy. Akademické insignie představují vnější výraz samostatné existence a autonomie VŠE.

(2) Akademické insignie a jejich dokumentace jsou uloženy na rektorátu.

(3) Akademické insignie lze použít při konání akademických obřadů, a to i jiných vysokých škol, nebo při jiných významných událostech. O použití akademických insignií a pravidlech jejich používání rozhoduje rektor.

Článek 25
Akademické obřady

(1) Akademickým obřadem je slavnostní shromáždění členů akademické obce VŠE nebo fakulty. Na VŠE se konají tyto akademické obřady:
a) imatrikulace studentů,
b) promoce absolventů,
c) promoce doctor oeconomiae honoris causa,
d) inaugurace rektora,
e) inaugurace děkana,
f) jiné slavnostní shromáždění akademické obce VŠE určené rektorem a
g) jiné slavnostní shromáždění akademické obce fakulty určené jejím děkanem.

(2) Imatrikulace studentů je akademickým obřadem, při němž studenti přijatí do prvního ročníku studia skládají akademický imatrikulační slib. Znění imatrikulačního slibu je uvedeno v příloze č. 2. Imatrikulace studentů se z představitelů fakulty účastní děkan či jím pověřený akademický pracovník a další osoby určené děkanem.

(3) Promoce absolventů je akademickým obřadem, při němž absolventi studijního programu skládají akademický promoční slib a přebírají vysokoškolský diplom. Znění promočního slibu je uvedeno v příloze č. 3. Promoce absolventů se z představitelů VŠE a fakult účastní rektor či jím pověřený akademický pracovník, děkan či jím pověřený akademický pracovník a další osoby určené děkanem.

(4) Promoce doctor oeconomiae honoris causa je akademickým obřadem uskutečňovaným při příležitosti udělení akademického titulu „čestný doktor ekonomie“. Promoce honoris causa se z představitelů VŠE a fakult účastní rektor a jím určené osoby.

(5) Inaugurace rektora je akademickým obřadem, při němž je nově jmenovaný rektor slavnostně uváděn do funkce předchozím rektorem; není-li ho, pak předsedou AS VŠE. Nově jmenovaný rektor při inauguraci symbolicky přebírá do své správy akademické insignie VŠE. Inaugurace rektora se z představitelů VŠE a fakult zpravidla dále účastní členové AS VŠE, prorektoři, děkani a další osoby určené předsedou AS VŠE.

(6) Inaugurace děkana je akademickým obřadem, při němž rektor slavnostně uvádí nově jmenovaného děkana do funkce a předseda akademického senátu fakulty mu symbolicky předává do správy akademické insignie fakulty. Inaugurace děkana se z představitelů VŠE a fakult zpravidla dále účastní prorektoři, děkani fakult VŠE, členové akademického senátu fakulty, proděkani fakulty a další osoby určené předsedou akademického senátu fakulty.

(7) Akademickým obřadem je též jiné slavnostní shromáždění akademické obce VŠE nebo fakulty, které rektor nebo děkan za takový obřad stanoví. Rektor nebo děkan stanoví též pravidla takového akademického obřadu.

(8) Při akademických obřadech lze kromě akademických insignií používat též vysokoškolské taláry.

(9) Podrobnosti konání akademických obřadů, včetně souvisejícího používání akademických insignií a vysokoškolských talárů stanoví rektor. Podrobnosti konání akademických obřadů podle odstavce 1 písm. g), včetně souvisejícího používání akademických insignií a vysokoškolských talárů, stanoví děkan.

Článek 26
Přechodná ustanovení

(1) Tímto statutem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.

(2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto statutu, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, dosavadním statutem a dosavadními vnitřními předpisy.

(3) Dovolávají-li se vnitřní či jiné předpisy VŠE nebo směrnice, příkazy, opatření nebo jiné obdobné akty ustanovení statutu, který se tímto statutem zrušuje, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto statutu.

(4) Osoby, které jsou orgány či členy orgánů podle dosavadního statutu, jsou orgány či členy orgánů i podle tohoto statutu. Funkční období těchto orgánů či členů těchto orgánů zanikne nejpozději posledním dnem funkčního období podle tohoto statutu.

(5) Řízení zahájená podle dosavadního statutu, která ke dni účinnosti tohoto statutu nebyla dokončena, se dokončí podle dosavadního statutu.

(6) Za další součásti VŠE existující ke dni schválení tohoto statutu se považují:
a) Centrum informačních a knihovnických služeb (jiné pracoviště VŠE ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona),
b) Centrum tělesné výchovy a sportu (jiné pracoviště VŠE ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona),
c) Certifikační ústav (jiné pracoviště VŠE ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona),
d) Francouzsko-český institut řízení (jiné pracoviště VŠE ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona),
e) Institut krizového managementu (jiné pracoviště VŠE ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona),
f) Institut oceňování majetku (jiné pracoviště VŠE ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona),
g) Nakladatelství Oeconomica (jiné pracoviště VŠE ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona),
h) Výpočetní centrum (jiné pracoviště VŠE ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona),
i) xPORT Business Accelerator (jiné pracoviště VŠE ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c)
zákona),
j) Správa účelových zařízení (účelové zařízení VŠE ve smyslu § 22 odst. 1 písm. d) zákona).

(7) Statuty všech dalších součástí VŠE předloží rektor k novému schválení AS VŠE nejpozději do devíti měsíců od registrace tohoto statutu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(8) Změna článku 20 odst. 6 zaregistrovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. listopadu 2018 pod čj. MSMT-39257/2018 se vztahuje na studenty, kteří budou zapsáni ke studiu s počátkem studia od akademického roku 2019/2020 a později. Pro studenty, kteří byli zapsáni ke studiu s počátkem studia od akademického roku 2018/2019 a dříve, platí čl. 20 odst. 6 ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této změny.

Článek 27
Ustanovení společná

(1) U studijního programu neuskutečňovaného na fakultě jedná a rozhoduje ve věcech uvedených v čl. 15 odst. 3 písm. b) a čl. 18 týkajících se tohoto programu rektor; rektor rozhoduje i o právech a povinnostech studenta v tomto studijním programu ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 zákona.

Článek 28
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Statut Vysoké školy ekonomické v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 20. listopadu 2006 pod čj. 26 313/2006-30 ve znění jeho pozdějších změn a doplňků.

(2) Přílohy tohoto statutu tvoří:
a) příloha č. 1 – Pravidla hospodaření;
b) příloha č. 2 – Znění imatrikulačního slibu;
c) příloha č. 3 – Znění promočního slibu.

(3) Tento statut byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona AS VŠE dne 13. února 2017.

(4) Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

***

Změny Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 22. října 2018.

Změny Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Změny Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

prof. Ing. Hana Machková, CSc., v. r.
rektorka