Účel a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VŠE (SR 1/2010)

verze: 2

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 28. listopadu 2022 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností vymezuje účel a užití prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen VŠE).
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Martina Sušánková prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: Oddělení vědy a výzkumu prorektor pro vědu a výzkum rektorka
Datum: 28. 1. 2019 28. 1. 2019 28. 1. 2019
Podpis: Ing. Martina Sušánková v. r. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. v. r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v. r.
Platnost od: 3. května 2010 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 28. ledna 2019 Účinnost do: odvolání

1. Úvod

Výzkum a vývoj je systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití. Na základě zhodnocení dosažených výsledků výzkumné organizace přiděluje MŠMT institucionální podporu (dále IP) na její dlouhodobý koncepční rozvoj. Podpora je přidělována každoročně jednorázově, formou dotace.

2. Rozdělení prostředků

Přidělená celková dotace IP je rozdělena do celoškolního fondu IP na základě vytyčených priorit v oblasti vědní politiky VŠE a jednotlivým fakultám na základě zpracované koncepce rozvoje fakulty v oblasti výzkumu a vývoje, a to do výše stanovených rozpočtových rámců po hodnocení publikační a grantové výkonnosti a plnění dalších ukazatelů.

3. Účel a užití podpory

 1. Z podpory na rozvoj VŠE lze hradit způsobilé náklady na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích prováděných VŠE nebo jiné výzkumné organizace (definované dle §2 odst. 2 písm. d)  zákona 130/2002 Sb., v platném znění), pokud jsou tyto činnosti předmětem spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na základě písemné smlouvy mezi organizacemi.
 2. Způsobilými náklady ve výzkumu, vývoji a inovacích jsou náklady nebo výdaje:
  • osobní, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona 111/1998 Sb., v platném znění,
  • na pořízení hmotného a nehmotného majetku,
  • na služby.
 3. Při pořízení hmotného a nehmotného majetku lze do způsobilých nákladů zahrnout pouze takovou část nákladů na jeho pořízení, která odpovídá jeho předpokládanému využití pro činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích.

4. Povinnosti fakulty

Fakulta je povinna:

 • zpracovat koncepci rozvoje fakulty v oblasti výzkumu a vývoje obsahující konkrétní opatření, v souladu s kterými budou prostředky vynakládány,
 • každoročně koncepci rozvoje fakulty v oblasti výzkumu a vývoje aktualizovat,
 • zpracovávat průběžné roční zprávy,
 • předávat zpracované materiály ve stanoveném termínu prorektorovi pro vědu a výzkum,
 • zaznamenávat výstupy v databázi publikační činnosti,
 • k datu zúčtování prostředků SR vyúčtovat dotaci dle směrnice VŠE (harmonogram účetní uzávěrky).

5. Povinnosti prorektora pro vědu a výzkum

 • každoročně stanovit priority v oblasti vědní politiky VŠE v rámci zpracování rozpočtu,
 • navrhnout výši prostředků požadovaných do celoškolního fondu IP po projednání s fakultami,
 • navrhnout rozpočtové rámce a projednat je s fakultami,
 • vyhodnotit koncepci rozvoje fakulty v oblasti výzkumu a vývoje.

6. Čerpání finančních prostředků

 1. Prostředky přidělené dle této směrnice jsou v ekonomickém systému sledovány na samostatném rozpočtovém zdroji dané fakulty a rozpočtovém zdroji prorektora pro vědu a výzkum. V souladu se schváleným  rozpočtem VŠE je na přidělené prostředky uplatněna 15 % režie celoškolních nákladů.
 2. Příkazce operace a správce rozpočtu je vymezen ve směrnici VŠE Kontrolní řád (SR 07/2008).
 3. Uplatnění požadavků na materiál a služby se řídí organizační směrnicí VŠE Pravidla zadávání veřejných zakázek na VŠE v Praze (SR 04/2018) a v souladu se směrnicí Systémem řízené dokumentace (SR 06/2008). Využívá při tom běžným způsobem administrativně-správní aparát kateder, fakult, celoškolních pracovišť ap., který zajišťuje předání žádanek, faktur a dalších dokladů na příslušné útvary rektorátu.
 4. Čerpání mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů je možné zásadně v souladu se statutem VŠE, vnitřním mzdovým předpisem a pravidly MŠMT.
 5. Podporu na rozvoj výzkumné organizace lze užít výlučně k úhradě způsobilých nákladů v daném roce, dotace nelze převádět do roku následujícího.

7. Vlastnictví majetku, práva k výsledkům

 1. Vlastníkem hmotného a nehmotného majetku pořízeného z podpory na rozvoj výzkumné organizace je VŠE.
 2. Všechna práva k výsledkům výzkumu, vývoje a  inovací dosažených z podpory na rozvoj výzkumné organizace náleží VŠE.
 3. Práva autorů  a původců výsledků jsou upravena zvláštními předpisy.

8. Závěrečná ustanovení

Kontrolou dodržování této směrnice je pověřen vedoucí oddělení pro vědu a výzkum.

Zjištěné závažné nedostatky hlásí prorektoru pro vědu a výzkum.

 

 

L I S T Z M Ě N:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Schváleno, datum platnosti:
1.1 2 Úprava znění v čl. 1 na text: Na základě zhodnocení dosažených výsledků výzkumné organizace přiděluje MŠMT institucionální podporu (dále IP) na její dlouhodobý koncepční rozvoj. Podpora je přidělována každoročně jednorázově, formou dotace. 22.6.2015
1.2 2 Úprava znění v čl. 2 na text: Přidělená celková dotace IP je rozdělena jednotlivým fakultám na základě jí zhodnocených výsledků výzkumu a vývoje dosažených v pěti letech předcházejících roku přidělení podpory podle hodnocení provedeného Radou pro výzkum, vývoj a inovace a do celoškolního fondu IP na základě vytyčených priorit v oblasti vědní politiky VŠE. 22.6.2015
1.3 3 6. Dioplnění znění v čl. 5 na text: Povinnosti prorektora pro vědu a výzkum

 • každoročně stanovit priority v oblasti vědní politiky VŠE v rámci zpracování rozpočtu
 • navrhnout výši prostředků požadovaných do celoškolního fondu IP po projednání s fakultami
22.6.2015
2.1 1 Vyškrtnutí z textu anotace: na základě Rozhodnutí MŠMT č. 20-RVO/2010-31 28.1.2019
2.2 2 Úprava znění v čl. 2 na text: Přidělená celková dotace IP je rozdělena do celoškolního fondu IP na základě vytyčených priorit v oblasti vědní politiky VŠE a jednotlivým fakultám na základě zpracované koncepce rozvoje fakulty v oblasti výzkumu a vývoje, a to do výše stanovených rozpočtových rámců po hodnocení publikační a grantové výkonnosti a plnění dalších ukazatelů. 28.1.2019
2..3 3 Úprava znění v čl. 4: doplnění: zpracovávat průběžné roční zprávy a každoročně koncepci rozvoje fakulty v oblasti výzkumu a vývoje aktualizovat, vyškrtnutí: zpracovat v březnu následujícího roku zprávu o dosažených výsledcích 28.1.2019
2.4 4 Úprava znění v čl. 5: doplnění: navrhnout rozpočtové rámce a projednat je s fakultami, vyhodnotit koncepci rozvoje fakulty v oblasti výzkumu a vývoje 28.1.2019
2..5 5 Oprava v čl. 6 bod 3: změna směrnice: SR 4/2018 Pravidla zadávání veřejných zakázek na VŠE v Praze 28.1.2019