Ustavení Komisí pro nakládání s majetkem VŠE v Praze (PR 9/2007)

verze: 25

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 14. ledna 2021 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Tento příkaz stanovuje v souladu se směrnicí „Evidence majetku“ pro nakládání s majetkem školy komise – náhradovou, návrhovou /vyřazovací/ a likvidační.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Jaroslava Eislerová prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí právního oddělení rektorka
Datum: 30. 12. 2019 30. 12. 2019
Podpis: Mgr. Jaroslava Eislerová, v. r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v. r.
Platnost od: 21.11.2006 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. ledna 2020 Účinnost do: odvolání

V souladu se směrnicí SR 05/2007 Evidence majetku ustavuji pro nakládání s majetkem školy tyto Komise – náhradovou, návrhovou /vyřazovací/ a likvidační. Vzhledem k dislokaci pracovišť a operativnosti činností těchto komisí je složení jednotlivých komisí následující:

A/ Náhradová komise:

Předseda JUDr. Součková Milena
Členové Ing. Václavíková Dana
Mgr. Eislerová Jaroslava

Komise má celoškolskou působnost (vyjma pracoviště SÚZ a FMH, a to v případě drobného hmotného majetku). Projednává inventurní rozdíly zjištěné při inventarizacích majetku celé školy a posuzuje odpovědnost zaměstnanců VŠE při těchto zjištěních. Dále komise projednává veškeré náhrady týkající se majetku. Své doporučení předkládá kvestorovi školy k rozhodnutí.

Z důvodů činnosti některých pracovišť školy zřizuji náhradové komise pro:

Pracoviště SÚZ Předseda Bc. Šmíd Michal
Členové Bc. Klečka Jaroslav
Ing. Krpata Oldřich

Pracoviště FMHPředsedaIng. Přibyl Karel

Členové Kadlec Michal
Fučíková Iva

Tyto dvě komise projednávají záležitosti týkající se drobného majetku, ostatní řeší náhradová komise s celoškolskou působností (viz výše). Své doporučení předkládají k rozhodnutí řediteli SÚZ nebo děkanovi F6, dle své příslušnosti.

B/ Návrhová /vyřazovací/ komise:

Pracoviště SÚZ předseda Svobodová Jitka
členové Semrád Martin
Kovář Václav
Pracoviště FMH předseda Mgr. Štrobl David
členové Bindrová Alena
Perlová Hana
Pracoviště OSM předseda Růžková Ivana
členové Vondrášková Hana
Balog Štefan
Vašek Libor

Tato komise se zabývá vyřazováním inventáře – mobiliáře a AVT, nacházející se v areálu školy Praha 3 (mimo SÚZ), Praha 4 – Kunratice, Dobronice, Točná, Mariánská, Nicov, Třebešín

Ostatní pracoviště VŠE předseda Šlesinger Jiří
členové Jindřich Zdeněk
Kolek Daniel

Tato komise se zabývá vyřazováním VT a telekom. zařízení, tj. majetku nacházejícího se v areálu školy Praha 3 (mimo SÚZ) a Praha 4 – Kunratice a dále vyřazováním software.

Návrhová komise předložené návrhy a předmětný majetek posuzuje a podává návrh na jeho převod nebo likvidaci, případně na jeho další využití. V případě vyřazení investičního majetku, předkládají jednotlivé komise tyto návrhy k odsouhlasení vedoucímu EO.

C/ Likvidační komise:

Pracoviště SÚZ předseda Stehnová Ivana
členové Haniak Martin
Volf Karel
pracoviště FMH předseda Ing. Košťál Jozef
členové Hajdík Michal
Pfauser Jaroslav
pracoviště OSM předseda Vondrášková Hana
členové Binarová Štěpánka
Vašek Libor
Kucalas Statis

Tato komise se zabývá likvidací inventáře – mobiliáře a AVT, nacházejícího se v areálu školy Praha 3 (mimo SÚZ), Praha 4 – Kunratice, Dobronice, Točná, Mariánská, Nicov, Třebešín

Ostatní pracoviště VŠE předseda Vorel Jakub, MBA
členové Skřivan Tomáš
Havlíček Leoš
Filek Martin

Tato komise se zabývá likvidací VT a telekom. zařízení, tj. majetku nacházejícího se v areálu školy Praha 3 (mimo SÚZ) a Praha 4 – Kunratice a dále likvidací software.

Likvidační komise jsou povinny pořizovat ze své činnosti ve dvojím vyhotovení protokoly včetně dokladů o likvidaci majetku s tím, že jedno vyhotovení bez zbytečného odkladu předají útvaru odpovědnému za vyřazení majetku z evidence (EO, příp. děkanát F6, SÚZ) a tyto řádně vést a archivovat.

Působnost výše uváděných komisí se řídí citovanou směrnicí. Ustanovení členů komisí platí do jejich odvolání, ukončení pracovního poměru na VŠE nebo do zrušení předmětného pracoviště.

 

List změn:

Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Platnost od:
1/1   Změna v evidenčním čísle předpisu –původní číslo příkazu rektora 14/2006 se mění na PR 09/07 1. 1. 2008
1/2 2, 3 změny členů komisí  
2/1 2 Zrušena Náhradová komise pro pracoviště CDMS – přeneseno na celoškolskou NK 1. 5. 2008
2/2 2 Změna členů Návrhové komise pro pracoviště CDMS  
2/3 2 Změna členů Likvidační komise pro pracoviště CDMS  
2/4 3 změna předsedy Likvidační komise pro pracoviště SÚZ  
3/1 2 Změna člena návrhové komise (F6, OSM) 7. 11. 2008
3/2 3 Změna člena likvidační komise (OSM)  
4/1 2 Doplnění textu B/ Návrhová /vyřazovací komise/ u komise „pracoviště OSM“ 18. 12. 2008
4/2 2 Vyřazení komise pracoviště CDMS v části B/ Návrhová /Vyřazovací/ komise  
4/3 3 Vyřazení komise pracoviště CDMS v části C/ Likvidační komise  
4/4 3 Doplnění textu B/ Návrhová /vyřazovací komise/ u komise „Ostatní pracoviště VŠE“  
4/5 3 Doplnění likvidační komise o komisi „Ostatní pracoviště VŠE“  
5/1 3 Změna člena likvidační komise (FMH) 18. 2. 2009
6/1 3 Doplnění textu B/ Návrhová /vyřazovací komise/ u komise „Ostatní pracoviště VŠE“ 15. 4. 2009
7/1 2, 3 Změna člena návrhové komise (OSM, Ostatní pracoviště VŠE) 19. 6. 2009
8/1 2 Změna členů návrhové komise (pracoviště SÚZ) 25. 11. 2009
9/1 3 Změna člena likvidační komise (SÚZ) 11. 5. 2010
9/2 2 Změna člena Návrhové /vyřazovací/ komise Pracoviště OSM  
10/1 2 Změna člena Návrhové komise (SÚZ) 29. 9. 2010
10/2 3 Změna členů Likvidační komise (SÚZ, VC)  
11/1 2 Změna člena Návrhové komise (SÚZ) 10. 1. 2011
11/2 2 Změna člena Návrhové komise (OSM)  
12/1 2 Změna člena Návrhové komise (Pracoviště OSM) 18.11.2011
12/2 3 Změna člena Návrhové komise (ostatní pracoviště VŠE)  
12/3 3 Změna Likvidační komise (Pracoviště SÚZ)  
13/1 2 Změna předsedy návrhové komise (OSM) 28.11.2012
14/1 4 Rozsah předmětu se v případě Návrhové /vyřazovací/ komise pro ostatní pracoviště VŠE a Likvidační komise pro ostatní pracoviště VŠE rozšiřuje o software 20.6.2013
15/1 3 Změna člena Likvidační komise-pracoviště OSM 23.7.2013
16/1 2 Změna členů Náhradové komise (SÚZ) 13.02.2015
16/2 3 Změna členů Návrhové komise (Pracoviště OSM, Ostatní pracoviště VŠE 13.02.2015
16/3 3 Odstranění pracoviště Suchomel 13.02.2015
16/4 4 Změna členů Likvidační komise ( Pracoviště OSM) 13.02.2015
17/1 2 Změna členů Návrhové komise (SÚZ, OSM, ostatní) 21.8.2015
17/2 3 Změna člena Likvidační komise (SÚZ) 21.8.2015
18 3 Přeřazení majetku AVT z komisí VC na OSM 30.03.2016
19/1 2 Změna členů Návrhové komise (SÚZ, OSM) 24.6.20216
19/2   Změna člena Likvidační komise (SÚZ, OSM) 24.6.20216
20/1 2, 3 Změna člena Návrhové komise (OSM, ostatní pracoviště) 1.11.2017
20/2 3 Změna člena Likvidační (FM) 1.11.20017
21/1 2, 3, 4 Změna člena komise Náhradové, Návrhové -Ostatní pracoviště, Likvidační SÚZ, OSM 18.9.2018
21/2 3, 4 včlenění do textu „(mimo SÚZ)“ 18.9.2018
21/3 3 vypuštění poslední věty v části B/ Návrhová komise 18.9.2018
21/4 4 u likvidačních komisí vložena povinnost předávání i dokladů o likvidaci majetku 18.9.2018
22/1 2,3 Změna členů komise Návrhové a Likvidační – OSM, Ostatní pracoviště 15.3.2019
23/1 2, 3 Změna členů komise Náhradové a Likvidační – SÚZ 26.3.2019
24/1 2, 3 Změna člena komise Návrhové (OSM) a Likvidační (SÚZ) 10.5.2019
25/1 2, 3 Změna člena komise Náhradové (FMH) a Likvidační (SÚZ)