Volební řád Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze

verze: 1

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 22. února 2023 Zobrazit novější předpis...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. května 2017 pod čj. MSMT-14468/2017 Volební řád Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Změny Volebního řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 zákona o vysokých školách dne 9. března 2021 pod čj. MSMT-6921/2021-1.

Mgr. Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol


Článek 1
Všeobecná ustanovení

(1) Tento řád stanoví zejména způsob volby členů Akademického senátu VŠE v Praze (dále jen „AS VŠE“), vznik členství v AS VŠE a důvody a den zániku členství v AS VŠE.

(2) Pro účely tohoto předpisu se rozumí:
a) zveřejněním umístění na veřejnou část internetových stránek AS VŠE,
b) zpřístupněním umístění na neveřejnou část internetových stránek AS VŠE nebo jiné umístění umožňující dálkový přístup členům akademické obce VŠE,
c) zasláním odeslání elektronickou poštou na školní e-mailovou adresu příjemce; podání učiněná elektronickou poštou je nutné zaslat ze školní e-mailové adresy.

Článek 2
Volby do AS VŠE

(1) Volby do AS VŠE jsou řádné, opakované nebo doplňovací.

(2) Členy AS VŠE volí v přímých volbách s tajným hlasováním členové akademické obce VŠE, tj. akademičtí pracovníci a studenti, a to odděleně v následujících volebních obvodech:
a) volební obvod akademických pracovníků působících na fakultě, a to samostatný volební obvod na každé fakultě,
b) volební obvod akademických pracovníků, kteří nepůsobí na žádné z fakult, a to jeden volební obvod,
c) volební obvod studentů zapsaných na fakultě umístěné v Praze, a to samostatný volební obvod na každé fakultě,
d) volební obvod studentů zapsaných na fakultě umístěné v Jindřichově Hradci, a to jeden volební obvod.

(3) Studenti zapsaní do studijních programů, které neuskutečňuje žádná z fakult, volí v jednom z volebních obvodů dle odstavce 2 písm. c), vylosovaného předsedou AS VŠE v rámci vyhlášení řádných voleb.

(4) Každý člen akademické obce může v rámci vyhlášených voleb volit v každém z volebních obvodů, do kterého patří.

(5) Akademickým pracovníkem působícím na fakultě se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí akademický pracovník zařazený podle pracovní smlouvy k této fakultě, tedy k fakultě, jejíž děkan s akademickým pracovníkem tuto smlouvu za VŠE uzavřel.

(6) Na postavení akademického pracovníka nemá vliv rozsah jeho stanovené délky týdenní pracovní doby ani dočasná nepřítomnost v práci z důvodu nemoci, karantény, dovolené na zotavenou, mateřské dovolené, rodičovské dovolené, tvůrčího volna či uvolnění pro výkon veřejné funkce.

(7) Za podmínek stanovených v článku 8a lze volby (hlasování) uskutečnit elektronickým způsobem prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE, pokud je z hlediska obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů VŠE a jiných (dalších) předpisů VŠE způsobilá k užití pro volby (hlasování) dle tohoto volebního řádu, zejména splňuje požadavky bezpečnosti, autenticity a zachování tajnosti volby (dále „volební aplikace“). Způsobilost volební aplikace dle věty první zajišťuje rektor VŠE, který je též povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat předsedu AS VŠE o takových změnách volební aplikace či informačního systému VŠE, které mohou mít vliv na jejich způsobilost k užití pro uskutečnění voleb elektronickým způsobem dle tohoto volebního řádu.

Článek 3
Řádné volby do AS VŠE

(1) Řádné volby do AS VŠE vyhlašuje předsednictvo AS VŠE usnesením nejpozději 60 dní před skončením funkčního období členů AS VŠE; do této lhůty se nezapočítávají měsíce červenec a srpen. Usnesení se zveřejňuje.

(2) Vyhlášení řádných voleb musí obsahovat:
a) stanovení dne začátku a dne konce funkčního období členů AS VŠE zvolených ve vyhlašovaných řádných volbách, a to tak, aby začátek funkčního období volených členů AS VŠE počínal prvním dnem následujícím po dni, v němž končí funkční období stávajících členů AS VŠE,
b) vylosovaný volební obvod, v rámci něhož volí a jsou voleni studenti studijních programů neuskutečňovaných na fakultách,
c) pravidla volební kampaně,
d) adresu pro podávání stížností dle čl. 9 odst. 8.

(3) Vyhlášení řádných voleb dále může obsahovat zejména vzor hlasovacího lístku a způsob jeho označení.

(4) Nevyhlásí-li předsednictvo AS VŠE řádné volby ve stanoveném termínu podle odstavce 1, vyhlásí volby rektor, a to bez zbytečného odkladu. Rektor není oprávněn rozhodnout o konání řádných voleb, které vyhlásil dle věty první, elektronickým způsobem dle článku 8a, ledaže vyhlašuje řádné volby v době, kdy všem členům AS VŠE i jejich náhradníkům zaniklo členství; pro vyhlášení voleb elektronickým způsobem v takovém případě platí podmínky dle článku 8a odst. 1 obdobně a článek 8a odst. 2 přiměřeně.

(5) Řádné volby se konají v jeden den mimo období hlavních prázdnin. Datum, čas a místo (místa) konání voleb do AS VŠE v jednotlivých volebních obvodech stanoví akademické senáty fakult VŠE tak, aby se volby konaly nejpozději 30 dní před skončením funkčního období členů AS VŠE. Informace o datu, čase a místu (místech) konání voleb na jednotlivých fakultách musí být zveřejněny nejméně 14 dní před konáním těchto voleb. Na stanoveném místě (místech) musí být možno hlasovat nejméně 6 hodin. Akademické senáty fakult dále stanoví termín a způsob podávání přihlášek do voleb.

(6) Pro voliče ve volebním obvodu dle čl. 2 odst. 2 písm. b) učiní úkony uvedené v odstavci 5 předsednictvo AS VŠE.

Článek 4
Volební komise

(1) Zřizuje se hlavní volební komise. Hlavní volební komise má alespoň šest členů. Předsedu, dva místopředsedy a další členy hlavní volební komise jmenuje a odvolává AS VŠE z řad členů akademické obce VŠE; z každého volebního obvodu může být zvolen nejvýše jeden člen. Členství v hlavní volební komisi je nejvýše tříleté a vždy končí jeden rok po ustavujícím zasedání AS VŠE.

(2) Zřizují se dílčí volební komise. Dílčí volební komise se zřizují jedna pro každou fakultu a jedna pro voliče z řad akademických pracovníků mimo fakulty. Předsedu, místopředsedu a další členy dílčí volební komise fakulty jmenuje a odvolává akademický senát fakulty z řad členů akademické obce fakulty. Předsedu, místopředsedu a další členy dílčí volební komise pro voliče mimo fakulty jmenuje a odvolává AS VŠE z řad voličů mimo fakulty. Komise je nejméně tříčlenná, počet členů se stanoví s ohledem na počet míst, na nichž se koná hlasování tak, aby na každém místě byli stále přítomni alespoň dva členové dílčí volební komise. Členové dílčí volební komise jsou jmenováni vždy pro konkrétní vyhlášené volby a členství v dílčí volební komisi zaniká uplynutím jednoho měsíce od vyhlášení platných výsledků voleb v daném volebním obvodě.

(3) Hlavní volební komise a dílčí volební komise nejsou pracovními komisemi AS VŠE ve smyslu Jednacího řádu AS VŠE.

(4) V případě, že člen hlavní nebo dílčí volební komise podá přihlášku ve volbách do AS VŠE, jeho členství v příslušné volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce, zánikem členství v akademické obci VŠE nebo ukončením funkčního období příslušné volební komise podle odstavce 1 nebo odstavce 2. Pokud počet členů komise klesne pod stanovené minimum, musí být na uvolněné místo neprodleně zvolen jiný člen.

(5) Hlavní volební komise kontroluje namátkově činnost dílčích volebních komisí tak, aby každá z nich v celém průběhu voleb byla alespoň jednou kontrolována. Tuto kontrolu hlavní volební komise vykonává prostřednictvím svých pověřených členů. Na další postup se vztahuje čl. 9 odst. 8 a 9.

(6) Hlavní volební komise může do 15 dnů od vyhlášení voleb určit technické podmínky průběhu voleb. V takovém případě s nimi seznámí předsedy dílčích volebních komisí a zveřejní je.

Článek 5
Volební seznamy

(1) Nejpozději 15 dnů před prvním dnem voleb děkan zajistí a předá předsedovi příslušné dílčí volební komise:
a) seznam akademických pracovníků působících na fakultě ke dni vypracování seznamu a
b) seznam studentů zapsaných na fakultě ke dni vypracování seznamu.

(2) Děkan neprodleně zašle předsedovi příslušné dílčí volební komise informaci o případném nabytí, resp. pozbytí práva volit u osob, u nichž k takové změně došlo mezi předáním seznamu dle odstavce 1 a konáním voleb.

(3) Nejpozději 15 dnů před prvním dnem voleb rektor zajistí a předá předsedovi příslušné dílčí volební komise:
a) seznam akademických pracovníků, kteří nepůsobí na žádné z fakult ke dni vypracování seznamu a
b) seznam studentů ve studijních programech, které neuskutečňuje žádná z fakult VŠE, ke dni vypracování seznamu.

(4) Rektor neprodleně zašle předsedovi příslušné dílčí volební komise informaci o případném nabytí, resp. pozbytí práva volit u osob, u nichž k takové změně došlo mezi předáním seznamu dle odstavce 3 a konáním voleb.

Článek 6
Kandidáti

(1) Kandidátem na člena AS VŠE může být jen člen akademické obce VŠE. Každý člen akademické obce může v rámci vyhlášených voleb kandidovat ve volebním obvodu, ve kterém má právo volit, vždy však jen v jednom volebním obvodu. Akademický pracovník, který je zároveň studentem VŠE, může ve volbách do AS VŠE kandidovat pouze ve volebních obvodech vymezených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b).

(2) Kandidáti se do voleb přihlašují, a to způsobem stanoveným dle čl. 3 odst. 5 a 6.

(3) Kandidáti mají právo při dodržování pravidel podle čl. 3 odst. 2 písm. c) uskutečňovat svoji volební kampaň až do dne konání voleb včetně.

Článek 7
Kandidátní listiny, hlasovací lístky a další úkony k přípravě voleb

(1) Dílčí volební komise zajistí zveřejnění kandidátní listiny alespoň dva pracovní dny před dnem konání voleb. Kandidátní listina obsahuje jmenný seznam kandidátů v daném volebním obvodě.

(2) Dílčí volební komise zajistí vytištění hlasovacích lístků tak, aby pro každého voliče byl připraven hlasovací lístek pouze se jmény kandidátů v daném volebním obvodě. Údaje na hlasovacím lístku musí být uvedeny tak, aby jednotlivé kandidáty nebylo možno zaměnit. Kandidáti na hlasovacích lístcích jsou řazeni abecedně podle příjmení.

(3) Dílčí volební komise provede kontrolu a zapečetění schránek pro odevzdávání hlasovacích lístků.

Článek 8
Průběh voleb

(1) Volby probíhají ve volební místnosti, v níž musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.

(2) Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům dílčí volební komise a vlastnoručně se před nimi podepíše u svého jména ve volebním seznamu pro daný volební obvod. Teprve pak obdrží příslušný hlasovací lístek.

(3) Každý může v daném volebním obvodu volit pouze jednou a použít k hlasování nejvýše jeden hlasovací lístek. Počet kandidátů, které na hlasovacím lístku označí, je přitom omezen takto:
a) volič z řad akademických pracovníků působících na fakultě smí označit nejvýše 3 kandidáty,
b) volič z řad akademických pracovníků nepůsobících na žádné z fakult smí označit nejvýše 1 kandidáta,
c) volič z řad studentů smí označit nejvýše 2 kandidáty.

(4) Je-li označeno více kandidátů než stanoví odstavec 3, nebo nelze-li označení kandidáta s jistotou rozpoznat, je hlasovací lístek neplatný; o platnosti hlasovacího lístku rozhodne dílčí volební komise.

Článek 8a
Zvláštní ustanovení o konání voleb elektronickým způsobem

(1) AS VŠE může rozhodnout, že se volby (hlasování) třeba jen na některé fakultě uskuteční elektronickým způsobem prostřednictvím volební aplikace, a to za současného splnění všech níže uvedených podmínek:
a) volby se podle zákona či jiného právního předpisu či vnitřního předpisu VŠE musí konat nebo je v důležitém zájmu VŠE, aby se konaly;
b) orgán veřejné moci vydal rozhodnutí či jiný právně závazný akt, který znemožňuje nebo závažným způsobem ztěžuje konání voleb, anebo je konání voleb znemožněno nebo závažným způsobem ztíženo v přímém důsledku přírodní mimořádné události (povodeň, požár), civilizační mimořádné události či mimořádné události způsobené jinými vlivy nebo v přímém důsledku odstraňování následků kterékoliv z těchto mimořádných událostí;
c) AS VŠE obdrží od rektora předchozí písemné prohlášení ne starší 3 měsíců, že taková volební aplikace je z hlediska obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů VŠE a jiných (dalších) předpisů VŠE způsobilá k užití pro volby (hlasování) dle tohoto volebního řádu, zejména že taková volební aplikace splňuje požadavky bezpečnosti, autenticity a zachování tajnosti volby;
d) akademický senát fakulty, na níž mají být volby elektronickým způsobem konány, vysloví třípětinovou většinou všech členů souhlas s konáním voleb elektronickým způsobem.

(2) Před hlasováním o konání voleb elektronickým způsobem dle odstavce 1 si AS VŠE vyžádá stanovisko předsedů akademických senátů jednotlivých fakult VŠE a rektora VŠE. K přijetí rozhodnutí o konání voleb elektronickým způsobem dle odstavce 1 je třeba třípětinová většina všech členů AS VŠE.

(3) V případě konání voleb elektronickým způsobem se nezajišťují volební místnosti, netisknou volební lístky ani se nezajišťují a nepečetí schránky pro odevzdávání hlasovacích lístků, přičemž volby (hlasování) se konají prostřednictvím volební aplikace schválené AS VŠE v rozhodnutí dle odstavce 1, případně dle článku 3 odst. 4. Pro konání voleb elektronickým způsobem platí ustanovení článku 3 až 9 obdobně s tím, že:
a) vyhlášení řádných voleb dle článku 3 odst. 2 obsahuje v případě konání voleb elektronickým způsobem též informaci, že se volby konají elektronickým způsobem prostřednictvím volební aplikace, případně další informace potřebné k uskutečnění voleb tímto způsobem; přijme-li AS VŠE rozhodnutí, že se volby konají elektronickým způsobem, až po vyhlášení voleb dle článku 3 odst. 2, zveřejní takové rozhodnutí neprodleně na stejném místě, kde je zveřejněno vyhlášení voleb dle článku 3 odst. 2;
b) každá dílčí volební komise provede v rámci svého volebního obvodu nejpozději 1 den před konáním voleb kontrolu seznamu osob uvedených ve volební aplikaci podle volebních seznamů a podle kandidátních listin;
c) volební aplikace umožní hlasování v každém volebním obvodu v čase, jak stanoví akademické senáty fakult dle článku 3 odst. 5;
d) volič hlasuje elektronicky prostřednictvím volební aplikace formou odevzdání elektronického hlasovacího lístku, přičemž může v daném volebním obvodu volit pouze jednou; počet kandidátů, které v rámci volební aplikace označí, je přitom omezen takto:

 1. volič z řad akademických pracovníků působících na fakultě smí označit nejvýše 3 kandidáty,
 2. volič z řad akademických pracovníků nepůsobících na žádné z fakult smí označit nejvýše 1 kandidáta,
 3. volič z řad studentů smí označit nejvýše 2 kandidáty;

je-li označeno více kandidátů, než stanoví písmeno d) výše, nebo nelze-li označení kandidáta s jistotou určit, je elektronický hlasovací lístek neplatný; o platnosti elektronického hlasovacího lístku rozhodne dílčí volební komise;
e) nikdo není oprávněn zveřejnit průběžné výsledky voleb ani průběžnou volební účast;
f) výsledky voleb zjišťuje příslušná dílčí volební komise za účasti člena hlavní volební komise v den voleb bezprostředně po uplynutí doby, v níž lze volit elektronickým způsobem, z volební aplikace; podkladem pro zjištění výsledků voleb je též dílčí protokol generovaný volební aplikací;
g) protokol o výsledku voleb dle článku 9 odst. 6 obsahuje v případě konání voleb elektronickým způsobem:

 1. označení volebního obvodu,
 2. datum a čas konání voleb, informace, že volby byly konány elektronickým způsobem, a označení použité volební aplikace,
 3. počet voličů zapsaných ve volebním seznamu,
 4. počet odevzdaných elektronických hlasovacích lístků,
 5. počet odevzdaných platných a neplatných elektronických hlasovacích lístků,
 6. počty platných hlasů získaných jednotlivými kandidáty,
 7. podíly platných hlasů získaných jednotlivými kandidáty na celkovém počtu odevzdaných platných elektronických hlasovacích lístků,
 8. podíly platných hlasů získaných jednotlivými kandidáty na celkovém počtu voličů zapsaných ve volebním seznamu,
 9. seznam kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS VŠE,
 10. seznam náhradníků, včetně vyznačení pořadí, v jakém se stanou členy AS VŠE v případě, že některému členovi AS VŠE z daného volebního obvodu členství zanikne,
 11. skutečnost, zda bylo postupováno dle článku 9 odst. 3 a s jakým výsledkem;

h) vyhlášení platného výsledku voleb dle článku 9 odst. 11 obsahuje v případě konání voleb elektronickým způsobem:

 1. informace, že volby byly konány elektronickým způsobem, a označení použité volební aplikace,
 2. označení volebního obvodu, jehož se vyhlašovaný výsledek voleb týká,
 3. počty a podíly hlasů získaných jednotlivými kandidáty v daném volebním obvodě,
 4. seznam zvolených členů AS VŠE s označením volebního obvodu, v němž byli zvoleni,
 5. seznam náhradníků a jejich pořadí,
 6. den vzniku členství zvolených členů v AS VŠE,
 7. den vzniku postavení náhradníků členů AS VŠE;

i) volební seznamy, kandidátní listiny a případné další písemné či jiné materiály z voleb, o nichž tak rozhodne hlavní volební komise, se po skončení voleb v zapečetěné obálce s označením „ELEKTRONICKÉ VOLBY AS VŠE“, volebního obvodu a termínu konání voleb předávají hlavní volební komisi; zapečetění obálky se uskutečňuje jejím zalepením a podpisem předsedy volební komise a dalších členů volební komise přes spoje obálky tak, aby počet členů této komise podepsaných takto na obálce tvořil nadpoloviční většinu této komise.

(4) V případě konání voleb elektronickým způsobem je každý člen akademické obce VŠE povinen jednat tak, aby byla zachována vážnost a řádnost voleb, především autenticita a tajnost voleb, a to zejména tajnost aktu jeho hlasování (neumožnit hlasovat jiné osobě, hlasovat způsobem, který znemožní jiné osobě vidět či jinak zjistit či zachytit akt jeho hlasování apod.).

Článek 9
Výsledek voleb

(1) Výsledek voleb ve volebním obvodě zjišťuje příslušná dílčí volební komise za účasti člena hlavní volební komise v den voleb po jejich skončení.

(2) Zvoleni jsou:
a) ve volebním obvodě dle čl. 2 odst. 2 písm. a) tři kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů,
b) ve volebním obvodě dle čl. 2 odst. 2 písm. b) kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů,
c) ve volebním obvodě dle čl. 2 odst. 2 písm. c) dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů,
d) ve volebním obvodě dle čl. 2 odst. 2 písm. d) dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.

(3) Dojde-li na místě rozhodném pro zvolení kandidáta k rovnosti hlasů, určí toho, kdo je zvolen, los. Losování provede při zjišťování výsledku voleb dílčí volební komise za účasti člena hlavní volební komise. Dojde-li k rovnosti hlasů u dalších kandidátů, určí se jejich výsledné pořadí stejným způsobem.

(4) Kandidáti, kteří nezískali dostatečný počet hlasů pro vznik členství v AS VŠE v řádných volbách, jsou pro příslušné funkční období náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů, případně podle odstavce 3.

(5) O výsledku voleb ve volebním obvodě vyhotoví příslušná dílčí volební komise bez zbytečného odkladu protokol, který její předseda nebo jím pověřený člen dílčí volební komise předá nejpozději následující pracovní den předsedovi hlavní volební komise nebo jím pověřenému členovi hlavní volební komise.

(6) Protokol o výsledku voleb ve volebním obvodě obsahuje:
a) označení volebního obvodu,
b) datum, čas a místo konání voleb,
c) počet voličů zapsaných ve volebním seznamu,
d) počet vydaných hlasovacích lístků,
e) počet odevzdaných hlasovacích lístků,
f) počty odevzdaných platných a neplatných hlasovacích lístků,
g) počty platných hlasů získaných jednotlivými kandidáty,
h) podíly platných hlasů získaných jednotlivými kandidáty na celkovém počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků,
i) podíly platných hlasů získaných jednotlivými kandidáty na celkovém počtu voličů zapsaných ve volebním seznamu,
j) seznam kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS VŠE,
k) seznam náhradníků, včetně vyznačení pořadí, v jakém se stanou členy AS VŠE v případě, že některému členovi AS VŠE z daného volebního obvodu členství zanikne,
l) skutečnost, zda bylo postupováno podle odstavce 3 a s jakým výsledkem.

(7) Zveřejnění protokolu o výsledku voleb ve volebním obvodě zajistí příslušná dílčí volební komise nejpozději do 2 pracovních dnů po skončení voleb.

(8) Stížnost proti řádnému průběhu voleb může člen akademické obce VŠE podat do 3 pracovních dnů od zveřejnění protokolu o výsledku voleb v příslušném volebním obvodu. Stížnost musí být zdůvodněná a podává se zasláním elektronickou poštou na adresu dle čl. 3 odst. 2 písm. c); k jinak podaným stížnostem se nepřihlíží.

(9) Hlavní volební komise projedná stížnost proti řádnému průběhu voleb do 3 pracovních dnů od konce lhůty pro podání stížnosti a rozhodne o potvrzení, změně či zrušení výsledku voleb, a své rozhodnutí neprodleně zpřístupní. V případě, že hlavní volební komise o stížnosti ve lhůtě podle věty první nerozhodne, platí, že stížnosti nebylo vyhověno.

(10) Po projednání všech stížností v daném volebním obvodu, nebylo-li rozhodnuto o zrušení výsledku voleb, nebo nebyla-li v daném volebním obvodu žádná stížnost podána, vyhlásí bez zbytečného odkladu předseda hlavní volební komise nebo jím pověřený člen hlavní volební komise platný výsledek voleb v tomto volebním obvodu.

(11) Vyhlášení platného výsledku voleb obsahuje:
a) označení volebního obvodu, jehož se vyhlašovaný výsledek voleb týká,
b) počty a podíly hlasů získaných jednotlivými kandidáty v daném volebním obvodě,
c) seznam zvolených členů AS VŠE s označením volebního obvodu, v němž byli zvoleni,
d) seznam náhradníků a jejich pořadí,
e) den vzniku členství zvolených členů v AS VŠE,
f) den vzniku postavení náhradníků členů AS VŠE.

(12) Je-li zvolena nadpoloviční většina členů AS VŠE, svolá předseda hlavní volební komise ustavující zasedání AS VŠE, tj. určí a zveřejní termín a místo jeho konání.

(13) Volební seznamy, kandidátní listiny, hlasovací lístky a případné další písemné materiály z voleb, o nichž tak rozhodne hlavní volební komise, se po skončení voleb v zapečetěné obálce s označením „VOLBY AS VŠE“, volebního obvodu a termínu konání voleb, předávají hlavní volební komisi. Zapečetění obálky se uskutečňuje jejím zalepením a podpisem předsedy volební komise a dalších členů volební komise přes spoje obálky tak, aby počet členů této komise podepsaných takto na této obálce tvořil nadpoloviční většinu členů této komise.

Článek 10
Členství v AS VŠE a postavení náhradníků členů AS VŠE

(1) Členství v AS VŠE vzniká:
a) v případě řádných nebo opakovaných voleb prvním dnem funkčního období člena AS VŠE; pokud je platný výsledek voleb vyhlášen později, je dnem vzniku členství den vyhlášení platného výsledku voleb,
b) v případě doplňovacích voleb dnem uvedeným ve vyhlášení platného výsledku voleb,
c) v případě náhradníka okamžikem podle odstavce 8; v případě, že členství členovi AS VŠE, kterého náhradník nahrazuje, nevzniklo, vzniká náhradníkovi členství v AS VŠE dnem určeným dle písmene a).

(2) Pokud kandidát zvolený za člena AS VŠE přestal být volitelný (tj. pozbyl práva být volen) v daném volebním obvodě před dnem určeným dle odstavce 1 písm. a) nebo b), členství v AS VŠE mu nevznikne, ledaže volitelnosti před tímto dnem opět nabyl.

(3) Postavení náhradníka člena AS VŠE vzniká:
a) v případě řádných nebo opakovaných voleb prvním dnem funkčního období člena AS VŠE; pokud je platný výsledek voleb vyhlášen později, dnem vyhlášení platného výsledku voleb,
b) v případě doplňovacích voleb dnem uvedeným ve vyhlášení platného výsledku voleb.

(4) Pokud kandidát zvolený náhradníkem člena AS VŠE přestal být volitelný (tj. pozbyl práva být volen) před dnem určeným dle odstavce 1 písm. a) nebo b), postavení náhradníka člena AS VŠE mu nevznikne, ledaže volitelnosti před tímto dnem opět nabyl.

(5) Členství v AS VŠE zaniká:
a) o půlnoci dne, ve kterém uplynulo funkční období člena AS VŠE,
b) doručením listinného prohlášení o rezignaci na členství v AS VŠE, ledaže je v prohlášení uveden pozdější den rezignace; listinné prohlášení zpravidla doručuje rezignující člen AS VŠE osobně a vlastnoručně je podepisuje v přítomnosti dvou členů předsednictva AS VŠE; v případě, kdy toto není možné, musí být podpis na prohlášení o rezignaci úředně ověřen,
c) ústním prohlášením ve znění: „Rezignuji na členství v Akademickém senátu Vysoké školy ekonomické v Praze“ učiněným osobně na zasedání AS VŠE, který musí být v okamžiku prohlášení usnášeníschopný, nebo
d) o půlnoci dne, ve kterém člen AS VŠE přestal být volitelný (tj. pozbyl práva být volen), s výjimkou případu uvedeného v čl. 5 odst. 3 Statutu VŠE.

(6) Zanikne-li členovi jeho členství v AS VŠE, uvědomí předseda AS VŠE náhradníka v pořadí určeném podle čl. 9 odst. 4 o vzniku jeho členství v AS VŠE; není-li takového, vyhlásí předsednictvo AS VŠE bezodkladně doplňovací volby. Ustanovení čl. 12 odst. 2 tím není dotčeno.

(7) V případě, že člen AS VŠE podá v souladu s odstavcem 5 písm. b) listinné prohlášení o své rezignaci, může předsednictvo AS VŠE konat ve smyslu odstavce 6 ještě před zánikem jeho členství v AS VŠE.

(8) Náhradníkovi člena AS VŠE v pořadí stanoveném podle čl. 9 odst. 4 vzniká členství v AS VŠE okamžikem, kdy členovi AS VŠE, kterého nahradil, členství zaniklo. Takový člen AS VŠE je členem AS VŠE pouze na zbylou část funkčního období člena AS VŠE, kterého nahradil. V případě, že náhradník podá listinné prohlášení podle odstavce 9 písm. b) nebo se vzdá postavení náhradníka dle odstavce 9 písm. c), platí, že jeho členství v AS VŠE nevzniklo.

(9) Postavení náhradníka člena AS VŠE zaniká:
a) o půlnoci dne, ve kterém uplynulo funkční období členů AS VŠE,
b) doručením listinného prohlášení o rezignaci na postavení náhradníka člena AS VŠE, ledaže je v prohlášení uveden pozdější den rezignace; listinné prohlášení zpravidla doručuje náhradník člena AS VŠE osobně a vlastnoručně je podepisuje v přítomnosti dvou členů předsednictva AS VŠE; v případě, kdy toto není možné, musí být podpis na prohlášení o rezignaci úředně ověřen,
c) ústním prohlášením ve znění: „Rezignuji na postavení náhradníka člena Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze“ učiněným osobně na zasedání AS VŠE, který musí být v okamžiku prohlášení usnášeníschopný,
d) o půlnoci dne, ve kterém náhradník člena AS VŠE přestal být volitelný (tj. pozbyl práva být volen), nebo
e) okamžikem, ve kterém se stal členem AS VŠE.

(10) Prohlášení učiněné podle odstavce 5 písm. b) nebo c) nebo podle odstavce 9 písm. b) nebo c) nelze vzít zpět. Je-li prohlášení podle odstavce 5 písm. b) nebo c) nebo podle odstavce 9 písm. b) nebo c) vázáno na splnění podmínky, k prohlášení se nepřihlíží.

(11) Osoba, které zaniklo členství v AS VŠE nebo postavení náhradníka člena AS VŠE, je povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit předsedovi AS VŠE.

Článek 11
Opakované volby

(1) Bylo-li rozhodnuto o zrušení výsledku voleb, vyhlásí předsednictvo AS VŠE ve volebním obvodu, ve kterém byl výsledek voleb zrušen, opakované volby. V případě, že členům AS VŠE již uplynulo funkční období, vyhlásí opakované volby dle předchozí věty rektor.

(2) Pro opakované volby platí obdobně ustanovení čl. 3 až 9.

Článek 12
Doplňovací volby

(1) Pro doplňovací volby platí ustanovení čl. 4 až 9 obdobně, čl. 3 přiměřeně. V doplňovacích volbách je člen AS VŠE volen pouze na zbylou část funkčního období, které příslušelo původně zvolenému členu AS VŠE, jehož členství zaniklo. Nezvolení kandidáti se stávají na tuto část funkčního období náhradníky dle čl. 9 odst. 4.

(2) Doplňovací volby se nevyhlásí v případě, že do konce funkčního období členů AS VŠE zbývají méně než tři měsíce; do této doby se nepočítají měsíce červenec a srpen. AS VŠE může svým rozhodnutím tuto lhůtu zkrátit.

Článek 13
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Volební a jednací řád AS VŠE v Praze, registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 9. února 2015 pod čj. MSMT-3792/2015.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

(1) Tento Volební řád AS VŠE v Praze byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů AS VŠE dne 15. 5. 2017.
(2) Tento Volební řád AS VŠE v Praze nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
(3) Tyto změny Volebního řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze byly schváleny Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 22. 2. 2021.

(4) Tyto změny Volebního řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ing. Marek Stříteský, Ph.D., předseda AS VŠE v Praze

prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka VŠE v Praze