Výše úplat v programech celoživotního vzdělávání a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech pro akademický rok 2021/2022 (PR 2/2021)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. srpna 2022

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje výši úplat v programech celoživotního vzdělávání a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2021/2022.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 10. 8. 2021 11. 8. 2021
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v. r.
Platnost od: 1. 9. 2021 Platnost do: 31. 8. 2022
Účinnost od: 1. 9. 2021 Účinnost do: 31. 8. 2022

I. Účel a rozsah působnosti

Tento příkaz stanovuje podle čl. 2 odst. 4 Řádu celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze výši úplat za účast v programu celoživotního vzdělávání a v programu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu na Vysoké škole ekonomické v Praze.

II. Výše úplat

Výše úplat platná pro akademický rok 2021/2022 je stanovena takto:

Typ celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Výše úplaty
a) Univerzita třetího věku
Výše úplaty v sloupci bez dotace aplikována v případě, že Asociace univerzit třetího věku neuzná předmět jako vhodný pro dotaci. s dotací bez dotace
společensko-vědní předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr 500 Kč 750 Kč
informatický předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr 600 Kč 900 Kč
informatický předmět v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin 300 Kč 450 Kč
multimediální předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr 800 Kč 1200 Kč
multimediální předmět v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin 500 Kč 750 Kč
jazykový předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr ve skupině pod 14 studentů 1 400 Kč 2 000 Kč
jazykový předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr ve skupině 14 studentů a více 800 Kč 1 200 Kč
tělovýchovný předmět v rozsahu 60 minut týdně jeden semestr 600 Kč 900 Kč
tělovýchovný předmět v rozsahu 120 minut týdně jeden semestr 1 200 Kč 1 800 Kč
tělovýchovný předmět v rozsahu 180 minut týdně jeden semestr 1 800 Kč 2 400 Kč
letní sportovní kurz v rozsahu 5 dní (mimo nákladů na stravování, ubytování a dopravu) 600 Kč 900 Kč
výtvarný předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr 600 Kč 900 Kč
výtvarný předmět v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně jeden semestr 800 Kč 1 200 Kč
intenzivní jednodenní předmět v rozsahu 4 vyučovacích hodin 200 Kč 300 Kč
b) Mimořádné studium vybraných předmětů v rámci akreditovaných studijních programů
za jeden semestr studia předmětu v bakalářském nebo magisterském studijním programu v rozsahu odpovídajícím 1 ECTS 700 Kč
za jeden semestr studia v doktorském studijním programu v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně 1 000 Kč
za jeden semestr studia předmětu ve studijního programu v cizím jazyce se výše úplaty stanoví jako poměrná částka poplatku za tento studijní program (stanoveného v článku 20 Statutu VŠE) odpovídající podílu kreditové hodnoty příslušného předmětu na celkové kreditové dotaci na jeden semestr v daném studijním programu  
c) Vybrané kurzy tělesné výchovy realizované v rámci CŽV
Za jeden semestr kurzu tělesné výchovy  
Fotbal 100 Kč
Hokej 400 Kč
Plavání 200 Kč
Sportovní gymnastika 200 Kč
Sportovní lezení 100 Kč
Sportovní potápění 1 500 Kč
Tenis 100 Kč
Za sportovní kurz realizovaný ve středisku VŠE v Dobronicích 180 Kč/noc
Za sportovní kurz realizovaný v objektu smluvních partnerů cena účtovaná smluvním partnerem
d) Vzdělávání zaměstnanců
za jeden semestr výuky v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně 1 155 Kč
e) Jiné programy celoživotního vzdělávání
výši úplaty za účast v kurzu celoživotního vzdělávání stanoví vedoucí pracoviště, na kterém je program CŽV uskutečňován  
f) Programy vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech
výši úplaty za účast v programu stanoví děkan nebo ředitel další součásti VŠE, na které je program uskutečňován