Výše úplat v programech celoživotního vzdělávání a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech pro akademický rok 2022/2023 (PR 1/2022)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. srpna 2023

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje výši úplat v programech celoživotního vzdělávání a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2022/2023.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Útvar/funkce: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektor
Datum:
Podpis: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. v. r. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v. r.
Platnost od: 20. 4. 2022 Platnost do: 31. 8. 2023
Účinnost od: 1. 9. 2022 Účinnost do: 31. 8. 2023

I. Účel a rozsah působnosti

Tento příkaz stanovuje podle čl. 2 odst. 4 Řádu celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze výši úplat za účast v programu celoživotního vzdělávání a v programu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu na Vysoké škole ekonomické v Praze.

II. Výše úplat

Výše úplat platná pro akademický rok 2022/2023 je stanovena takto:

Typ celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Výše úplaty
a)      Univerzita třetího věku
Výše úplaty v sloupci bez dotace aplikována v případě, že Asociace univerzit třetího věku neuzná předmět jako vhodný pro dotaci. s dotací bez dotace
 • společensko-vědní předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
500 Kč 750 Kč
 • informatický předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
600 Kč 900 Kč
 • informatický předmět v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin
300 Kč 450 Kč
 • multimediální předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
800 Kč 1200 Kč
 • multimediální předmět v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin
500 Kč 750 Kč
 • jazykový předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr ve skupině pod 14 studentů
1 400 Kč 2 000 Kč
 • jazykový předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr ve skupině 14 studentů a více
800 Kč 1 200 Kč
 • tělovýchovný předmět v rozsahu 60 minut týdně jeden semestr
600 Kč 900 Kč
 • tělovýchovný předmět v rozsahu 120 minut týdně jeden semestr
1 200 Kč 1 800 Kč
 • tělovýchovný předmět v rozsahu 180 minut týdně jeden semestr
1 800 Kč 2 400 Kč
 • letní sportovní kurz v rozsahu 5 dní (mimo nákladů na stravování, ubytování a dopravu)
600 Kč 900 Kč
 • výtvarný předmět v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
600 Kč 900 Kč
 • výtvarný předmět v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně jeden semestr
800 Kč 1 200 Kč
 • intenzivní jednodenní předmět v rozsahu 4 vyučovacích hodin
200 Kč 300 Kč
b)     Mimořádné studium vybraných předmětů v rámci akreditovaných studijních programů
 • za jeden semestr studia předmětu v bakalářském nebo magisterském studijním programu v rozsahu odpovídajícím 1 ECTS
1 000 Kč
 • za jeden semestr studia v doktorském studijním programu v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně
 1 500 Kč
 • za jeden semestr studia předmětu ve studijního programu v cizím jazyce se výše úplaty stanoví jako poměrná částka poplatku za tento studijní program (stanoveného v článku 20 Statutu VŠE) odpovídající podílu kreditové hodnoty příslušného předmětu na celkové kreditové dotaci na jeden semestr v daném studijním programu
c)      Vybrané kurzy tělesné výchovy realizované v rámci CŽV
Za jeden semestr kurzu tělesné výchovy
 • Fotbal
100 Kč
 • Hokej
400 Kč
 • Plavání
200 Kč
 • Sportovní gymnastika
200 Kč
 • Sportovní lezení
100 Kč
 • Sportovní potápění
1 500 Kč
 • Tenis
100 Kč
Za sportovní kurz realizovaný ve středisku VŠE v Dobronicích 180 Kč/noc
Za sportovní kurz realizovaný v objektu smluvních partnerů cena účtovaná smluvním partnerem
d)     Vzdělávání zaměstnanců
 • za jeden semestr výuky v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně
1 155 Kč
e)      Jiné programy celoživotního vzdělávání
 • výši úplaty za účast v kurzu celoživotního vzdělávání stanoví vedoucí pracoviště, na kterém je program CŽV uskutečňován
f)       Programy vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech
 • výši úplaty za účast v programu stanoví děkan nebo ředitel další součásti VŠE, na které je program uskutečňován
 • Odpovědná osoba: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: