Zápis z 58. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 2. listopadu 2022

2. listopadu
2022

Přítomni:        Ing. Vladislava Hujová, Ing. Aleš Michl, Ph.D., Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., PhDr. Miroslava Kopicová CSc., Ing. Petr Kříž, FCCA, prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Ing. Miroslav Rumler

Hosté:  doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni:      Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Jana Říhová

Program jednání:

  1. Informace rektora
  2. Plán realizace Strategického záměru VŠE pro rok 2023
  3. Rámcové informace ke střednědobému výhledu rozpočtu VŠE 2023–2024
  4. Majetkoprávní vztahy
  5. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE).

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Informace rektora

Rektor doc. Dvořák na úvod zasedání SR VŠE shrnul pro členy SR aktuální vývoj na VŠE od posledního zasedání správní rady. V první řadě se věnoval novince ve výuce, kterou představuje Týden inovací ve výuce. Tento týden proběhne jinou formou, studenti nebudou mít klasickou rozvrhovanou výuku, ale navštíví akce, které pro ně vyučující připravili. Inovační týden ve výuce má za cíl modernizovat výuku, podpořit zavádění LMS Moodle na VŠE a podpořit interakci mezi studenty.

Rektor dále informoval, že dne 10. října 2022 se konalo zasedání International Advisory Boardu (IAB), který je mezinárodním poradním orgánem rektora. IAB se schází jednou ročně a řeší strategické otázky spojené s rozvojem VŠE.

Rektor současně informoval, že VŠE v žebříčku Eduniversal 2022 obhájila pozici nejlepší business school ve východoevropském regionu. V hodnocení Eduniversal se VŠE již 15 let pravidelně umisťuje mezi trojicí nejlepších vysokých škol ze zemí střední a východní Evropy, kam hodnotitelé řadí celkem 21 zemí.

Rektor se dále věnoval nové komunikační strategii VŠE. V rámci ní je kladen důraz na průběžné informování akademické obce o aktuálním dění na VŠE prostřednictvím intranetu. Horkou novinkou v této oblasti ke, že vedle intranetu určeného pro zaměstnance byl nově spuštěn i intranet pro studenty.

Dále rektor představil priority VŠE v rámci Národního plánu obnovy, mezi které patří implementace LMS Moodle včetně vytvoření Metodické podpory, vznik nových magisterských programů Big Data Analytics a Fintech, vytvoření moderní multimediální laboratoře k vytváření atraktivního obsahu do výuky pro studenty, on-line kurzy pro business, implementace proctoringového řešení do systému LMS, vznik zcela nových multifukčních učeben a coworkingového prostoru, podpora digitálního podepisování ve studijním systému, validace dokumentů v přijímacím řízení, vydávání elektronického stejnopisu diplomu, napojení studijního systému InSIS na státní registry a vytvoření kurzů celoživotního vzdělávání zaměřeného na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling).

Rektor dále informoval o počtech zapsaných studentů k 26. říjnu 2022. Počet zapsaných studentů do bakalářského studia činí 3 442, v ZS ak. roku 2021/22 to bylo 3 478, což je zhruba stejný počet. Počet zapsaných studentů v magisterském studiu oproti minulému ZS poklesl o 230 a činí 1 936. V této souvislosti VŠE plánuje důsledněji zmapovat, proč někteří absolventi bakalářského studia na VŠE pokračují v magisterském studiu na jiné vysoké škole, a to za důslednějšího využití datové analytiky.

Na závěr rektor informoval o chystané debatě kandidátů na prezidenta na VŠE, jež proběhne 9. listopadu 2022 od 18:00 do 19:30. Debata bude probíhat na vybraná ekonomická témata a bude ji pořádat Klub mladých politologů. Debata bude streamovaná na webu ČTK a na webu Hospodářských novin.

Ing. Nekovář se dotázal, které studijní programy jsou na VŠE nejatraktivnější. Rektor uvedl, že největší relativní převis uchazečů je u studijního programu Multimédia v ekonomické praxi, velmi žádané jsou i další profesní programy. Nicméně každý studijní program má svůj okruh uchazečů. Atraktivní jsou i studijní programy v angličtině, u kterých však VŠE aktuálně zaznamenává menší úbytek studentů, zejména v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Ten má dopad především na počty uchazečů ze Západu, u kterých Česká republika a střední Evropa přestávají být vnímány z geopolitického hlediska jako bezpečná země, resp. region vzhledem k blízkosti Ukrajiny. Navzdory této skutečnosti však dojde ke zvýšení školného v cizojazyčných studijních programech na 5 000 EUR za akademický rok, které odráží kontinuálně se zlepšující pozici VŠE v mezinárodním měřítku. Ing. Kříž se v této souvislosti dotázal, zda je o cizojazyčné programy zájem i ze strany českých studentů. Rektor uvedl, že zájem z řad českých studentů studovat v cizím jazyce samozřejmě existuje, byť je menší, připomněl však, že v i českých studijních programech probíhá výuka některých předmětů v anglickém jazyce. Dr. Nekovář se dotázal na to, jak vedení VŠE vnímá účast děkana Národohospodářské fakulty doc. Ševčíka na politických shromážděních. Rektor v této souvislosti uvedl, že doc. Ševčíkovi opakovaně sdělil svůj nesouhlas s některými jeho aktivitami a pro vyjádření jeho stanovisek vůči aktuální hospodářské situaci v důsledku zdražování energií mu doporučil organizaci vědeckých konferencí, jež by se aktuálními ekonomickými problémy zabývaly čistě z odborného hlediska za společné výměny názory mezi příslušnými odborníky v rámci čistě akademického a apolitického diskursu.

Usnesení:

Předseda SR VŠE dr. Nekovář poděkoval jménem členů SR panu rektorovi za veškeré informace.

2. Plán realizace Strategického záměru VŠE pro rok 2023

Rektor na úvod projednávaného bodu omluvil pror. Novotného z důvodu jeho zahraniční cesty a předložený dokument Plán realizace Strategického záměru (SZ) VŠE pro rok 2023 následně sám představil. Předložený dokument je konkretizací realizace SZ VŠE pro rok 2023. Materiál navazuje, rozpracovává, konkretizuje a implementuje záměry nového vedení VŠE v souladu s jeho vizí rozvoje VŠE, v neposlední řadě pak rovněž reaguje na aktuální nepříznivý vývoj cen energií. Rektor následně vyzdvihl hlavní priority obsažené v předloženém dokumentu. VŠE věnuje aktuálně velkou pozornost zejména modernizaci prezenční výuky s cílem její realizace co nejvíce aktivní a atraktivní formou, která by studentům nabídla co nejužitečněji strávený čas ve škole. V rámci modernizace výuky se VŠE zaměřuje na aplikaci především moderních forem vzdělávání ve výuce. Součástí tohoto procesu je např. i přehodnocení forem státních závěrečných zkoušek, u nichž je snaha je více propojit s obhajobou a učinit z ní více prezentaci schopností a dovedností v komplexu, namísto opakování znalostí z hlavních předmětů, z nichž studenti již v průběhu studia složili předepsané zkoušky.

Cílem je rovněž zdokonalit proces vnitřních akreditací a v maximální možné míře dostat data do rozhodovacího procesu. Vedle růstu kvality vzdělávání je dalším cílem VŠE posilovat vazbu akademiků, studentů a absolventů, resp. posilování sounáležitosti studentů VŠE. Další klíčovou prioritou VŠE v oblasti vzdělávání je kladen na zkvalitňování doktorského studia. Cílem je větší podpora doktorandů, včetně finanční, a slaďování doktorského studia s rodinným životem. Protože klíčovou roli v úspěšném doktorském studiu hrají školitelé, bude velká pozornost věnována i kvalitativním standardům školitele. Důraz bude současně kladen i na výběr kvalitních doktorandů, kteří budou mít velký potencionál na dokončení studia.

V oblasti strategického řízení bude zvýšená pozornost věnována podpoře akademických pracovníků v oblasti vědeckovýzkumné činnosti, a to zejména zajištěním kvalitních servisních administrativních procesů hlavně v souvislosti s přípravou návrhů vědeckých grantů. Snížení celkové administrativní zátěže akademických pracovníků by měla zajistit rovněž digitalizace. V neposlední řadě je pak další prioritou školy posilování tradičně silné stránky školy, kterou je internacionalizace. Hlavní pozornost v této oblasti bude věnována zejména podpoře administrativy spojené s mobilitou akademických pracovníků.

V diskusi dr. Kopicová upozornila na nutnost propojení trhu práce a kurikula studijních programů v rámci zajištění trvalé kontinuity uplatnitelnosti absolventů v praxi. Důraz na skills, resp. schopnost řešit problémy, provádět analýzu a zahraniční zkušenosti ve vzdělávání vyzdvihl i Ing. Kříž. Rektor v této souvislosti informoval o záměru VŠE posílit nabídku profesních studijních programů, z nichž by měli vzejít flexibilní absolventi, kteří se budou moci adekvátně přizpůsobit vývoji na trhu práce. Upozornil současně, že posílit připravenost absolventa na uplatnění na trhu práce by měla i nová forma státních závěrečných zkoušek, u kterých bude více položen důraz na komplexní analýzu výsledku učení a souhrnné prověřování získaných dovedností než na opakované prověřování znalostí získaných v rámci hlavních předmětů. Nabídnout studentům trvalejší kompetence mají nově právě i zmíněné inovační týdny uprostřed semestrů, v rámci kterých budou probíhat různé vzdělávací akce zaměřené primárně na skills a nikoliv knowledge.

Prof. Melzoch se dotázal, jak se VŠE připravuje na změny v doktorském studiu v souvislosti s chystanou reformou MŠMT, kdy pro řadu škol bude limitující podmínka minimální částky stipendia ve výši 1,2 násobku minimální mzdy. Rektor v této souvislosti informoval, že s ohledem na to, že se VŠE snaží aktivně posilovat kvalitu doktorského studia, lze očekávat přijímání menšího počtu studentů doktorských studijních programů. VŠE chce totiž položit ještě větší důraz na náročnější prověřování uchazečů s cílem v maximální možné míře zjistit předpoklady u uchazeče na dokončení doktorského studia. Dalším cílem v rámci zkvalitňování doktorského studia na VŠE je rovněž nastavení kvalitativních kritérií pro školitele doktorandů. Při nižším počtu studentů by nové podmínky finančního hodnocení doktorandů neměly pro VŠE představovat závažný problém.

Předseda SR VŠE se dotázal na zamýšlenou úpravu doporučených minimálních kritérií pro zahájení habilitačního řízení. Rektor informoval, že i tento krok souvisí do jisté míry s nároky na doktorské studenty. Ti by měli být školeni kvalitními školiteli, kteří budou dosahovat potřebných kvalitativních výsledků ve své vědecko-výzkumné činnosti. Úprava doporučených minimálních kritérií pro zahájení habilitačního řízení se aktuálně projednává na grémiu vědeckých proděkanů. Návrh na úpravu minimálních kritérií, které podporuje i vedení školy, se týká nároků na publikační činnost. Pracovní návrh předpokládá, že by uchazeč o habilitační řízení měl mít minimálně jednu publikaci v Q3. Tyto snahy korespondují rovněž se zpřísňováním doporučených minimálních kritérií i na ostatních univerzitách.

Usnesení:

SR VŠE předložený Plán realizace Strategického záměru VŠE pro rok 2022 schválila s jednomyslným souhlasem všech zúčastněných členů zasedání.

3. Rámcové informace ke střednědobému výhledu rozpočtu VŠE 2023–2024

Kvestor podal členům SR VŠE rámcové informace ke střednědobému výhledu rozpočtu VŠE 2023–2024. Vzhledem k tomu, že Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol se sejde až koncem listopadu, nelze ještě předložit ucelený návrh střednědobého výhledu rozpočtu. Největší výzvou pro VŠE jsou zejména vysoké ceny energií. Elektrickou energii má VŠE aktuálně zafixovanou, tento stav potrvá ještě 3 kvartály. Plyn však již VŠE od října 2022 nakupuje za spotové ceny. V zájmu snížení spotřeby plynu byla zavedena dílčí úsporná opaření, která se týkají mírného omezení provozu budov, jež však mají minimální zásah na chod školy. Úsporná opatření se týkají zejména Staré budovy, která má největší tepelné úniky. Výuka však těmito opatřeními nebyla omezena, došlo jen k racionalizaci rozvrhovaných akcí tak, aby se co nejvíce využila kapacita Rajské budovy. Předpokládané úspory přijatých opatření by se měly pohybovat od 2 do 6 mil. Kč, přičemž výsledné hodnoty budou záležet zejména na vývoji počasí. Kvestor zde upozornil, že i hladina cenového stropu na plyn je až 4,5x vyšší než cena plynu do září 2022. Vzhledem k nejistému vývoji cen energií lze výhled rozpočtu pro rok 2024 uvažovat pouze ve formě indexů a hrubých odhadů. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VŠE na roky 2023–2024 byl měl být hotov začátkem prosince. Kvestor a tajemník SR VŠE požádali současně o předběžný souhlas s projednáním materiálu per rollam.

Ing. Rumler se dotázal, do jaké míry hrozí zavedení on-line výuky. Rektor informoval, že s on-line výukou se počítá jen v nejkrajnějším případě, momentálně se však o ní neuvažuje. Stejně tak zatím není v plánu ani posunutí začátku letního semestru.

Usnesení:

Správní rada VŠE rámcové informace ke střednědobému výhledu rozpočtu VŠE 2023–2024 bere na vědomí a návrh střednědobého výhledu rozpočtu projedná v prosinci per rollam.

4. Majetkoprávní vztahy

Kvestor představil SR VŠE návrh smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na část pozemku parc. č. 2344/28 a fasádě budovy (t.č. rozestavěné, bez č.p. a dosud nezapsané v katastru nemovitostí, vše vedené na LV č. 1830 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Kunratice, obec Praha mezi VŠE, jako vlastníkem pozemku, společnosti Traxial a.s., se sídlem Újezd 450/40, 118 00  Praha 1 – Malá Strana, IČO 24231576, sp. zn. B 18616 vedená u Městského soudu v Praze, jako stavebníkem a vlastníkem práva stavby a společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9 – Libeň, IČO 04084063, sp. zn. B 20623 vedená u Městského soudu v Praze, a to na dobu životnosti komunikačního vedení a zařízení (metalický kabel TCEKPKFLE a rozváděč ÚR58 typ MIS 1b-QT). Předmětem smlouvy je umožnění společnosti CETIN a.s. umístit, provozovat, udržovat a opravovat komunikační vedení a zařízení umístěného na Nemovitosti.

SR VŠE schvaluje návrh smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 2344/28 v k. ú. Kunratice, obec Praha mezi VŠE (vlastník pozemku), Traxial a.s. (stavebník a vlastník práva stavby) a CETIN a.s.

Různé

a) Rektor informoval o termínech zasedání Správní rady v první polovině roku 2023:

  • středa 26. dubna 2023
  • středa 21. června 2023

Předseda SR VŠE dr. Nekovář navrhl uskutečnit v obou termínech výjezdní zasedání, v dubnu na Jižním Městě a na Jarově, v červnu pak na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Členové SR VŠE s návrhem souhlasili. Dr. Nekovář následně pověřil tajemníka SR VŠE, aby obě zasedání SR VŠE v první polovině roku 2023 zorganizoval jako výjezdní v uvedených prostorách VŠE na Jižním Městě, Jarově a Jindřichově Hradci.

Příští zasedání SR VŠE proběhne ve středu 26. 4. 2022 od 10:00 na Jižním Městě a Jarově.

V Praze dne 2. listopadu 2022

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE

Schválili: Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., předseda SR VŠE