Opatření rektorky – režimová opatření ve vnitřních prostorách VŠE platná od 1. 7. 2021 do odvolání/aktualizace od 9. 7. 2021

V návaznosti na platná opatření Ministerstva zdravotnictví stanovuje rektorka s účinností od 1. července 2021 do odvolání toto opatření upravující provoz Vysoké školy ekonomické v Praze:

Vzdělávání studentů VŠE

Na vzdělávání studentů VŠE (s výjimkou prezenčních zkoušek) se žádná omezení nevztahují.

Prezenční zkoušky, přijímací zkoušky, akademické obřady, vzdělávací akce, kongresy (pokud se v jeden okamžik účastní více než 10 osob)

Maximální přípustný počet přítomných v případě konání ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 2 000 osob a zároveň nesmí být přítomných více než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni přítomní musí být usazeni, vzdálenost účastníků od místa určeného pro zkoušející/vystupující musí být nejméně 2 m.

Zúčastnit se mohou pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které předloží:

 • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo
 • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • certifikát o provedeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR, v jiném členském státě EU nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy, přičemž
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • národní certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi EU s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu ČR, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,
 • potvrzení od zaměstnavatele, školy nebo čestné prohlášení o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného pro sebetestování, který absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nebo povinného testování na jiné škole nejdéle před 72 hodinami.

Organizátor je povinen před vstupem do místnosti konání akce splnění těchto podmínek kontrolovat a účastník je povinen jejich splnění prokázat; v případě, že splnění podmínek neprokáže, organizátor mu účast neumožní.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest

Všechny osoby ve vnitřních prostorech areálu VŠE mají povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. Tato povinnost se nevztahuje na:

 • studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik),
 • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 • akademické pracovníky a další učitele při poskytování vzdělávání,
 • zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou.

Opatření po návratu ze zahraničí platné od 9. 7. 2021

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.7.2021 č. j.: MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN, stanovuje nové povinnosti zaměstnavatelům a zaměstnancům v souvislosti s pandemií COVID-19 při návratu ze zahraničí. Zaměstnanci/studenti, kteří strávili více než 12 hodiny (v případě sousedních zemí je to 24 hodin) v zahraničí, mají povinnost před vstupem na pracoviště svému zaměstnavateli prokázat podstoupení testu nebo prokázat, že se na ně vztahuje výjimka. Zaměstnavatel je do té doby nesmí vpustit na pracoviště. Tato povinnost neplatí pro osoby, které v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19 a ty, které jsou naočkovány v zemi EU+ a od kompletní vakcinace uběhlo alespoň 14 dnů.

Zaměstnanci a studenti VŠE, kteří se vracejí ze zahraničí ze zemí s vysokým rizikem a chtějí do 7 kalendářních dní od příjezdu do ČR vstoupit do prostor VŠE (u zemí s extrémním rizikem platí zákaz vstupu po dobu 10 dnů) jsou proto povinni předložit při vstupu do budovy na vrátnici potvrzení o negativním výsledku testu. Zaměstnanci jsou rovněž povinni informovat (mailem) svého bezprostředního nadřízeného o tom, že pobývali v zahraničí a absolvovali po návratu test s negativním výsledkem. Studenti jsou povinni VŠE informovat o negativním výsledku testu formou zaslání mailu na adresu karantena@vse.cz.

INFORMAČNÍ POVINNOST A POVINNOST PŘEDLOŽENÍ NEGATIVNÍHO VÝSLEDKU TESTU SE NETÝKÁ PLNĚ OČKOVÁNÝCH OSOB NEBO TĚCH, KTEŘÍ V POSLEDNÍCH 180 DNECH PRODĚLALI ONEMOCNĚNÍ COVID-19.

Dovolujeme si upozornit, že zaměstnanec/student nese veškerou odpovědnost za nesplnění této povinnosti dané MZ ČR.

Více informací
Text ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví