Opatření rektorky – režimová opatření ve vnitřních prostorách VŠE platná od 14. února 2022

V návaznosti na platná opatření Ministerstva zdravotnictví stanovuje rektorka s účinností od 14. února 2022 do odvolání toto opatření upravující provoz Vysoké školy ekonomické v Praze.

I. Obecné podmínky

Do areálu VŠE mohou vstupovat pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Po celou dobu přítomnosti ve škole jsou všichni povinni dodržovat hygienická opatření.

II. Používání ochranných prostředků dýchacích cest

Všechny osoby ve vnitřních prostorech areálu VŠE (zejména na chodbách, klidových zónách a v prostorách knihoven) mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Tato povinnost se nevztahuje na:

  • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni a je jich v jednom prostoru přítomno méně než 50,
  • akademické pracovníky a další učitelekteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
  • studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělesná výchova),
  • zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby nebo pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie/videozáznamu při akcích organizovaných školou.

III. Postup při pozitivním testu na covid-19 nebo rizikovém kontaktu v prostorách VŠE

Studenti a zaměstnanci, kteří byli pozitivně testováni na covid-19 RT-PCR testem, kontaktují neprodleně svého praktického lékaře a dále se řídí jeho pokyny. Nahlásí tuto skutečnost rovněž na emailovou adresu karantena@vse.cz. Studenti z důvodu omluvení neúčasti na výuce informují shodně jako v případě jiné nemoci vyučující a svoji studijní referentku, zaměstnanci svého nadřízeného.

Doporučujeme informovat rovněž své kolegy, resp. spolužáky, se kterými byla pozitivně testovaná osoba v posledních dnech v kontaktu po delší dobu bez ochranného prostředku dýchacích cest a bez dodržení min. vzdálenosti 1,5 metru.

Studenti a zaměstnanci, kteří se dostali do kontaktu s osobou, která byla pozitivně testována na covid-19 RT-PCR testem, postupují podle aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví. V případě nařízené karantény studenti z důvodu omluvení neúčasti na výuce informují vyučující a svoji studijní referentku, zaměstnanci svého nadřízeného.

IV. Opatření po návratu ze zahraničí

Pokud studenti nebo zaměstnanci pobývali na území států, které jsou na seznamu zemí nebo teritorií s nízkým nebo se středním rizikem nebo vysokým nebo velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 jsou povinni postupovat podle aktuálně platného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Dovolujeme si upozornit, že zaměstnanec/student nese veškerou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z opatření MZ ČR.

V. Ruší se:

  1. S účinností ode dne 13. února 2022 od 23:59 hod. Opatření rektorky – režimová opatření ve vnitřních prostorách VŠE platná od 15. listopadu 2021 ve znění aktualizace z 22. 11. 2021.
  2. S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. Opatření rektorky VŠE k zajištění testování zaměstnanců platné od 17. 1. 2022 ve znění aktualizace z 31. 1. 2022.