Opatření rektorky VŠE k zajištění testování zaměstnanců (platné od 17. 1. 2022; aktualizace 31. 1. 2022)

K zajištění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 17. ledna 2022 nařizuje všem zaměstnavatelům zajistit pravidelné testování všech zaměstnanců (s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování), vydává rektorka VŠE v Praze toto opatření:

I. Všem zaměstnancům, kteří vykonávají práci v prostorách VŠE, se nařizuje podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 v následující frekvenci (není-li v čl. IV stanoveno jinak):

 • první test v den prvního příchodu na pracoviště v daném týdnu,
 • druhý test, pokud
  • je dnem prvního příchodu na pracoviště v daném týdnu pondělí, podstoupí zaměstnanec druhý test ve čtvrtek, nebo
  • je dnem prvního příchodu na pracoviště v daném týdnu úterý, druhý test absolvuje zaměstnanec v pátek.

II. Testy budou zaměstnancům vydávány v počtu 4 ks v podatelně VŠE od 14. ledna 2022. Zaměstnanec obdrží testy proti předložení zaměstnanecké karty. VŠE je povinna vést pro kontrolní účely evidenci o datu testování a jménech testovaných osob.[1]

III. Zaměstnanec podstupuje test po příchodu na své pracoviště a nejpozději do 60 minut zaeviduje číslo použitého testu a jeho výsledek na: https://covid19.vse.cz/. V případě, že je výsledek testu pozitivní, je zaměstnanec povinen neprodleně opustit pracoviště a dále postupovat podle uvedeného opatření Ministerstva zdravotnictví. Použitý test odevzdají zaměstnanci do označené sběrné nádoby (nádoby budou umístěny ve vestibulech Staré a Nové budovy a u vrátnice v budově na Jižním městem).

IV. O zadání pozitivního výsledku do formuláře covid19.vse.cz je informováno Mzdové a personální oddělení (MPO) elektronickou zprávou. MPO e-mailovým dotazem na nadřízeného vedoucího ověří, zda spolu s povinným hlášením zaměstnavatele orgánu ochrany veřejného zdraví dle článku VI. opatření MZDR 461/2022-1/MIN/KAN má být zaslán i požadavek na vystavení e-neschopenky v případech, kdy zaměstnanec v karanténě nemůže vykonávat svou práci mimo pracoviště. Neodpoví-li nadřízený vedoucí zpět MPO do 24 hodin kladně, má se za to, že pozitivně testovanému zaměstnanci byla uložena práce v karanténním režimu mimo běžné pracoviště, kde nedochází ke kontaktu s ostatními zaměstnanci.

V. Povinnost podstoupit preventivní testování podle čl. I, se nevztahuje na zaměstnance, který

 • podstoupil v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • podstoupil v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
 • podstupuje preventivní testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu,
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

a prokáže některou z výše uvedených skutečností vložením dokladu (digitální certifikát EU COVID, potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb nebo potvrzením zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu) na https://covid19.vse.cz/.

VI. V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test podle čl. I,

 • je povinen nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu přítomnosti na pracovišti,
 • je povinen dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob,
 • má zakázáno navštěvovat stravovací zařízení v areálu VŠE.

VII. Nadále platí, že všichni zaměstnanci jsou povinni se při vstupu do budovy prokázat zaměstnaneckou kartou. Příjezd zaměstnanců, kteří přijíždějí do školy autem na parkoviště v RB a Italské ulici, je zaznamenán automaticky načtením SPZ. Pokud majitele parkovací karty doprovází jiný zaměstnanec, je povinen svůj vstup do budovy registrovat u vchodu pro pěší.

VIII. Na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci se testování řídí opatřením děkana, na SÚZ příkazem ředitele.

 

[1] Zpracování osobních údajů zaměstnanců vedených v elektronické evidenci vydaných a podstoupených testů prostřednictvím https://covid19.vse.cz/formular/  (popř. v písemné evidenci provedených testů) je plněním právní povinnosti uložené správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Rozsah evidovaných údajů vychází ze zákonných povinností správce a oprávněných požadavcích příslušných orgánů (orgánů veřejného zdraví či jiných orgánů na základě zákona). Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence vydaných a provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců.