Opatření rektorky VŠE k zajištění testování zaměstnanců

K zajištění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, jenž s účinností od 29. listopadu 2021 nařizuje všem zaměstnavatelům zajistit pravidelné testování všech zaměstnanců s výjimkou osob, které

  1. jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;
  2. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
  3. podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;
  4. podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, přičemž zaměstnanci jsou povinni tyto skutečnosti zaměstnavateli prokázat,

stanovuje rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze všem zaměstnancům VŠE následující povinnosti:

I. Očkovaní zaměstnanci a zaměstnanci, kteří mají doklady o prodělané nemoci nebo absolvovali test, který provedl zdravotnický pracovník (vztahuje se na ně výjimka v bodech 1 až 4) vloží nejpozději do 29. listopadu 2021 na následujícím odkazu: https://covid19.vse.cz/formular/ příslušný doklad ve formátu PDF, potvrdí zaškrtnutím jeho pravost a odešlou.

II. Ostatní zaměstnanci, kteří nesplňují podmínky uvedené v bodech (1) až (4), jsou povinni podstoupit 1x týdně antigenní test, a to v den příchodu na pracoviště. Testy budou k dispozici v podatelně VŠE na Žižkově a na vrátnici na Jižním městě. Zaměstnanec obdrží test proti podpisu, otestuje se na pracovišti a nejpozději do 60 minut odevzdá použitý test v podatelně. V případě, že je výsledek testu pozitivní, je zaměstnanec povinen neprodleně opustit pracoviště a dále postupovat podle opatření Ministerstva zdravotnictví. VŠE je povinna vést pro kontrolní účely evidenci o datu testování a jménech testovaných osob. Na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci se testování řídí opatřením děkana.

Od 29. listopadu 2021 budou v kampusu na Žižkově zprovozněny elektronické brány a všichni zaměstnanci jsou povinni se při vstupu do budovy prokázat zaměstnaneckou kartou. Příjezd zaměstnanců, kteří přijíždějí do školy autem na parkoviště v RB a Italské ulici, je zaznamenán automaticky načtením SPZ. Pokud majitele parkovací karty doprovází jiný zaměstnanec, je povinen svůj vstup do budovy registrovat u vchodu pro pěší.

Zpracování osobních údajů zaměstnanců vedených (1) v elektronické evidenci potvrzení o ukončeném očkování nebo prodělané nemoci covid-19 prostřednictvím https://covid19.vse.cz/formular/ a (2) v písemné evidenci provedených testů je plněním právní povinnosti uložené správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Rozsah evidovaných údajů vychází ze zákonných povinností správce a oprávněných požadavků příslušných orgánů (orgánů veřejného zdraví či jiných orgánů na základě zákona). Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených očkování a provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců.