Opatření VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství od 11. května 2020 – informace o podmínkách dokončení letního semestru 2019/20

Vážení studenti, vážení kolegové,
dovolte, abychom vás informovali o výsledcích jednání krizového štábu VŠE ze dne 4. května 2020. VŠE se v současné době řídí zákonem č. 188/2020 Sb. ze dne 17. 4. 2020. Tento zákon upravuje zvláštní pravidla týkající se studia na vysokých školách a činnosti orgánů vysokých škol v roce 2020. Na základě tohoto zákona může VŠE učinit mimořádná opatření, která nám umožní i ve stávajících obtížných podmínkách dokončit letní semestr podle původního harmonogramu.
Výuka v letním semestru skončí 15. května 2020, zkouškové období začíná 18. 5. a končí 26. 6. 2020.
Dne 30. dubna 2020 přijala vláda České republiky usnesení o mírném rozvolnění podmínek pro vysoké školy. Jedná se o osobní přítomnost studentů při studiu, kdy se počet přítomných v jedné místnosti zvyšuje z pěti na patnáct.
S účinností od 11. května bude na VŠE platit následující režim:

I. ZÁVĚR LETNÍHO SEMESTRU A ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ

 • mohou probíhat státní závěrečné zkoušky na bakalářském, magisterském i doktorském studiu, včetně obhajob závěrečných prací, a souborné zkoušky v rámci vedlejších specializací při dodržení podmínek současného shromáždění pouze nezbytného počtu osob (celkem 15)
 • pokud žádné z platných omezení nezabraňuje studentům v osobní účasti, státní závěrečné zkoušky probíhají prezenčně
 • ve zkouškovém období mohou probíhat zkoušky formou distanční (on-line), způsobem polokontaktním (před zkušební komisí, kdy část zkoušejících je přítomna v místnosti a část je on-line) anebo způsobem prezenčním, avšak při dodržení aktuálně platných podmínek stanovených vládou ČR
 • za řádnou realizaci zkouškového období zodpovídají děkani fakult. Fakulty vypisují termíny, rozhodují o způsobech zkoušení a informují studenty (garanti jednotlivých předmětů jsou povinni s dostatečným předstihem prokazatelně informovat studenty zapsané v předmětu o vypsaných termínech zkoušek a způsobu, jak bude zkouška probíhat)
 • na VŠE mohou probíhat i jiné činnosti, například individuální či skupinové konzultace (max. 15 osob)

Student se smí účastnit zkoušky nebo jiné činnosti na VŠE pouze při splnění následujících podmínek:

 • při vstupu do budovy se ochranné službě prokáže studentskou čipovou kartou
 • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření
 • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů
 • má nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, respirátor, ústenka, šátek, šála atp.)
 • před vstupem do místnosti provede dezinfekci rukou

Do prostor VŠE bude umožněn vstup studentům, kteří:

 • jdou skládat státní závěrečnou zkoušku nebo její součást, soubornou zkoušku z vedlejší specializace, státní doktorskou zkoušku, obhajobu dizertační práce nebo dílčí zkoušku z předmětu, který mají zapsán v letním semestru
 • jdou na předem domluvenou konzultaci se zaměstnancem VŠE
 • jdou si vyzvednout objednanou studijní literaturu do knihovny

Čestné prohlášení bude vybírat u vstupu do školy ochranná služba, bez čestného prohlášení nebude žádnému studentovi vstup do prostor VŠE umožněn.

Ke stažení: VŠE_čestné prohlášení_od 11. 5. 2020

II. PROMOCE

 • konání promocí ve velkých aulách nebude kvůli riziku nákazy koronavirem v červnových termínech stanovených harmonogramem možné
 • studenti, kteří řádně ukončí studium, si budou moci vyzvednout diplom v termínech stanovených příslušnou fakultou osobně, v případě zvýšeného rizika jim může být diplom zaslán poštou do vlastních rukou. Informace obdrží studenti od jednotlivých fakult. Pokud si to bude student přát, může převzít diplom i na odložené promoci v podzimním termínu
 • promoce doktorských studijních programů se budou konat 30. 10. 2020
 • promoce navazujících magisterských studijních programů se na pražských fakultách budou konat v týdnu od 7. do 11. září 2020, na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci proběhne promoce 31. 10. 2020
 • o termínu konání odložených bakalářských promocí rozhodne děkan fakulty

III. ZPŮSOB REALIZACE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Podmínky pro ověření splnění podmínek pro přijetí ke studiu na bakalářské i navazující magisterské studijní programy budou zveřejněny dne 20. května 2020 po schválení fakultními akademickými senáty.

Stávající mimořádná opatření platí do okamžiku dalšího rozvolnění restriktivních podmínek pro vysoké školy vládou ČR a vedení VŠE bude mimořádná opatření regulující přítomnost studentů modifikovat podle vývoje situace.