Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Usnesení XVII. sjezdu VOS konaného 14. 2. 2007 v Praze

1. Sjezd schvaluje:

1.1 Jednací řád a program jednání sjezdu.
1.2 Složení pracovního předsednictva a pracovních komisí sjezdu.
1.3 Zprávu o hospodaření VOS za rok 2006.
1.4 Rozpočet VOS na rok 2007.
1.5 Zásady poskytování právní pomoci členům VOS.

2. Sjezd ukládá výboru VOS:

2.1 Uhradit skutečný deficit hospodaření VOS za rok 2007 z finančního majetku VOS.
2.2 Připravit v roce 2007 jarní aktiv předsedů k aktuálním odborovým otázkám.
2.3 Nadále usilovat o spolupráci s jednotlivými ZO příp. KOR v jednotlivých univerzitních městech při pořádání veřejných setkání se zaměstnanci veřejných vysokých škol.
2.4 Sjezd ukládá výboru VOS, aby zajistil podání podnětu Ústavnímu soudu ve věci návrhu na zrušení diskriminace akademických pracovníků vysokých škol v zákonné úpravě jejich pracovněprávních vztahů.
2.5 Sjezd ukládá výboru zjistit informace o mzdových tarifech na jednotlivých VŠ a tyto poskytnout všem výborům ZO.
2.6 Ukládá výboru VOS trvale vytvářet podmínky pro zlepšování práce Koordinačních rad.

3. Sjezd ukládá ZO VOS:

3.1 Uhradit členské příspěvky VOS na rok 2007 podle čl. 3.2 finančního řádu VOS ve výši 170,- Kč za člena ZO VOS do 1. 4. 2007 na číslo účtu: 1934922329/0800 ČS, a.s. OP Praha 1.
3.2 Nejpozději do jednoho měsíce od podpisu kolektivní smlouvy zaslat její kopii sekretariátu VOS.
3.3 V návaznosti na bod 2.3 Usnesení uspořádat setkání zaměstnanců s vedením vysoké školy a odborovou organizací za účelem prezentace odborových aktivit v péči o zaměstnance.
3.4 Uveřejnit na vnitřních webových stránkách vysoké školy odkaz na kontakt se základní odborovou organizací.
3.5 Provést transformaci jednoduchého účetnictví ZO VOS na podvojné účetnictví do konce roku 2007.

4. Sjezd ruší členství :

V souladu s čl. 11.1. Stanov VOS ruší XVII. sjezd VOS členství základní organizaci 1551 - Filozofická fakulta UP Olomouc, která neuhradila příspěvek na činnost VOS za rok 2006.

5. Sjezd bere na vědomí:

5.1 Zprávu o činnosti výboru VOS v období od XVI. sjezdu.
5.2 Zprávu o činnosti referentky BOZP.
5.3 Zprávu kontrolní komise VOS.
5.4 Ukončení činnosti ZO VOS 2210 Správa účelových zařízení VŠCHT Praha .
5.5 Založení nové ZO VOS 1451 Obchodně podnikatelské fakulty SU v Opavě se sídlem v Karviné.

6. Sjezd doporučuje:

Při kolektivním vyjednávání doporučit rozšířit možnosti využití sociálního fondu adekvátně rozsahu vyhlášky o FKSP.

V Praze dne 14. února 2007.

Za návrhovou komisi:
Ing. Milan Krasl, Ph.D.
Ing. Bohuslav Zmek, CSc.
Karel Krumpholc


Související stránky