Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (SR 13/2007)

verze: 1

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 12. ledna 2023 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Směrnice s celoškolskou působností stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků na Vysoké škole ekonomické v Praze, stanovuje zásady a jednoznačná pravidla pro jejich schvalování, přidělování a evidenci.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Božena Nevyjelová Ing. Tomáš Horský prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Útvar/funkce: technik BOZP vedoucí OSM rektor
Datum:
Podpis: Božena Nevyjelová, v.r. Ing. Tomáš Horský, v.r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., v.r.
Platnost od: 21. 12. 2007 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 21. 12. 2007 Účinnost do: odvolání

Úvodní ustanovení

Pro splnění povinnosti stanovené § 104 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, podle pracovně právních předpisů, k bezplatnému užívání potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) vydává tuto směrnici, jejíž nedílnou součástí je Příloha č.1 – seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování ochranných prostředků a Příloha č. 2 – seznam profesí, pracovních činností a povolání pro poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků na VŠE.

Část I. Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) jsou prostředky určené k tomu, aby zaměstnance při jejich používání chránily před působením mechanických, chemických a biologických rizik, které by mohly ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci.
Za OOPP se považují též pracovní oděv nebo obuv poskytované zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění.
Opravy, čištění, dezinfekci, praní a konzervační prostředky na jejich drobnou denní údržbu zajišťuje VŠE na svůj náklad podle potřeby tak, aby OOPP byly trvale udržovány v nezávadném stavu.
OOPP, které po celou dobu zůstávají majetkem VŠE, poskytuje tato svým zaměstnancům bezplatně, vyměňuje je za nové pouze proti vrácení opotřebovaných. OOPP je též nutné poskytnout vždy pokud ztratí svojí ochrannou funkci, dojde k jejich opotřebení před stanovenou minimální lhůtou či zničení pracovní činností
OOPP pro účely této směrnice nejsou běžné pracovní oděvy, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo zničení.

1. Poskytování OOPP

OOPP se poskytují vlastním zaměstnancům, u nichž přichází v úvahu ochrana před zmíněnými riziky, to znamená i technickohospodářským zaměstnancům, pokud vykonávají činnosti se zmíněným rizikem (včetně zaměstnanců, kteří sjednali pracovní poměr na dobu určitou).
OOPP zapůjčené na dobu výkonu práce, které používá více osob, musí být po skončení konkrétní práce vráceny, vyčištěny, přezkoušeny, vyprány, popř. vydezinfikovány, aby bylo zamezeno ohrožení infekčními chorobami a mohly dále sloužit svému účelu.

2. Všeobecné požadavky na OOPP

VŠE zajišťuje, aby OOPP:

 1. byly po dobu užívání proti vyskytujícím se rizikům dostatečně účinné, za tím účelem zajišťuje pouze prostředky, schválené příslušnou autorizovanou zkušebnou
 2. nepředstavovaly ještě další riziko
 3. odpovídaly existujícím podmínkám na pracovišti
 4. respektovaly ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců
 5. byly přizpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnanců.

Seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování OOPP (dále jen Seznam) obsahuje všechny druhy ochranných prostředků, jimiž musí být zaměstnanec vybaven proti působení všech rizik, jimiž je na pracovišti vystaven, s ohledem na konkrétní podmínky a potřeby pracoviště. Zaměstnanec musí být vybaven nad rámec ochranných prostředků, uvedených v Seznamu tehdy, jestliže je pověřen pracovním úkolem, který vyžaduje ochranu proti dalšímu pracovnímu riziku.
Zaměstnanci, kteří byli OOPP vybaveni, musí být upozorněni na to, že ke změnám ve vybavení ochrannými prostředky bude docházet operativně při změně nebo zavedení nové technologie, přehodnoceno bude vybavení zaměstnanců ochrannými prostředky i tehdy, zhorší-li se přechodně pracovní podmínky.
Aby se předešlo škodám na ochranných prostředcích, vymezí vedoucí příslušného pracoviště místo, kde se ochranné prostředky budou po skončení práce odkládat.

3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanec:

 1. je povinen seznámit své podřízené zaměstnance, jejichž výkon práce vyžaduje ochranu jejich života a zdraví resp. používání OOPP, se všemi negativními vlivy pracovních podmínek a pracovního prostředí a s opatřeními, jež ve formě OOPP budou působit k ochraně jejich zdraví a života při práci, což zaměstnanci stvrdí svým podpisem,
 2. odpovídá za vybavení svých zaměstnanců OOPP, k jejichž výkonu práce je nezbytné používání OOPP,
 3. je povinen seznámit zmíněné zaměstnance s riziky a s funkcí OOPP,
 4. je povinen, kdykoliv o to zaměstnanec účelově požádá, mu dát nahlédnout do této směrnice,
 5. odpovídá za to, že jsou zaměstnanci vybaveni v rozsahu odpovídajícímu Seznamu pro poskytování OOPP uvedenému v Příloze této směrnice a v souladu s podmínkami na pracovišti a s činností, kterou byl zaměstnanec pověřen,
 6. je povinen vyžadovat a kontrolovat používání OOPP a nepřipustit, aby zaměstnanec pracoval bez nich
 7. odpovídá za řádné vybavení zaměstnanců OOPP, je oprávněn jejich ochrannou funkci kontrolovat, především pak u těch, kde je pravidelná kontrola předepsána (ochranné pásy, lana apod.),
 8. kontroluje, zda zaměstnanci OOPP denně udržují a řádně s nimi hospodaří,
 9. vede evidenci o výdeji, kterou na požádání předkládá vedení VŠE a příslušným kontrolním a dozorčím orgánům.

Plnění povinností při vybavování zaměstnanců OOPP podle této směrnice je pro všechny vedoucí zaměstnance rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností.

4. Povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanec je povinen:

 1. používat poskytnuté OOPP, které mu zaměstnavatel resp. jeho vedoucí zaměstnanec přidělil na písemné potvrzení. Nedodržením této povinnosti porušuje zaměstnanec bezpečnostní předpisy,
 2. účastnit se školení a výcviku organizovaného VŠE k seznámení s funkcí a používáním OOPP,
 3. řádně hospodařit s přidělenými OOPP a ochraňovat je před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím: za tím účelem musí:
  • používat OOPP pouze pro práci, pro kterou mu byly přiděleny
  • denně udržovat OOPP v použitelném stavu drobnou údržbou
  • vrátit opotřebované OOPP, jestliže ztratily příslušné ochranné vlastnosti – při rozvázání pracovního poměru nebo přeřazení na jiné pracoviště vrátit OOPP ve stavu, který odpovídá přiměřenému opotřebení při práci
  • oznamovat svému nadřízenému závady na OOPP
  • OOPP řádně opatrovat, protože za zaviněnou ztrátu a škody, způsobené nesprávným nebo nedbalým zacházením, popř. úmyslně, nese plnou odpovědnost a musí nahradit škodu, která tím VŠE vznikla, pokud neprokáže, že škodu nezavinil

U OOPP, které nelze z hygienických důvodů po vrácení přidělit dalšímu zaměstnanci (gumové holinky), může VŠE se zaměstnancem dohodnout úhradu zůstatkové hodnoty tehdy, jestliže je zaměstnanec může dále používat.

5. Zhodnocení rizik na pracovištích VŠE:

5.1. proti chladu

Při teplotě pracovního ovzduší nižší než 12o C (v uzavřených prostorách i při práci venku):

 • oblek ochranný s oteplovací vložkou nebo kabát tříčtvrteční s oteplovací vložkou s kapucí)
 • čepice zimní
 • obuv zimní
 • rukavice s teplou vložkou

5.2. ve výrobě potravin (podle hygienických předpisů):

 • oblek pracovní dlouhý bílý nebo pepito, příp. bílý pracovní plášť
 • čepice nebo šátek
 • hygienická obuv

5.3. při práci, kde je nebezpečí uklouznutí či pádu (mokrá, mastná, kluzká podlaha apod.):

 • obuv s protiskluzovou podrážkou

5.4. kde je nebezpečí pádu materiálu:

 • přilba ochranná proti poranění hlavy
 • boty kožené s ocelovou tužinkou

5.5. při hluku zjištěném na základě měřené:

 1. při základní hodnotě hladiny hluku N 75
  • tlumič hluku (ušní zátky) nebo chrániče sluchu
 2. při základní hodnotě hladiny hluku od N 75 do N 115
  • chránič sluchátkový
 3. při základní hladině hluku od N 115 do N 130
  • přilba protihluková
 4. při hodnotách nad N 130 platí zákaz práce

5.6. při práci ve výškách, bez ochranného zařízení se poskytuje:

 • pás bezpečnostní (s přídavným lanem)

5.7. při svařování včetně pomocníků:

při svařování, řezání plamenem

 • brýle pro svářeče
 • rukavice svářečské
 • oblek ohnivzdorný
 • kamaše kožené, ochranné třířemínkové, uzavřené
 • obuv usňová s ocelovou tužinkou

při práci venku v nevytápěných prostorách v zimním období

 • spodky teplé pánské
 • vesta ochranná pánská
 • obuv usňová prošívaná

při svařování elektrickým obloukem

 • kukla svářečská
 • rukavice kožené svářečské
 • zástěra kožená svářečská

při indukčním a bodovém svařování

 • štítek obličejový (místo ochranných brýlí)
 • rukavice kožené s vyztuženou dlaní (místo rukavic svářečských) – zástěra svářečská

5.8. těm, kteří provádějí opravu strojů, strojních zařízení nebo opravu instalačních a energetických zařízení:

 • zástěra ochranná
 • brýle proti mechanickým vlivům nebo štítek obličejový
 • rukavice pětiprsté kožené

navíc
při montáži a demontáži strojů a jejich čištění

 • oblek s impregnací
 • usňová obuv šněrovací s ocelovou tužinkou

při instalatérských opravách a údržbě

 • oblek s impregnací vodoodpudivou
 • rukavice pracovní ochranné
 • obuv gumová s ocelovou tužinkou

při opravách a údržbě elektroinstalací a elektrických zařízení

 • rukavice dialektické, pětiprsté
 • galoše dialektické do 1000V
 • dialektická přilba

5.9. při aplikaci s žíravinami:

 • brýle proti chemickým vlivům nebo štítek obličejový
 • ochranná přilba – podle podmínek na pracovišti
 • obuv gumová kyselinovzdorná
 • zástěra gumová
 • respirátor nebo maska s vyměnitelnými filtry
 • rukavice gumové a vložky do rukavic

5.10. při práci venku v nepříznivém počasí:

 • oblek s impregnací

5.11. na všech pracovištích se zvýšeným znečištěním:

 • oblek keprový nebo pogumovaný
 • rukavice (gumové, textilní, kožené podle druhu práce)
 • podle potřeby zástěra (gumová, textilní, PVC)

5.12. při práci v prašném prostředí, se škodlivinami a dráždidly:

 • respirátory s neutralizujícími vložkami
 • ochranné brýle, štítek, kukla
 • ochranný oblek nebo plášť (keprový, pogumovaný apod.)
 • zástěra plátěná – gumová, igelitová

5.13. všichni zaměstnanci pracující v bezprostřední blízkosti rotujících a pohybujících se strojních součástí:

 • čepici (šátek, síťka) – hrozí zachycení vlasů

Část II. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

1. Prostředky ošetření a ochrany pokožky

Jako mycí, čistící a dezinfekční prostředky se poskytují: toaletní mýdlo, čistící pasty, dezinfekční prostředky podle druhu škodliviny, ochranné masti, regenerační krémy, ručníky a zaměstnancům pracujícím mimo prostory VŠE (řidiči, pracovníci CTVS) se poskytuje toaletní papír.

2. Stupeň znečištění

Stupeň znečištění se charakterizuje pracností a množstvím prostředků, potřebných k odstranění nečistot, navazující na péči a ošetření pokožky po odstranění nečistot.
Pro realizaci této směrnice v praxi rozlišujeme 4 stupně znečištění. Dle tohoto rozdělení je odvozena spotřeba prostředků na odstraňování nečistot a poskytování množství těchto prostředků v gramech na jednoho pracovníka za měsíc. Předepsané množství jednotlivých mycích a čistících prostředků je možno poskytovat pracovníkům nejvíce jeden měsíc předem.

3. Množství poskytovaných mycích a čistících prostředků

pro pracovníky profesí uvedené v příloze č.1

Klasifikace pracovní činnosti Množství na měsíc v gramech
mycí prostředek čistící pasta
A) práce velmi nečistá 200 900
B) práce nečistá 100 600
C) práce méně nečistá 100 300
D) práce čistá 100

Dávka toaletního mýdla o 100g měsíčně se zvyšuje pro zaměstnance, kteří pracují s látkami dráždícími pokožku, jako jsou organická rozpouštědla, topné a minerální oleje, dehtové látky, kyseliny , louhy apod.
Pokud jsou v příloze 1 uvedeny klasifikace pracovních činností v rozmezí, určuje množství čistících a dezinfekčních prostředků vedoucí zaměstnanec dle přidělené práce a rozsahu znečištění při této práci.
Toaletním mýdlem je nutné vybavit učebny, posluchárny, auly – dle potřeby.

4. Ochranné masti, dezinfekční prostředky a prostředky regenerační

 1. mast s hydrofobním ochranným účinkem – 1 tuba měsíčně se poskytuje na těch pracovištích, kde je trvale vlhké prostředí – při práci s roztoky kyselin, louhů, barvami rozpustnými ve vodě, mast se používá před zahájením práce
 2. ochranná mast s přísadou dezinfekční složky – poskytuje se po častém umývání rukou vodou – k pravidelnému ošetření rukou – 1 tuba měsíčně
 3. regenerační ochranná mast se poskytuje zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami dráždící pokožku, jako jsou kyseliny, louhy, organická rozpouštědla, agresivní prachy, topné oleje aj. – 1 tuba měsíčně
 4. emulzní snímací krém se poskytuje na čištění pokožky po práci s dehtovými produkty, po automobilových opravách, olejích – 1 tuba měsíčně

5. Poskytování ručníků

Pro pracovní činnosti skupiny A – D se poskytují 2 ručníky za rok. Ručníky se zaměstnancům poskytují k osobnímu užívání natrvalo, zůstávají však majetkem VŠE.

6. Hospodaření s mycími, čistícími a dezinfekčními prostředky

 1. Nákup těchto prostředků se realizuje prostřednictvím zásobovacího úseku. Plánování nákupu mycích, čistících a dezinfekčních prostředků pro dělnické a další profese s přidělením na pracovníka provádí příslušný odpovědný vedoucí.
 2. Mycí, čistící a dezinfekční prostředky, včetně ručníků se zaměstnancům vydávají na písemné potvrzení o jejich převzetí a o jejich výdeji musí být vedena průběžná evidence.
 3. Při rozvázání pracovního poměru je zaměstnanec povinen vrátit ručníky ve stavu, který odpovídá přiměřenému opotřebení.
 4. Zaměstnanec je povinen s poskytnutými ručníky i mycími prostředky hospodárně a šetrně zacházet a odkládat je na vhodných místech. Mycí a dezinfekční prostředky, které zaměstnanec svým zaviněním ztratil nebo byly znehodnoceny, zaměstnavatel není povinen poskytovat náhradu. Za ztrátu, zničení nebo poškození ručníku, který zaměstnanec převzal proti podpisu, odpovídá zaměstnanec a je povinen škodu nahradit v penězích, jestliže k ní došlo jeho zaviněním.

7. Poskytování mycích a dezinfekčních prostředků THP pracovníkům a pracovníkům administrativy

 1. THP pracovníci, kteří v rámci své pracovní náplně, respektive plnění pracovních úkolů přicházejí pravidelně na pracovištích do styku s předměty, způsobující nadměrné znečištění, mají nárok na přidělení mycích prostředků jako pracovníci dělnických  profesí, zařazených v tabulce.
 2. Pro ty zaměstnance, kterým zmíněná ochrana života a zdraví při práci ve formě mycích, čistících a dezinfekčních prostředků nepřísluší, se vybavují příslušná sociální zařízení dle hygienických předpisů Ministerstva zdravotnictví tj. toaletním papírem, mýdlem, papírovými ručníky nebo horkovzdušnými osušovači rukou a věšáčkem.
 3. Při jednotlivých akcích jako jsou inventury, prověrky BOZP, PO apod. se mycí a čistící prostředky neposkytují. Pokud dojde při plnění těchto úkolů k nadměrnému znečištění u pracovníků THP, budou jim mycí a čistící prostředky poskytnuty vedoucím příslušného pracoviště, kde tito pracovníci plnili své úkoly

8. Povinnosti vedoucích zaměstnanců

 1. Seznámit zaměstnance při nástupu do práce s touto směrnicí a nárokem na poskytování očistných prostředků pro příslušnou pracovní činnost
 2. Poskytnout příslušné očistné prostředky každému zaměstnanci, kterému podle zákoníku práce příslušejí, a to ihned po nástupu do práce v rozsahu odpovídajícím této organizační směrnici
 3. Vést evidenci o poskytování očistných prostředků
 4. Soustavně kontrolovat dodržování hygienických zásad zaměstnanci, a to před zahájením i v průběhu práce
 5. Zajistit, aby tato organizační směrnice a seznam pro poskytování očistných prostředků byly kdykoliv přístupné všem zaměstnancům na svěřeném pracovišti

Průběžnou kontrolu dodržování této směrnice provádí vedoucí zaměstnanec, příslušný bezpečnostní technik, případnou následnou kontrolu provádí vedoucí OKIS.

Závěrečné ustanovení

Tato směrnice ruší:

 • Organizační směrnici č. 1/2001″Poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků“ ze dne 16.3.2001
 • Organizační směrnici č. 15 „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků“ ze dne 22.9.2000