Pravidla pro zveřejňování vnitřních předpisů VŠE v Praze (PR 10/2007)

platný předpis, verze: 1

Anotace

Tento příkaz rektora s celoškolskou působností stanovuje pravidla pro zveřejňování vnitřních předpisů VŠE v Praze
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Jaroslava Eislerová prof. Ing. Richard Hindls., CSc.
Útvar/funkce: vedoucí právního oddělení rektor
Datum: 31. 12. 2007 31. 12. 2007
Podpis: Mgr. Jaroslava Eislerová, v.r. prof. Ing. Richard Hindls., CSc., v.r.
Platnost od: 9.11.2006 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1.1.2008 Účinnost do: odvolání

S účinností ode dne podpisu tohoto příkazu bude zveřejňování vnitřních předpisů (zákonných i ostatních) (dále jen předpis), resp. jejich změny a informovanost příslušných zaměstnanců VŠE o jejich existenci/vydání probíhat následujícím způsobem:

 1. Upozornění o tom, že předpis byl vydán tzn. umístěn na intranetu/Internetu úřední desky školy, bude bez zbytečného odkladu po jeho podpisu, umístěno v aktualitách na www stránkách školy a na adrese www.vse.cz/urdeska v případě zákonných vnitřních předpisů a na adrese www.vse.cz/predpisy v případě ostatních předpisů, nebude-li rozhodnuto rektorem jinak.
  Přepis, který je dle Rozdělovníku určen pro všechny útvary školy, bude elektronicky rozeslán (formou hromadné adresy) pouze této cílové skupině:

  • sekretariát rektora
  • prorektoři
  • děkani fakult
  • tajemníci fakult
  • kvestor
  • ředitelé CIKS, CTVS, FČIŘ, IKM, IOM, Nakladatelství, RPC, SÚZ, VC
  • vedoucí CDMS, EO, MPO, OKIS, OSM, OVV, OZS, PEDO, ÚIA.

  Tyto osoby zajistí, aby s předpisem byli seznámeni všichni pracovníci z jim podléhajících útvarů.

 2. Předpis, určený jiné cílové skupině než uvedené v předchozím odstavci, bude rozeslán všem vedoucím útvarů těchto pracovišť, kteří zajistí informovanost všech svých podřízených.
 3. Provedením zveřejňování vnitřních předpisů školy je pověřeno právní oddělení v součinnosti s CIKS.
 4. Všechny útvary školy, které připravují předpisy, jsou povinny je zaslat v konečném znění na právní oddělení v elektronické podobě.
 5. Rozesílání vnitřních předpisů školy již nebude uskutečňováno v listinné podobě.
LIST ZMĚN:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Schváleno, datum:

1.

Změna v evidenčním čísle předpisu – původní číslo Pokynu rektora č. 13/2006 se mění na Příkaz rektora PR  10/07 1. 1. 2008