Odpisový plán (SR 6/2007)

platný předpis, verze: 2

Anotace

Tento odpisový plán upravuje odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na VŠE v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění pro účetní odpisy a dle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění pro daňové odpisy.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce: vedoucí ekonomického odboru kvestor
Datum: 7. 4. 2008 7. 4. 2008
Podpis: Ing. Jana Ištvánfyová, Dr., v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: 1.9.2007 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 8.4.2008 Účinnost do: odvolání

ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH VYMEZENÍ

Vstupní cena – Je ocenění majetku na základě ceny pořizovací resp. reprodukční, ze které se po zařazení odepisuje. Pro účely majetkové evidence je za vstupní cenu považována cena včetně DPH.
Daňové odpisy – Jsou odpisy, jejichž výši a způsob uplatnění určuje zákon o daních z příjmů. Neuplatňují se do účetních nákladů, nýbrž se zohledňují při určování základu daně z příjmů.
Účetní odpisy – Jsou vypočítávány z cen, ve kterých je majetek oceněn v účetnictví.
Oprávky – Představují součet všech zúčtovaných odpisů (suma kumulovaných odpisů), tj. výši opotřebení odpovídající běžným podmínkám používání dlouhodobého majetku.
Zůstatková cena – Je tvořena rozdílem mezi vstupní cenou dlouhodobého majetku a sumou odpisů (oprávkami).
Vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku stanoví organizační směrnice o evidenci majetku (SR05/07) „Evidence majetku“, bod 2.

I. DAŇOVÉ ODPISY

Pro účely stanovení daňových odpisů určuje dobu a odpisové sazby zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen zákon). Zatřídění dlouhodobého majetku do odpisových skupin je dáno přílohou č. 1 k zákonu.

Doba odpisování činí dle § 30 zákona minimálně:

Odpisová skupina     Doba odpisování

0

neodpisováno

1

 3 roky

2

 5    let

3

10   let

4

20   let

5

30   let

6

50   let

Odpisovým skupinám jsou přiřazeny dle § 31 zákona tyto maximální roční odpisové sazby:

Stanovená procenta odpisů

Odpisová skupina
V 1. roce
V dalších letech
Při technickém zhodnocení (pro zvýšenou vstupní cenu)

1

20

40

33,3

2

11

22,25

20

3

5,5

10,5

10

4

2,15

5,15

5

5

1,4

3,4

3,4

6

1,02

2,02

2

Hmotný majetek, který nelze zařadit do odpisových skupin podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu,  tříděný podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem se zařadí do odpisové skupiny 5 a ostatní hmotný majetek tříděný podle Standardní klasifikace produkce se zařadí do odpisové skupiny 2.

Z daňového odpisování je dle písm. f, odst. 1, § 29 zákona vyloučen majetek, na jehož pořízení byla po 1.1.1997 poskytnuta dotace ze státního rozpočtu. Vstupní cena tohoto majetku se pro potřeby výpočtu daňových odpisů sníží o tuto dotaci.

Daňové odpisy se stanovují pro účely výpočtu daně z příjmů právnických osob jednou za rok po skončení ročního účetního období.

II. ÚČETNÍ ODPISY

Účetní odpisy představují peněžní vyjádření fyzického a morálního opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nepřímým způsobem formou oprávek snižují jeho cenu. Odepisováním se přenáší pořizovací cena  dlouhodobého majetku postupně do nákladů. Odpisy jsou základním zdrojem tvorby fondu reprodukce investičního majetku, který je jedním ze zdrojů financování pořízení dlouhodobého majetku v dalších obdobích.

Podle odst.1, § 28 zákona o účetnictví se neodepisují:
pozemky
umělecká díla včetně sbírek a předmětů z drahých kovů

Dlouhodobý majetek je zatřiďován do odpisových skupin v okamžiku uvedení do provozu podle SKP (Standardní klasifikace produkce) nebo podle CZ-CC (Klasifikace stavebních děl). Ke každé odpisové skupině je přiřazena doba odpisování.

Pro účely třídění majetku v účetnictví je majetek zařazen do následujících odpisových skupin:

Odpisové skupiny

Účetní doba odpisování

Účetní odpisové procento

0

0

0

1 [1]

4  roky

25%

2

6   let

16,67%

3

12 let

8,33%

4

20 let

5%

5

70 let

1,43%

6

80 let

1,25%

[1] Software má účetní dobu odpisování 6 let a účetní odpisové procento je 16,67%.

Účetní odpisová skupina

Název majetku – celý výčet viz příloha

0

Pozemek, umělecká díla

1

počítače, stroje, přístroje, kamery, faxy, TV, nástroje, speciální vozidla, software

2

vozidla osobní, vozidla nákladní
čerpadla, zdviže, chladící a mrazící zařízení, jiná vozidla, hudební nástroje, sportovní potřeby

3

klimatizace, výtahy, elektromotory

4

rekreační stavby, stavby pro sport

5

stavby – koleje, ubytovací budovy

6

stavby – univerzity, školy (od roku 2004)

Přehled použitých odpisových sazeb podle jednotlivých druhů majetku na VŠE je v příloze č.1 k této směrnici.

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se zpracovávají v ekonomickém informačním systému automaticky každý měsíc. Jednotlivý odpis se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Odpisování se začíná od měsíce následujícího po zařazení odpisovaného majetku do užívání. Poslední odpis je v měsíci, kdy oprávky dosáhly 100% pořizovací (vstupní) ceny.

III. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Touto směrnicí se ruší:
Pokyn kvestora 11/2002

Příloha č. 1: Přehled zatřídění majetku VŠE pro účely stanovení daňových a účetních odpisů

LIST ZMĚN:
číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku schváleno, datum
1.1 2 Zrušení daň.odpisové skupiny 1A – sloučení s 2
1.2 3-4 Oprava účetních odpisových skupin v návaznosti na zrušení daň.odpisové skupiny 1A
1.3 5-6 Oprava přílohy v návaznosti na zrušení daň.odpisové skupiny 1A a revizi SKP související s převodem do nového EIS