Postup při vrácení DPH v projektech 6. a 7. rámcového programu (PK 4/2008)

platný předpis

Anotace

Tento pokyn upravuje postup při vrácení daně z přiděné hodnoty v rámci zahraniční pomoci na podporu projektů výzkumu a vývoje.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Jana Ištvanfyová, Dr. Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce: vedoucí ekonom. odboru kvestor
Datum: 22. 5. 2008 22. 5. 2008
Podpis: Ing. Jana Ištvanfyová, Dr., v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: 23.5.2008 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 23.5.2008 Účinnost do: odvolání

Úvod

Počínaje datem 1.1.2008 byl zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, novelizován také zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Do § 81 zákona o DPH „Vrácení daně v rámci zahraniční pomoci“ byl doplněn odstavec (2), který stanoví, že:

„(2) Nárok na vrácení daně má rovněž osoba, která takovou daň zaplatila a která požádá o vrácení daně zaplacené z prostředků nenávratné zahraniční pomoci nebo z prostředků ze zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje, pokud podle pravidel poskytovatele prostředků nemohou být tyto prostředky použity na úhradu daně.“

To se týká projektů v rámci 6. a 7. rámcového programu, ale teoreticky i některých dalších podpůrných programů splňujících výše uvedenou definici.

Citovaný paragraf ve svých odstavcích (3), (4) a (5) stanoví závazný postup pří vrácení daně:

„(3) Osoba, která žádá o vrácení daně (dále jen „žadatel“), musí v žádosti o vrácení daně uvést obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, daňové identifikační číslo nebo rodné číslo, popřípadě jiné identifikační číslo. Žádost o vrácení daně podává žadatel místně příslušnému finančnímu úřadu, s výjimkou zahraniční osoby, která podává žádost Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

(4) Žádost o vrácení daně musí být doložena
 a) daňovými doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, které byly vystaveny plátcem,
b) dokladem o zaplacení daně,
c) potvrzením o původu finančních prostředků a o tom, že nakoupené zboží nebo poskytnutá služba je součástí některého programu nenávratné zahraniční pomoci, které vydá Ministerstvo financí nebo osoba Ministerstvem financí k vystavení takového potvrzení oprávněná.

(5) Na dokladu o prodeji zboží nebo poskytnutí služby je plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen uvést
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje,
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
g) sazbu daně a základ daně,
h) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru,
i) výši ceny včetně daně celkem.“

Postup:

V rámci výše uvedených projektů řešených na VŠE budou žádosti o vrácení daně na Finanční úřad pro Prahu 3 předkládány centrálně ekonomickým odborem na základě požadavku řešitele projektu.

Řešitel projektu:

 1. předloží ekonomickému odboru vždy k 30. 10. kalendářního roku či před ukončením projektu nebo jeho uzavřené etapy (po obdržení dokladu za poslední nákup uskutečňovaný v rámci projektu) podklady pro kompletaci žádosti, zejména:
  1. kopii kontraktu(smlouvy) na jejímž základě byly přijaty prostředky,
  2. prohlášení řešitele, že uvedené zboží a služby v přiložené tabulce byly zakoupeny z prostředků EU, a že přístroje, služby a materiál pořízené z těchto prostředků nebudou sloužit ke komerčním účelům,
  3. kopie daňových dokladů nebo dokladů o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, které byly vystaveny plátcem,
  4. přehlednou tabulku ve formě:

Číslo dokladu

Dodavatel

Služba, materiál, který byl hrazen

Celková cena (včetně DPH)

Z toho celkem zaplacené DPH

Celkem:

Ekonomický odbor:

 1. na základě podkladů předaných řešitelem vytvoří kopie dokladů o zaplacení daně, tj. kopie bankovních výpisů, v kterých jsou uvedeny platby na základě výše uvedených daňových dokladů,
 2. sumarizuje podklady pro žádost o vydání potvrzení (o původu finančních prostředků a o tom, že nakoupené zboží nebo poskytnutá služba je součástí některého programu nenávratné zahraniční pomoci), které vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT, ředitel Ing. Jan Marek) jako osoba Ministerstvem financí k vystavení takového potvrzení oprávněná,
 3. po obdržení tohoto potvrzení podává žádost o vrácení daně Finančnímu úřadu pro Prahu 3.

Žádost o vrácení DPH je možné předložit nejdéle do 15 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.