Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a pracovních míst vybraných vedoucích funkcí Vysoké školy ekonomické v Praze

verze: 1

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 17. listopadu 2019 Zobrazit novější předpis...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2008 pod čj. 6 685/2008-30 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a pracovních míst vybraných vedoucích funkcí na Vysoké škole ekonomické v Praze.
……………………………………
doc. Ing. V. Vinš, CSc.
ředitel odboru vysokých škol

Článek 1
Úvodní ustanovení

Výběrovým řízením podle Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a pracovních míst vybraných vedoucích funkcí Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „Řád“) se:

 1. obsazují místa akademických pracovníků podle § 70 a 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákona o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),
 2. obsazuje místo kvestora, místa tajemníků fakult a místo ředitele Správy účelových zařízení (dále jen „SÚZ“),
 3. zpravidla obsazují místa ředitelů a vedoucích jednotlivých součástí podle § 22 odst. 1 písm. b) až d) zákona s výjimkou místa ředitele SÚZ,
 4. mohou obsazovat místa vedoucích zaměstnanců, zejména pak zaměstnanců řídících více pracovišť.

Článek 2

Obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy ekonomické v Praze

 1. Výběrové řízení na místo akademických pracovníků celoškolních pracovišť vypisuje rektor a na místa akademických pracovníků fakult vypisuje děkan příslušné fakulty.
 2. Vypsání výběrového řízení se zveřejňuje v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností a na úřední desce školy, je-li vypsáno rektorem a na úřední desce fakulty, je-li vypsáno děkanem, vždy nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášky.
 3. Vypsání výběrového řízení obsahuje zejména:
  1. označení pracovního místa a oboru,
  2. předpoklady pro obsazení pracovního místa,
  3. předpokládaný termín nástupu,
  4. předpokládaný rozsah úvazku a délku trvání pracovního poměru,
  5. termín a místo pro podání přihlášky,
  6. seznam požadovaných dokladů podle odstavce 4.
 4. Uchazeč předkládá:
  1. profesní životopis,
  2. přehled publikační činnosti,
  3. opis dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech,
  4. doklady o vědecké a pedagogické činnosti.
 5. Ke zhodnocení výběrového řízení jmenuje rektor, nebo děkan nejméně pětičlennou komisi a jednoho z členů určí předsedou komise. Členem komise je vždy zástupce Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“), jde-li o místo na celoškolním pracovišti nebo Akademického senátu fakulty, jde-li o místo na fakultě.
 6. Komise může uchazeče pozvat k pohovoru.
 7. Při jednání musí být přítomni nejméně čtyři členové komise. Komise rozhoduje o výsledku svého jednání hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
 8. Komise zpracuje výsledky výběrového řízení nejpozději do 14 dnů od jeho konání a stanoví pořadí uchazečů. Doporučení k přijetí uchazeče předloží rektorovi, nebo děkanovi, nebo jim pověřenému zaměstnanci oprávněnému rozhodnout o přijetí uchazeče.
 9. Vypisovatel oznámí všem přihlášeným uchazečům výsledek výběrového řízení a neúspěšným uchazečům předložené doklady vrátí.
 10. Od výběrového řízené lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa.

Článek 3
Obsazování místa kvestora, tajemníků fakult a ředitele SÚZ

 1. Výběrové řízení na místo kvestora vypisuje rektor podle čl. 2 s výjimkou odst. 4 písm. b) a d). Nástupu vybraného kandidáta do funkce kvestora musí předcházet projednání v Akademickém senátu VŠE.
 2. Výběrové řízení na místo tajemníka fakulty vypisuje děkan podle čl. 2 s výjimkou odst. 4 písm. b) a d). Nástupu vybraného kandidáta do funkce tajemníka fakulty musí předcházet projednání v Akademickém senátu příslušné fakulty.
 3. Výběrové řízení na místo ředitele SÚZ vypisuje rektor podle čl. 2 s výjimkou odst. 4 písm. b) a d). Nástupu vybraného kandidáta do funkce ředitele SÚZ musí předcházet projednání v Akademickém senátu VŠE.

Článek 4
Obsazování míst ředitelů a vedoucích součástí VŠE

 1. Výběrové řízení pro obsazování míst ředitelů a vedoucích vysokoškolských ústavů nebo jiných pracovišť uvedených v § 22 odst. 1 písm. b) až d) zákona s výjimkou ředitele SÚZ vypisuje rektor.
 2. Pro výběrové řízení na místa uvedená v odstavci 1 se přiměřeně vztahuje čl. 2.

Článek 5
Obsazování míst dalších vedoucích zaměstnanců

 1. Rektor, děkan, nebo kvestor mohou v rozsahu své řídící působnosti rozhodnout o konání výběrového řízení pro obsazení volných míst vedoucích zaměstnanců, zejména zaměstnanců řídících více oddělení nebo pracovišť.
 2. Na obsazování míst uvedených v odstavci 1 se vztahuje přiměřeně ustanovení čl. 2 s výjimkou odst. 4 písm. b) a d).

Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a pracovních míst vybraných vedoucích funkcí VŠE registrovaný dne 30. března 1999 pod čj. 19 245/99-30.
(2) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE dne 10. prosince 2007.
(3) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
(4) Tento Řád nabývá účinnosti dnem platnosti.

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., v. r.
rektor