Užívání identifikačních karet na VŠE (PR 9/2011)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 30. září 2022 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje pravidla pro nakládání s identifikačními kartami na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Jakub Vorel, MBA RNDr. Karel Nenadál prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h.c.
Útvar/funkce: vedoucí oddělení správy počítačových učeben a studoven ředitel Výpočetní centrum rektor
Datum: 15. 12. 2011 15. 12. 2011 19. 12. 2011
Podpis: Jakub Vorel, MBA, v.r. RNDr. Karel Nenadál, v.r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h.c., v.r.
Platnost od: 1.1.2012 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1.1.2012 Účinnost do: odvolání

Účel a rozsah působnosti

 1. Tento pokyn upravuje životní cyklus identifikační karty na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“), zejména tedy její vydávání, užívání a likvidaci. Předpis se týká všech osob, které jsou vůči VŠE v zaměstnaneckém, studijním či jiném smluvním vztahu.

1. Identifikační karta

 1. Identifikační karta (dále jen „IDK“) je takové technické zařízení, které umožňuje jednoznačnou osobní identifikaci (elektronickou nebo vizuální) jejího držitele.
 2. Vydání IDK zajišťuje Správa identifikačních karet (dále jen „Správa“), která je specializovaným pracovištěm Výpočetního centra VŠE. Žadatel může volit IDK dle nabídky a platného ceníku na www stránkách Výpočetního centra VŠE. IDK vydaná na náklady VŠE zůstává vlastnictvím VŠE a uživatel je povinen IDK  po skončení zaměstnaneckého, studentského nebo jiného volného smluvního vztahu (dále jen „externí poměr“) s VŠE vrátit, pokud byla IDK vydána za pořizovací poplatek, zůstává majetkem držitele karty i po skončení tohoto poměru. Zaměstnanci a externisté IDK vracejí na Správě a jejich navrácení jim Správa potvrdí. Studenti vracejí IDK u příslušné studijní referentky.
 3. IDK slouží zejména k prokázání totožnosti v prostorách VŠE. Každý držitel karty je povinen se jí v areálu školy kdykoliv na výzvu prokázat v situacích, kde okolnosti vyžadují identifikaci (zejména službám u počítačových učeben a studoven, službě v knihovnách VŠE, učitelům na přednáškách, cvičeních, testech, studijním referentkám a pracovníkům bezpečnostní agentury).
 4. Pracovníci VŠE uvedení v odstavci 3 mohou v případě podezření na zneužití IDK vyžádat identifikaci dalším úředním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz).
 5. Pracovníci VŠE uvedení v odstavci 3 mohou v případě podezření na zneužití IDK tuto kartu zadržet. O zadržení IDK jsou tito pracovníci povinni vydat potvrzení (příloha 1 – Potvrzení o zadržení IDK). Potvrzení se vyhotovuje ve dvou kopiích, z nichž jednu obdrží osoba, které byla IDK zadržena. Druhou kopii si ponechá osoba, která IDK zadržela a spolu s IDK bez zbytečného prodlení odevzdá na Správu, jejíž pracovník potvrdí převzetí. Správa posoudí v daném případě, zda došlo ke zneužití IDK a případně provede její blokaci v databázi.
 6. Držitel IDK odpovídá za škodu, kterou způsobí chybným použitím této IDK.

2. Výroba a výdej identifikační karty

 1. Každý zaměstnanec nebo student VŠE nebo uživatel v jiném smluvním vztahu k VŠE (dále jen „externí uživatel“) je povinen se dostavit k vydání identifikační karty na Správu.
 2. Žadatel o IDK je před její výrobou povinen se na požádání pracovníka Správy prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz).
 3. Žadatel o IDK může obdržet pouze takovou IDK, která přísluší jeho aktuálnímu pracovnímu, studentskému nebo externímu poměru na VŠE.
 4. Žadatel o IDK je povinen před výrobou vyplnit formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ dle typu zvolené IDK a tento odevzdat pracovníkovi Správy. Nabídka karet a platný ceník je uveden na www stránkách Výpočetního centra VŠE.
 5. Žadatel o IDK zaplatí pracovníkovi Správy v případě zpoplatněných IDK pořizovací poplatek v hotovosti dle platného ceníku.
 6. V případě, že žadatel má více vztahů k VŠE (např. zaměstnanec a student současně) vlastní pouze jednu aktivní IDK, tj. IDK, na níž je soustředěna veškerá funkcionalita.
 7. Fotografie žadatele na IDK je zhotovena pracovníkem Správy před samotnou výrobou IDK a musí být v odpovídajícím formátu a vzhledu. Na fotografii je zakázáno mít pokrývku hlavy a další předměty, které by v konečném důsledku znemožňovaly identifikaci žadatele (sluneční brýle, šátky, čelenky, atd.).
 8. Žadatel je při převzetí IDK povinen podepsat formulář o fyzickém převzetí IDK. Tento formulář k podpisu obdrží žadatel od pracovníka Správy.

3. Platnost, ztráta, blokace a opětovný výdej IDK

 1. IDK pozbývá platnosti, jestliže je poškozená, pozměněná, obsahuje údaje neodpovídající skutečnosti nebo z jiného důvodu neumožňuje spolehlivě identifikaci osoby.
 2. Prokazování se neplatnou IDK je považováno za její zneužití.
 3. V případě pozbytí platnosti, ztráty nebo byla-li IDK zadržena, je držitel IDK povinen neprodleně informovat o této skutečnosti Správu, která případně provede blokaci IDK.
 4. Vydaní nové IDK se řídí stejným pravidlem jako při vydání původní IDK. Cena za zpoplatněnou IDK je hrazena v plné výši dle platného ceníku. Pokud uživatel svoji původní IDK opět nalezne, nelze již za ni vrátit pořizovací poplatek.
 5. Blokace IDK se dále provádí v těchto případech:
  • automaticky po skončení vztahu k VŠE (zaměstnanec, student a externí osoba),
  • na žádost držitele (ztráta, zcizení nebo podezření na ně),
  • v případě důvodného podezření na ztrátu či zneužití IDK nebo v případě technologické potřeby.

4. Služby poskytované držitelům IDK

 1. VŠE poskytuje držitelům IDK služby v rozsahu odpovídajícímu jejich aktuálnímu pracovnímu, studentskému nebo externímu poměru na VŠE, zejména:
  • přístup k výpočetní technice,
  • vstup do chráněných a střežených místností vybavených vstupním elektronickým systémem,
  • kopírování a tisk za úplatu,
  • platbu jídla v menzách VŠE,
  • služby knihoven VŠE,
  • ukládání do šatních skřínek,
  • vjezd na parkoviště VŠE,
  • vstupy na koleje VŠE,
  • výdej inicializačních hesel pro přístup do počítačové sítě.
 2. Aktuální informace o poskytovaných službách jsou zveřejněny na www stránkách Výpočetního centra VŠE.

5. Závěrečná ustanovení

 1. Ředitel SÚZ pro koleje a menzy a tajemník Fakulty managementu pro Fakultu managementu upraví   tento příkaz na vlastní podmínky.
 2. Ředitel VC a ředitel CIKS může upravit podmínky pro výrobu a výdej IDK externím uživatelům využívajících pouze služeb CIKS.