Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze (SR 3/2008)

verze: 2

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. srpna 2021 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností upravuje užívání loga VŠE v Praze součástmi školy a mimoškolními subjekty.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Jaroslava Eislerová Ing. Ilona Legová prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí právního oddělení vedoucí oddělení public relations rektorka
Datum: 15. 4. 2014 15. 4. 2014 15. 4. 2014
Podpis: Mgr. Jaroslava Eislerová, v.r. Ing. Ilona Legová, v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 2. 12. 2005 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 2. 12. 2005 Účinnost do: odvolání

1. Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje užívání loga VŠE v Praze Vysokou školou ekonomickou v Praze (dále jen VŠE) součástmi VŠE a mimoškolními subjekty; dále upravuje ochranu loga VŠE v souladu s ustanovením článku 3 odst. 4) Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze.

2. Popis loga VŠE

1. Logo VŠE je zapsáno v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka VŠE. Jeho užívání je chráněno zákonem č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Logo VŠE je tvořeno spojením tří písmen: V, Š a E. V a Š jsou ve slabém lightovém řezu písma Gill Sans light a jsou propojeny do sebe. Tvoří subtilní aelegantní spojení symbolizující vysokou školu, humanistický, kulturní a estetický základ.Písmeno E je v tučném řezu písma Gill Sans bold. Písmeno E je symbolem ekonomie, její důležitosti, významu a síly.

Spojením písmen dohromady vzniká kontrast subtilní a robustní části, který je zároveň harmonií a vyvážeností obou částí v jeden celek.

3. Logo je zkonstruováno tak, aby bylo zaručeno jeho co nejsnadnější použití v jednotném grafickém a komunikačním stylu vysoké školy a zároveň

v identifikovatelnosti jednotlivých fakult v rámci struktury VŠE, při zachování všech technologických možností typografických a estetických pravidel. Název, logo VŠE, jeho barevnost, písma, minimální velikost loga a ochranný prostor loga, design merkantilních tiskovin a design celého systému vnitřní a vnější komunikace tvoří jednotný grafický styl instituce (Corporate Image).

4. Barevné provedení loga VŠE má tři varianty. Barevnost loga je jedním ze základních prvků jednotného grafického stylu. Barevnost je bezpodmínečně nutné dodržovat.

 1. Logo v barevném provedení – modré – se používá jako základní pro veškeré použití mimo povolené výjimky černobílého provedení.

 2. (Pantone E 232-1/CMYK C – 100 %)

 3. Logo v černobílém provedení je určeno pro merkantilní tiskoviny interní potřeby a tam, kde barevné provedení není možné (tisk na černobílých počítačových tiskárnách, faxový papír, razítka, tiskoviny rozmnožované na kopírkách, č.b. inzerce a periodika)

  (Pantone Proc. Black C/CMYK K – 100 %)

 4. Logo v šedobílém provedení se uplatní pro tiskoviny decentního charakteru (úřední listiny, hlavičkové papíry, obálky, apod.)

(Pantone E 67-9/CMYK C – 5 %, M – 5 %, Y – 5 %, K – 0 %)

Základní plocha, na kterou je logo aplikováno, je doporučena barva bílá.

5. Používání loga VŠE se řídí pravidly obsaženými v manuálu, který je uložen v Oddělení public relations. Souhlas s použitím loga VŠE uděluje vedoucí Oddělení public relations.

Logo VŠE se smí používat pouze z originálního vzoru, který je přiložený na disketách
jako součást tohoto manuálu.

3. Užívání loga VŠE VŠE a jejími součástmi

 1. Logo může užívat VŠE, fakulty nebo součásti VŠE k označování písemností souvisejících s jejich činnostmi, kterými jsou:
  • diplomy, vysvědčení, osvědčení a jiné doklady o studiu
  • úřední korespondence („hlavičkový“ papír)
  • časopisy, vědecké publikace, učebnice, skripta, informační tiskoviny
  • k označování pamětních písemností a předmětů používaných k reprezentačním a propagačním účelům VŠE nebo příslušné součásti VŠE
 2. Po předchozím schválení vedením VŠE může být logo použito:
  • k označování výrobků a služeb, které jsou předmětem podnikatelské činnosti VŠE nebo jejích součástí a písemností s touto činností související.
 3. Logo VŠE nelze volně kombinovat s dalšími grafickými či textovými prvky.
 4. Logo VŠE může být použito za splnění podmínek uvedených v tomto opatření pouze v souladu s manuálem.

4. Užívání loga VŠE VŠE a jejími součástmi

 1. Užívání loga VŠE jinými osobami je možné pro akce, na kterých VŠE případně některá z jejich fakult participuje. Užívání loga VŠE je možné poskytnout úplatně nebo bezplatně.
 2. Užívání loga VŠE jinými osobami se uskutečňuje vždy na základě smluv, které za VŠE podepisuje rektor. V těchto smlouvách musí být uvedeny věcné důvody pro užití loga a v případně bezúplatného poskytnutí loga i důvody ekonomické. Tyto smlouvy, které připravuje právní oddělení, jsou licenčními smlouvami v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v jeho platném znění.

Obsah těchto smluv a jejich plnění nesmí být v rozporu s posláním VŠE nebo poškozovat její dobré jméno. Součástí těchto smluv je vždy obligatorně ustanovení o právu VŠE kontrolovat užívání loga a o možnosti odstoupení od smlouvy v případě, že druhá strana toto dobré jméno při výkonu svých oprávnění poškozuje.

5. Ochrana loga VŠE před zneužitím

1. Vedoucí pracovníci VŠE jsou povinni na svých pracovištích vytvářet podmínky k ochraně loga VŠE při jeho užívání dle shora uvedených zásad. Za tímto účelem:

 • dohlížejí na dodržování postupu stanoveného pro vydávání diplomů a dalších listin osvědčujících studium na VŠE
 • sledují, zda publikace, tiskoviny a další písemnosti a produkty označené logem VŠE jsou výsledkem činnosti VŠE nebo její fakulty či její součásti a zjištěné případy neoprávněně užitého loga VŠE zaměstnance VŠE pro jeho soukromou činnost nebo cizím subjektem jsou povinni hlásit na právní referát VŠE
 • dbají na užívání loga výhradně pro akce pořádané nebo spolupořádané VŠE nebo její součástí a činí opatření při použití loga VŠE pro akce, na jejichž organizaci se VŠE nebo její součást nepodílí.

6. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Vzhledem k tomu, že součástí loga fakult je i logo VŠE, jsou fakulty povinny při užívání svého loga postupovat v souladu s touto směrnicí.
 2. Vedoucím pracovníkům ukládám, aby v souladu s tímto Opatřením prověřili stav používání loga a zajistili nápravu (tiskoviny, formuláře,www atp).
 3. Nedílnou součástí této směrnice je Příloha, obsahující čtyři grafické vyjádření loga VŠE.

7. Přílohy

 • č. 1 – Logo VŠE černé hranaté
 • č. 2 – Logo VŠE černé kulaté
 • č. 3 – Logo VŠE modré hranaté
 • č. 4 – Logo VŠE modré kulaté
L I S T Z M Ě N:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Platnost od:
1.1 Změna v evidenčním čísle předpisu -původní Opatření rektorky č. 9/2005 se mění na SR 03/08 4. 3. 2008
1.2 2 Bod 2.5 – změna uložení manuálu loga VŠE z Nakladatelství Oeconomica u prorektora pro zahraniční vztahy a PR 4. 3. 2008
1.3 3 Bod 3.4 – upraveno znění tohoto odstavce tj. vypuštěn konec věty. 4. 3. 2008
2.1 2 Úprava bodu 2.5: – změna uložení loga – úprava souhlasu s použitím loga 16.4.2014