Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 28. října 2022 Zobrazit novější předpis...

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „stipendijní řád“) je vydán podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) jako vnitřní předpis Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) a obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií studentům ve studijních programech, které uskutečňuje VŠE a její fakulty.

(2) Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí VŠE ze stipendijního fondu VŠE vytvořeného podle § 58 odst. 7 zákona a z dotací a z příspěvků ze státního rozpočtu.

Článek 2

Druhy stipendií

(1) Studentovi může být přiznáno stipendium z dotace a z příspěvku ze státního rozpočtu podle

a) § 91 odst. 2 písm. a) zákona (dále jen „prospěchové stipendium“),

b) § 91 odst. 2 písm. b) až d) zákona (dále jen „mimořádné stipendium“),

c) § 91 odst. 2 písm. d) zákona (dále jen „ubytovací stipendium“),

d) § 91 odst. 3 zákona (dále jen „sociální stipendium“),

e) § 91 odst. 4 písm. c) zákona (dále jen „doktorské stipendium“).

(2) Studentovi může být přiznáno stipendium ze stipendijního fondu podle stejných pravidel jako stipendia podle odstavce 1 písm. a) až e).

(3) Ze stipendijního fondu může být studentovi přiznáno stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity.

Článek 3

Prospěchové stipendium

(1) Prospěchové stipendium je přiznáváno děkanem, nebo v případě studijních programů uskutečňovaných VŠE rektorem studentům bakalářských a magisterských studijních programů za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce při splnění podmínek, které pro konkrétní akademický rok vyhlašuje děkan, nebo rektor.

(2) Forma, náležitosti a termíny pro podávání žádosti o prospěchové stipendium jsou stanoveny opatřením děkana, nebo rektora.

(3) Prospěchové stipendium nenáleží za měsíce červenec a srpen.

(4) Prospěchové stipendium se vyplácí měsíčně.

Článek 4

Mimořádné stipendium

(1) Mimořádné stipendium může být přiznáno děkanem, nebo rektorem studentovi

a) který se zapojí do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti fakulty nebo VŠE, za vynikající vědecké, výzkumné nebo další tvůrčí výsledky,

b) za vynikající výsledky celého studia u studentů bakalářského nebo magisterského studijního programu,

c) na úhradu mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu fakulty nebo VŠE, s odbornou praxí nebo s vědecko-výzkumnou činností,

d) za plnění mimořádných úkolů přispívajících k rozvoji fakulty nebo VŠE, popřípadě souvisejících s rozvojem fakulty nebo VŠE,

e) v mimořádné tíživé sociální situaci,

f)  v dalších případech hodných zvláštního zřetele.

(2) Mimořádné stipendium může být přiznáno rektorem

a) jako mimořádná cena rektora, jejíž účel a podmínky udělení stanoví rektor,

b) v dalších případech hodných zvláštního zřetele.

(3) Podrobnosti týkající se výše a podmínek pro udělení mimořádného stipendia děkanem nebo rektorem stanoví opatření děkana nebo rektora pro příslušný akademický rok.

(4) Mimořádné stipendium lze poskytnout buď na žádost studenta, nebo z vlastního podnětu děkana nebo rektora.

(5) Mimořádné stipendium je jednorázové a nárok na výplatu vzniká dnem jeho přiznání.

Článek 5

Ubytovací stipendium

(1) Ubytovací stipendium je přiznáno rektorem studentovi, který splňuje tyto podmínky:

a) je studentem studijního programu v prezenční formě studia;

b) studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; pokud student ukončil studium předchozího programu zanecháním tohoto studia písemným oznámením do 31. října téhož roku, kdy se do něho zapsal, pohlíží se na něj při posuzování podmínky uvedené před středníkem, jako by tento program nestudoval; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve, ke studiu uskutečněném, nebo uskutečňovaném v jiné než prezenční formě studia se nepřihlíží;

c) nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studijních programů;

d) je státním občanem České republiky, nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace;

e) není studentem studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládním stipendistou) a mezinárodních smluv;

f) nemá místo trvalého pobytu na území okresu, v němž je místo jeho studia; je-li místem jeho studia Praha, nemá místo trvalého pobytu v Praze.

(2) Forma, náležitosti a termíny pro podávání žádostí o ubytovací stipendium jsou stanoveny opatřením rektora pro příslušný akademický rok.

(3) Nárok na výplatu ubytovacího stipendia vzniká od prvního dne měsíce, ve kterém student podá žádost.

(4) Ubytovací stipendium nenáleží za měsíce červenec, srpen a září.

(5) Ubytovací stipendium nelze vyplácet:

a) za měsíce, kdy měl student po celý měsíc přerušeno studium,

b) od měsíce následujícího po dni ukončení studia podle § 55 a 56 zákona,

c) od měsíce následujícího po dni, kdy nastala změna podmínek rozhodných pro přiznání ubytovacího stipendia.

(6) Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně na konci kalendářního čtvrtletí, v němž vznikl nárok na výplatu, k datu 31. prosince, 31. března a 30. června.

(7) Student je povinen bez zbytečného prodlení oznámit příslušnému studijnímu oddělení všechny skutečnosti, které mají vliv na výplatu ubytovacího stipendia.

(8) Nesplněním kterékoliv z podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) ztrácí student nárok na ubytovací stipendium.

Článek 6

Sociální stipendium

(1) Sociální stipendium se přiznává na základě sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona ve stanovené výši a způsobem v tomto ustanovení zákona uvedeném.

(2) Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do konce října každého kalendářního roku, pokud jeho nárok na sociální stipendium podle odstavce 1 nevznikl až po zápisu do studia; v takovém případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku. Žádost se podává elektronicky.

(3) Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat neprodleně určené pracoviště o případné změně podmínek, za kterých bylo sociální stipendium přiznáno.

(4) Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, avšak nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíce srpen a září.

(5) Sociální stipendium se vyplácí zpravidla za tři měsíce zpětně.

Článek 7

Doktorské stipendium

(1) Doktorské stipendium je přiznáno studentům doktorských studijních programů prezenční formy studia a je vypláceno po standardní dobu studia. Doktorské stipendium má dvě části:

a) nárokovou – pravidelnou měsíční částku vyplácenou v průběhu celého akademického roku (12 měsíců),

b) nenárokovou – přiznávanou za vynikající výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné a pedagogické činnosti.

(2) Stipendium podle odstavce 1 písm. a) je přiznáno maximálně do výše příspěvku stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výši stipendia stanoví pro daný akademický rok děkan.

(3) Stipendium podle odstavce 1 písm. b) přiznává děkan na návrh vedoucího katedry, na které student uskutečňuje doktorský studijní program, a proděkana pro vědu a výzkum příslušné fakulty jako jednorázové nebo jako měsíční částku vyplácenou po stanovenou dobu akademického roku tak, aby nebyl překročen celkový objem přidělených účelových prostředků na doktorská stipendia.

(4) Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech, může děkan stipendium snížit, případně odejmout. Nestanoví-li interní předpis fakulty jinak, může tak učinit na základě návrhu vedoucího katedry, na které student uskutečňuje doktorský studijní program, a proděkana pro vědu a výzkum příslušné fakulty.

Článek 8

Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity

(1) Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity může být poskytnuto:

a) na úhradu nákladů spojených se studiem na zahraniční partnerské vysoké škole,

b) na úhradu nákladů spojených s účastí na letní škole pořádané zahraniční univerzitou,

c) na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodní studentské soutěži,

d) na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodní konferenci,

e) na úhradu dopravních nákladů spojených s pobytem na zahraniční vysoké škole daným rozpisem kvót ministerstva nad rámec finančního krytí.

(2) Náklady se v odstavci 1 rozumí náklady na dopravu, ubytování, životní potřeby, pojištění a účastnický poplatek.

(3) Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity může být poskytnuto studentovi, který splňuje tyto podmínky:

a) je studentem prezenční formy studia;

b) v případě semestrálního studia na zahraniční partnerské vysoké škole nebo letní školy pořádané zahraniční univerzitou, a jedná-li se o studenta magisterského studijního programu, vyhoví podmínkám výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty;

c) v případě semestrálního studia na zahraniční partnerské vysoké škole nebo letní školy pořádané zahraniční univerzitou, a jedná-li se o studenta doktorského studijního programu, prokáže odborný zájem a doklad o přijetí zahraniční institucí;

d) v případě účasti v mezinárodní studentské soutěži prokáže svůj odborný zájem, předloží doporučení garanta své prezentace z řad akademických pracovníků VŠE, a je-li počet míst menší než počet uchazečů, splní podmínky výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty;

e) v případě účasti na mezinárodní konferenci prokáže svůj odborný zájem (zejména dosavadní publikační činností), předloží příspěvek na konferenci a doporučení odborného garanta z řad akademických pracovníků VŠE, jedná-li se o studenta magisterského studijního programu, nebo doporučení školitele, jedná-li se o studenta doktorského studijního programu.

(4) Je-li podmínkou poskytnutí stipendia splnění podmínek výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty, nepředkládá student žádost o poskytnutí stipendia. Žádost předloží oddělení zahraničních styků k projednání kolegiem proděkanů pro zahraniční vztahy. V ostatních případech předloží student žádost o poskytnutí stipendia na zahraniční studijní a vědecko­výzkumné aktivity spolu s příslušnými doklady vyjmenovanými v odstavci 3 oddělení zahraničních styků, které prověří správnost uváděných údajů a žádost i s doklady předloží k projednání kolegiem proděkanů pro zahraniční vztahy.

(5) O poskytnutí a výši stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity rozhoduje kolegium proděkanů pro zahraniční vztahy, které je garantem rovnoměrného rozdělování prostředků na stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity mezi studenty jednotlivých fakult.

(6) Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity je jednorázové a nárok na výplatu vzniká dnem jeho přiznání.

(7) Po návratu ze zahraničí je příjemce stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity povinen předložit zprávu o svém zahraničním pobytu oddělení zahraničních styků.

Článek 9

Společná ustanovení

(1) Roční objem finančních prostředků na stipendia vyplácený z dotací a příspěvků ze státního rozpočtu v souladu s čl. 2 odst. 1 je stanoven v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

Roční objem a rozdělení finančních prostředků stipendijního fondu v souladu s čl. 2 odst. 2 a 3 je stanoven pro VŠE a fakulty v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

(2) Měsíční výše ubytovacího stipendia se stanoví k datu 31. prosince každého kalendářního roku následujícím výpočtem: od celkových zdrojů, které VŠE zahrnula do rozpočtu na ubytovací stipendia pro rozpočtový rok, se odečte objem vyplacených ubytovacích stipendií za první a druhé čtvrtletí; takto zjištěná částka se dělí úhrnným počtem měsíců, za které mají studenti ve čtvrtém čtvrtletí nárok na ubytovací stipendium, a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny dolů. Měsíční výše ubytovacího stipendia v ostatních výplatních termínech se určí jako průměrná měsíční výše ubytovacího stipendia v předchozím kalendářním roce.

Článek 10

O přiznání stipendia, s výjimkou stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity, rozhoduje děkan, nebo rektor na základě návrhu stipendijní komise, která je poradním orgánem děkana nebo rektora. Komisi a jejího předsedu jmenuje děkan, nebo rektor. Dalšími členy jsou zpravidla tajemník fakulty, nebo kvestor, studijní referent a zástupce studentů.

Článek 11

Na rozhodování o přiznání stipendií se vztahuje § 68 zákona. Rozhodnutí o stipendiích lze studentům do vlastních rukou doručovat přímo na studijním oddělení nebo poštou.  Rozhodnutí je doručeno dnem jeho převzetí, dnem odepření zásilku převzít, nebo uplynutím tří dnů od jejího uložení na poště. Nebude-li možné rozhodnutí studentovi doručit, platí za den doručení třetí den zveřejnění na úřední desce fakulty nebo VŠE.

Článek 12

(1) Všechny druhy stipendií jsou vypláceny v českých korunách bankovním převodem na bankovní účty studentů.

(2) Prospěchová, mimořádná a doktorská stipendia jsou studentům vyplácena nejpozději do desátého dne měsíce následujícího po příslušném výplatním termínu.

(3) Ubytovací a sociální stipendia jsou studentům vyplácena nejpozději do třicátého dne měsíce následujícího po příslušném výplatním termínu.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24. března 2006 pod čj. 7 916/2006-30, ve znění jeho změn ze dne 28. dubna 2006 pod čj 12 160/2006-30, ze dne 20. listopadu 2006 pod čj. 26 313/2006-30, ze dne 22. listopadu 2007 pod čj. 27 621/2007-30, ze dne 4. června 2008 pod čj. 11 642/2008-30, ze dne 3. března 2009 pod čj. 4 818/2009-30 a dne 8. června 2009 pod čj. 12 607/2009-30.

(2) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE dne 10. června 2013.

(3) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

rektorka VŠE v Praze