Ztráty a nálezy na VŠE v Praze (SR 1/2015)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 12. ledna 2021 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Tato směrnice upravuje postup při nálezu věcí, dokladů atp. v budovách VŠE v Praze a z ostatních prostor, které k VŠE v Praze náleží – areál školy Žižkov, areál školy Jižní Město.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Kateřina Hennová Ing. Tomáš Horský Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce: SAJM – samostatný referent vedoucí OSM kvestor
Datum: 15. 4. 2015 15. 4. 2015 15. 4. 2015
Podpis: Kateřina Hennová, v.r. Ing. Tomáš Horský, v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: 16. dubna 2015 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 16. dubna 2015 Účinnost do: odvolání

1. Úvodní ustanovení

Ztráty a nálezy věcí jsou obecně upraveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tato směrnice, vydaná Vysokou školou ekonomickou v Praze (dále jen „VŠE v Praze“), podrobně upravuje postup nálezce při nalezení věci a její navrácení vlastníkovi, a to v souladu s platnou právní úpravou a doporučujícími stanovisky orgánů veřejné moci České republiky. Platnost směrnice se vztahuje na provoz VŠE v Praze – areál školy Žižkov, areál školy Jižní Město

2. Ztracené a nalezené věci

 • Ztracenou věcí se rozumí věc, kterou osoba nevědomě ztratila, bez úmyslu věc opustit.
 • Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví, a že nalezená věc není opuštěná. Ten, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil, a nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.
 • Nalezne-li nějakou věc několik osob zároveň, jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně.
 • Nelze-li z okolností poznat, kdo věc ztratil –  komu má být vrácena a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález na Oddělení ztrát a nálezů VŠE v Praze s tím, že VŠE v Praze následně postupuje jako nálezce uvedené věci.
 • Příslušným pracovištěm VŠE v Praze, kde je možno nálezy odevzdávat je oddělení Ztrát a nálezů VŠE v Praze
  • v areálu na Žižkově, místnost č. 19, Nová budova
  • v areálu na Jižním Městě, místnost č. 0116

  (dále jen Odd. ztrát a nálezů)

 • Odd. ztrát a nálezů VŠE v Praze přijímá věci nalezené v budovách VŠE v Praze a i nálezy pocházející z ostatních prostor, které k VŠE v Praze náleží – areál školy Žižkov + areál školy Jižní Město.

3. Odpovědnost za vzniklé škody a ztráty věcí

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi (dále jen „vlastník“), a to proti úhradě nutných nákladů v souvislosti s nálezem. Nelze-li vlastníka věci určit, předá nálezce ztracenou věc Odd. ztrát a nálezů, proti písemnému potvrzení s tím, že následně VŠE v Praze vystupuje jako nálezce.

VŠE v Praze odpovídá za vzniklé škody a ztráty věcí, které jsou uloženy ve střežených šatnách, uzamykatelných skříních (v případě, že byly přes řádné zabezpečení násilně otevřeny) a za věci uložené v Odd. ztrát a nálezů, a to pouze do výše 5.000,- .

4. Postup při nálezu věci

Při odevzdání nalezené věci do Odd. ztrát a nálezů bude s nálezcem sepsán protokol
o převzetí nalezené věci a jejímu předání VŠE v Praze.

Nalezené a uložené věci v Odd. ztrát a nálezů budou řádně zaprotokolovány  a
následně zveřejněny na veřejném portálu VŠE v Praze.

Pokud je nálezem:

 1. Občanský průkaz – bude předán orgánu veřejné moci, příslušnému k převzetí předmětného dokladu, tj. orgánu, který jej vydal.
 2. Řidičský průkaz – bude předán orgánu veřejné moci, příslušnému k převzetí předmětného dokladu, tj. orgánu, který jej vydal.
 3. Peněženka nebo jiný předmět obsahující i neobsahující finanční hotovost popř. obsahující cennosti, včetně dokladů bude předáno orgánu veřejné moci, příslušnému k převzetí předmětné nalezené věci, tj. městské policii (Městské policii Praha 3 nebo Městské policii Praha 11) jako příslušnému orgánu obce.
 4. Cestovní pas – bude předán orgánu veřejné moci, příslušnému k převzetí předmětného dokladu, tj. orgánu, který jej vydal, popř. matričnímu úřadu, nejbližšímu útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu.
 5. Průkaz studenta a průkaz do knihovny – bude předán subjektu, který předmětný průkaz vydal.
 6. Platební karta – bude předána subjektu, který předmětnou platební kartu vydal.
 7. Ostatní karty a průkazy – např. permanentka do posilovny, věrnostní karty a další budou předány subjektu, který předmětnou kartu nebo průkaz vydal. Nebude-li zjistitelné, kdo kartu nebo průkaz vydal, bude karta nebo průkaz předán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (agenda ztrát a nálezů Magistrátu hl. m. Prahy).
  Nalezené doklady a průkazy budou po nezbytně nutnou dobu uloženy v trezoru na VŠE v Praze.
 8. Ostatní nalezené věci (elektronika, ošacení, knihy, klíče apod.) budou řádně zaprotokolovány a přijaty na Odd. ztrát a nálezů a do 7 dnů od data jejich nálezu předány obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (agenda ztrát a nálezů Magistrátu hl. m. Prahy). VŠE v Praze informuje jednou týdně výše uvedený orgán veřejné moci o nalezení ztracené věci a o jejím uložení na VŠE v Praze.

5. Jako nález se nepřijímají:

Potraviny, věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké a plesnivé, věci viditelně poškozené s nemožností jejich identifikace.

6. Postup při ztrátě věci

Na ztracenou věc je možno se dotázat na Odd. ztrát a nálezů VŠE v Praze (areál školy Žižkov, areál školy Jižní Město), popř. zde zanechat na sebe kontakt pro případ, že by byla ztracená věc nalezena.

7. Postup při vyzvednutí nalezené věci

Toto ustanovení se vztahuje pouze na nalezené věci předávané přímo ze strany VŠE v Praze jejich vlastníku.

Při vyzvednutí nalezené věci vlastníkem je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. doložením právního titulu nabytí vlastnického nebo jiného
užívacího práva k věci – např. doklad o zakoupení věci, čestné prohlášení apod.), a to za současného podrobného popisu ztracené věci. Vlastník věci prokáže při vyzvednutí nalezené věci svou totožnost.

Po ověření vlastnického nebo jiného oprávněného užívacího práva bude následně s vlastníkem věci sepsán protokol o vydání nalezené věci jejímu vlastníkovi.
Pokud se již nebude nalezená věc  nacházet na Odd. ztrát a nálezů na VŠE v Praze, bude její vlastník odkázán na příslušný orgán veřejné moci, kam byla předmětná věc předána do úschovy.

8. Evidence ztracených a nalezených věcí na VŠE v Praze

bude řádně vedena písemnou formou v podobě knihy, která bude obsahovat:

 1. Očíslované strany
 2. Pořadové číslo nálezu
 3. Datum a čas přijetí nálezu
 4. Datum předání nálezu – buď vlastníku věci, nebo příslušnému orgánu veřejné moci, kterému byla věc předána do úschovy
 5. Potvrzení o předání nalezené věci příslušnému orgánu veřejné moci
 6. Podrobný popis věci, včetně popisu případného poškození nalezené věci
 7. Čitelný podpis přebírajícího
  • v případě převzetí nalezené věci ze strany VŠE v Praze:
   podpis oprávněného pracovníka Odd. ztrát a nálezů
  • v případě vydání nalezené věci ze strany VŠE v Praze:
   podpis vlastníka věci nebo podpis oprávněného pracovníka Odd. ztrát a nálezů orgánu veřejné moci
 8. Čitelný podpis předávajícího
  • v případě předání nalezené věci VŠE v Praze:
   podpis nálezce
  • v případě vydání nálezu ze strany VŠE v Praze:
   podpis oprávněného pracovníka Odd. ztrát a nálezů VŠE v Praze
 9. Fotodokumentace nálezu, bude-li k dispozici
 10. Součástí evidence ztracených a nalezených věcí na VŠE v Praze budou i tyto doklady:
  • Potvrzení o převzetí nalezené věci ze strany VŠE v Praze
  • Protokol o vydání nalezené věci vlastníkovi
  • Protokol o vydání nalezené věci ze strany VŠE v Praze příslušnému orgánu veřejné moci
  • Protokol sepsaný Policí ČR o převzetí nalezené věci z Odd. ztrát a nálezů na VŠE v Praze

9. Závěrečná ustanovení

 • Tato směrnice opravňuje zaměstnance Odd. ztrát a nálezů na VŠE v Praze k přístupu do databáze Integrovaného studijního informačního systému (ISIS) pouze za účelem získávání informací sloužících k identifikaci osobních dat vedoucích ke zkontaktování vlastníka nálezu.
 • Informace k identifikaci osoby vlastníka nalezené věci bude výlučně využita k předání ztracených a nalezených věcí.
 • Oprávněný pracovník Odd. ztrát a nálezů na VŠE v Praze bude pracovat s osobními údaji získanými z databáze Integrovaného studijního informačního systému (ISIS) tak, aby v žádném případě nedošlo k jejich zneužití – tj. nebude získané informace poskytovat třetím osobám nebo je využívat ve svůj vlastní prospěch, a dále je nebude využívat za jiným účelem, než ke kontaktování vlastníka věci.
 • Tato směrnice je platná pro areál školy Žižkov a areál školy Jižní Město VŠE v Praze a neruší žádné předcházející předpisy. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a její účinnost je stanovena ode dne následujícího po podpisu.

10. Přílohy:

 • Protokol o převzetí nalezené věci ze strany VŠE v Praze
 • Protokol o vydání nalezené věci vlastníkovi
 • Protokol o vydání nalezené věci ze strany VŠE v Praze orgánu veřejné moci