„Parkovací karta“ do areálu VŠE Žižkov (PK 5/2016)

platný předpis

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje v areálu Žižkov a Jižní Město zásady vydávání a výměn "Parkovacích karet" vozidel zaměstnanců, zdravotně hendikepovaných studentů, spolupracujícím firmám a institucím.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Jaroslav Brousil Ing. Tomáš Horský Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce: vedoucí ÚOO vedoucí OSM kvestor
Datum: 29. 11. 2016 29. 11. 2016 1. 12. 2016
Podpis: Jaroslav Brousil, v.r. Ing. Tomáš Horský, v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: 1. prosince 2016 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. prosince 2016 Účinnost do: odvolání

V souladu s platnou směrnicí „Ochrana a ostraha majetku VŠE v Praze“ provozuje Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) v areálu Žižkov a areálu Jižní město parkoviště A, B, C, D a E viz příloha č. 3. V těchto prostorách s výjimkou parkoviště D umožňuje, na základě vyžádané a vydané „Parkovací karty“, zaměstnancům a spolupracujícím institucím parkovat.

1. „Parkovací karta“, platná v kalendářním roce ode dne jejího vydání do 31. prosince běžného roku, je zpoplatněna:

 • parkovací karta pro zaměstnance:
  • nová karta – 300,- Kč/rok
 • parkovací karta pro spolupracující instituce:
  • jednorázový vjezd – 100,- Kč/den
  • dlouhodobý vjezd – 1000,- Kč/rok
 • parkování pro účastníky akcí pořádaných na VŠE v Praze:
  • jednorázový vjezd – 100, Kč/den

Úhradu poplatku je možné provést dvěma způsoby.

a) Převodem na účet s užitím VS., který je uveden ve formuláři „Poplatek za parkovací kartu“ přílohy č. 1 tohoto předpisu. Na ÚOO je nutné dále zaslat emailem (naskenované) nebo přes podatelnu potvrzení o platbě vydané bankou plátce společně s vyplněným formulářem „Informace pro ÚOO“, který je přílohou č. 2 tohoto předpisu.

b) Platbou v pobočce České spořitelny, pracoviště VŠE v Praze, v Italské budově (dále jen IB) při předložení vyplněného formuláře „Poplatek za parkovací kartu“, který je přílohou č. 1 tohoto předpisu. Na ÚOO je nutné dále zaslat emailem (naskenované) nebo přes podatelnu potvrzení o úhradě v pobočce České spořitelny společně s vyplněným formulářem „Informace pro ÚOO“, který je přílohou č. 2 tohoto předpisu.

Pro úspěšné dokončení žádosti o vydání parkovací karty, je nutné na ÚOO dodat osobně nebo elektronicky oba zmíněné tiskopisy.

Zdravotně hendikepovaní studenti obdrží „Parkovací kartu“ bez poplatku.

Parkoviště D je určeno pro všechny držitele platné čipové identifikační karty.

O vystavení „Parkovací karty“ může být požádáno kdykoliv v průběhu roku. O samotném vydání rozhoduje ÚOO.

2. Dosavadní zaměstnanci VŠE, držitelé „Parkovací karty“, mohou v průběhu běžného roku požádat o bezplatné vydání parkovací karty na následující kalendářní rok vyplněním formuláře na stránkách http://www.parkovacikarta.cz. Přitom uvedou případné změny základních údajů. K vyřízení mohou určit pověřenou osobu. Nebude-li včas provedena nová aktivace „Parkovací karty“, pozbývá původní platnosti. „Parkovací karta“ umožňuje parkování vozidla výhradně na parkovištích uvedených na „Parkovací kartě“. Jiná místa nejsou pro držitele „Parkovací karty“ k parkování určena. K parkování se používá platná aktivní identifikační zaměstnanecká karta spolu s parkovací kartou, ke které je přiděleno oprávnění k vjezdu na dané období. Pro všechna parkoviště platí režimová opatření a provoz v době otevření školy podle směrnice SR 19/2007 „Ochrana a ostraha majetku VŠE v Praze“.

3. Jednotlivá pracoviště VŠE vyžádají „Parkovací kartu“ pro dodavatele zabezpečující servis provozně technických zařízení v areálu VŠE Žižkov a pro další, s VŠE spolupracující instituce a dodavatele, které o ně požádají. Tyto instituce a firmy uhradí VŠE paušální částku 1000,- Kč pro daný kalendářní rok bez ohledu na to, ve kterém měsíci daného roku byla „Parkovací karta“ vydána.
V žádosti o „Parkovací kartu“ se uvede důvod k vjezdu.
Úhrada se provádí hotovostní nebo bezhotovostní platbou stejně jako u zaměstnanců.

4. Pořadatelé řádně rezervovaných a schválených akcí na VŠE v Praze mohou požádat o jednorázovou parkovací kartu pro hosty akce, alespoň 2 dny před pořádáním akce. Před uhrazením poplatku je nutné konzultovat požadavky na parkování v rámci areálu VŠE v Praze.

5. Vjezd na parkoviště, která nejsou uvedena na parkovací kartě a případné umožnění vjezdu do ploch uživatelům, kteří nejsou oprávněni k jejich užívání, může vést k odebrání „Parkovací karty“ a ztrátě přístupu k plochám určeným k parkování na VŠE v Praze. Při opakovaném porušování těchto pravidel může být vozidlo odtaženo na náklady vlastníka vozidla.

6. Každoroční výměna „Parkovací karty“ se týká i držitelů dálkového ovládání vjezdu a zdravotně hendikepovaní.

7. Výhradně k naložení a vyložení materiálu nebo zboží slouží bezplatně zásobovací dvůr, vjezd z Italské ulice. Na zásobovacím dvoře nelze parkovat.

8. Tímto předpisem se ruší Příkaz kvestora PK 03/2015 „Povolení k vjezdu“ do areálu VŠE Žižkov.