Jednací řád Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 11. ledna 2021 Zobrazit novější předpis...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2017 pod čj. MSMT-19508/2017 Jednací řád Vědecké rady Vysoké škole ekonomické v Praze.

……………………………………
Mgr. Karolína Gondková, v.r.
ředitelka odboru vysokých škol


Článek 1
Úvodní ustanovení

Tento jednací řád upravuje činnost Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“). Jednací řád Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „Vědecká rada VŠE“) je vnitřním předpisem VŠE podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“).

Článek 2
Svolávání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

(1) Zasedání Vědecké rady VŠE svolává rektor podle potřeb VŠE, nejméně však jednou za semestr.

(2) Rektor je povinen svolat Vědeckou radu VŠE, pokud o to písemně požádá nejméně polovina členů Vědecké rady VŠE s uvedením programu jednání, a to nejpozději do třiceti dnů od doručení žádosti.

(3) S výjimkou naléhavých případů je pozvánka na zasedání Vědecké rady VŠE odeslána nejméně patnáct dní před termínem jednání. Pozvánka na zasedání se zasílá v listinné podobě a e-mailem.

(4) K projednání bodů programu musí být členům Vědecké rady VŠE předány předem podklady v listinné nebo elektronické podobě, a to nejpozději 10 dní před termínem jednání.

Článek 3
Jednání Vědecké rady VŠE

(1) Program jednání Vědecké rady VŠE připravuje rektor, který jednání řídí; v jeho nepřítomnosti jednání řídí jím určený člen Vědecké rady VŠE.

(2) Vědecká rada VŠE se vyjadřuje zejména k záležitostem, které jí předloží rektor. Členové Vědecké rady VŠE mohou předkládat předsedajícímu písemné nebo ústní návrhy ohledně doplňků a úprav programu. Do programu budou zařazeny, jestliže se pro ně na zasedání vyjádří nadpoloviční většina přítomných. Členové Vědecké rady VŠE mohou předkládat k projednání návrhy na jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení VŠE.

(3) Podání návrhu musí být zaznamenáno v zápise z jednání.

(4) Z jednání Vědecké rady VŠE pořizuje určený zaměstnanec rektorátu VŠE písemný zápis, který po autorizaci rektorem musí být rozeslán členům Vědecké rady VŠE nejpozději deset dní po skončení zasedání. Ve výjimečných případech může rektor tuto lhůtu prodloužit.

(5) Jednání Vědecké rady VŠE jsou neveřejná, nestanoví-li tento předpis nebo nerozhodne-li rektor jinak.

Článek 4
Působnost Vědecké rady VŠE

(1) Působnost Vědecké rady VŠE je určena § 12 a 12a odst. 3 zákona a Statutem VŠE.

(2) Působnost Vědecké rady VŠE podle § 12 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona se v plném rozsahu svěřuje Radě pro vnitřní hodnocení VŠE.

Článek 5
Usnášeníschopnost Vědecké rady VŠE

(1) Vědecká rada VŠE je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

(2) Návrh na jmenování docentem (§ 72 odst. 11 zákona) nebo předložení návrhu na jmenování profesorem ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“) nebudou projednávány v případě, že se jednání zúčastní méně než dvě třetiny všech členů Vědecké rady VŠE.

Článek 6
Hlasování Vědecké rady VŠE

(1) Hlasování je veřejné, pokud zákon, tento předpis nebo usnesení Vědecké rady VŠE nestanoví, že Vědecká rada VŠE má hlasovat tajně.

(2) V naléhavých a odůvodněných případech při projednání návrhů, jejichž schválení nevyžaduje tajné hlasování, může rektor požádat členy Vědecké rady VŠE o hlasování formou per rollam. Způsob hlasování per rollam je uveden v Příloze č. 1. Tímto způsobem nelze přijmout rozhodnutí ve věcech uvedených v článku 7 odst. 2 a 5, v článku 8 odst. 3 a v článku 9 odst. 4.

(3) V případě tajného hlasování Vědecké rady VŠE se hlasuje pomocí hlasovacích lístků. Výsledky vyhodnotí nejméně dva členové Vědecké rady VŠE, kteří byli zvoleni veřejným hlasováním na začátku projednávání příslušného bodu (dále jen „skrutátoři“), ihned po odevzdání hlasovacích lístků, a to v místnosti, kde Vědecká rada VŠE zasedá. Členové Vědecké rady VŠE hlasují hlasovacími lístky s vyznačením „souhlasím – nesouhlasím“ přeškrtnutím výroku, se kterým nesouhlasí. Odevzdaný hlas je neplatný, jestliže nebyl jednoznačně upraven. Výsledek hlasování je zaznamenán v protokolu podepsaném skrutátory a rektorem nebo jím určeným členem Vědecké rady VŠE.

Článek 7
Projednávání návrhů na jmenování

(1) Usnesení Vědecké rady VŠE je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných vyjma případů uvedených v odstavci 2.

(2) V případě hlasování Vědecké rady VŠE:

 1. o návrhu na jmenování docentem (§ 72 odst. 11 zákona)
 2. o návrhu na prominutí předchozího jmenování docentem (§ 74 odst. 1 zákona)
 3. o předložení návrhu na jmenování profesorem ministrovi (§ 74 odst. 6 zákona)
 4. o opětovném projednání předložení návrhu na jmenování profesorem ministrovi, vráceným jím zpět Vědecké radě VŠE s příslušným odůvodněním (§ 73 odst. 3 zákona)

je k platnosti usnesení nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů Vědecké rady VŠE.

(3) Nesouhlasí-li rektor s návrhem na jmenování docentem, předloženým vědeckou radou fakulty, může svým rozhodnutím přizvat uchazeče o jmenování docentem, případně předsedu příslušné habilitační komise (§ 72 odst. 11 zákona) na zasedání Vědecké rady VŠE projednávající toto jmenování. Části diskuse bezprostředně předcházející hlasování o návrhu na jmenování docentem se uchazeč neúčastní.

(4) Na zasedání Vědecké rady VŠE projednávající předložení návrhu na jmenování profesorem ministrovi:

 1. představí děkan a předseda komise nebo jím pověřený člen komise uchazeče,
 2. uchazeč stručně prezentuje nejvýznamnější přínosy své práce pro rozvoj oboru, předloží koncepci další vědecké a pedagogické činnosti a odpovídá na dotazy; doloží také své nejvýznamnější publikační výstupy,
 3. část zasedání Vědecké rady VŠE po dobu představení uchazeče, vystoupení uchazeče a následné rozpravy je veřejná,
 4. část zasedání Vědecké rady VŠE po dobu hlasování o návrhu na jmenování docentem nebo o předložení návrhu na jmenování profesorem ministrovi a případné rozpravy členů Vědecké rady VŠE, bezprostředně předcházející hlasování, je neveřejná; této části se uchazeč ani veřejnost neúčastní,
 5. řízení ke jmenování profesorem se může konat v angličtině.

(5) Vrátí-li ministr návrh na jmenování profesorem zpět Vědecké radě VŠE s odůvodněním, že nebyl dodržen postup při řízení podle § 74 zákona, projedná Vědecká rada VŠE důvod vrácení na svém nejbližším zasedání. Pokud Vědecká rada VŠE v tajném hlasování s odůvodněním ministra nesouhlasí, bude původní návrh znovu předložen ministrovi společně s usnesením této vědecké rady. V opačném případě bude původní návrh zrušen a řízení se vrátí do fáze, v níž došlo k nedodržení postupu.

Článek 8
Udělování titulu „čestný doktor ekonomie“

(1) Titul „čestný doktor ekonomie“ („doctor oeconomiae honoris causa“) lze udělit zvláště významným osobnostem české a světové vědy a praxe, zejména ekonomické. Titul „čestný doktor ekonomie“ uděluje VŠE na návrh vědecké rady fakulty, jejíž vědecká rada návrh na svém zasedání schválila, s předchozím souhlasem Vědecké rady VŠE.

(2) Návrh musí vedle základních osobních údajů o kandidátovi obsahovat též podrobné zdůvodnění udělení titulu a předběžný souhlas kandidáta s udělením titulu. Součástí návrhu předloženého děkanem rktorovi je stanovisko vědecké rady fakulty.

(3) Rektor zařadí návrh na nejbližší jednání Vědecké rady VŠE. Vědecké rada VŠE rozhoduje o udělení titulu na základě tajného hlasování. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech přítomných členů Vědecké rady VŠE.

(4) Pro promoci honoris causa platí přiměřeně ustanovení o slavnostní promoci (čl. 25
odst. 4 Statutu VŠE). Při promoci je kandidát představen rektorovi a všem přítomným a složí slib, jehož znění je uvedeno v Příloze č. 2. Promoční slib zašle kandidátovi rektor spolu s pozváním na promoci. Součástí promoce je projev nově jmenovaného čestného doktora ekonomie. Pokud se kandidát ze závažných důvodů promoce zúčastnit nemůže, muže být při promoci zastoupen, musí ale předem zaslat podepsaný promoční slib a písemný projev k přečtení v zastoupení. Promoce probíhá v češtině nebo v angličtině. Výjimečně může být projev po předchozím souhlasu rektora přednesen i v jiném jazyce se simultánním překladem.

Článek 9
Udělování čestného titulu „emeritní profesor“

(1) Čestný titul „emeritní profesor“ lze udělit profesorovi VŠE, který již není členem akademické obce a významně se zasloužil o rozvoj VŠE nebo její fakulty. Titul „emeritní profesor“ uděluje na návrh vědecké rady fakulty, jejíž vědecká rada návrh na svém zasedání schválila, rektor s předchozím souhlasem Vědecké rady VŠE.

(2) Návrh musí obsahovat odborné curriculum vitae kandidáta s uvedením jeho zásluh o rozvoj VŠE nebo jejích součástí v oblasti vědy a pedagogiky a zásluh o zvýšení věhlasu VŠE nebo fakulty, která návrh předložila. Součástí návrhu je kladné vyjádření vědecké rady fakulty a souhlas kandidáta s udělením titulu.

(3) Rektor zařadí hlasování o návrhu na  udělení čestného titulu „emeritní profesor“ na nejbližší jednání Vědecké rady VŠE.

(4) Vědecká rada na základě tajného hlasování rozhodne o udělení titulu. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech přítomných členů Vědecké rady VŠE.

(5) Udělení čestného titulu „emeritní profesor“ se uskutečňuje slavnostním způsobem, stanoveným rektorem, zpravidla na slavnostním zasedání Vědecké rady VŠE.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady VŠE registrovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dne 11. listopadu 2008 pod čj. 22 450/2008-30.

(2) Součástí tohoto jednacího řádu je:

 1. Příloha č. 1 – Způsob a podmínky platnosti pro hlasování per rollam
 2. Příloha č. 2 – Promoční slib doktora honoris causa Vysoké školy ekonomické v Praze.

(3) Tento jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE dne 19. června 2017.

(4) Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

prof. Ing. Petr Berka, CSc., v. r.
předseda AS VŠE v Praze

prof. Ing. Hana Machková, CSc., v. r.
rektorka VŠE v Praze