Změna organizačního začlenění pracoviště VŠE v Praze – Rozmnožovna (PK 5/2017)

platný předpis

Anotace

Tímto pokynem kvestora se mění organizační začlenění pracoviště Rozmnožovny z Nakladatelství Oeconomica pod Odbor správy majetku.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce: Metodika a reporting kvestor
Datum: 4. 12. 2017 5. 12. 2017
Podpis: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr., v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: dnem podpisu Platnost do:
Účinnost od: 1. ledna 2018 Účinnost do:

S účinností od 1. ledna 2018 dochází ke změně v organizačním začlenění pracoviště ve struktuře kvestora VŠE, konkrétně oddělení Rozmnožovna Nakladatelství Oeconomica.

Počínaje 1. lednem 2018 bude oddělení Rozmnožovna, doposud začleněné pod střediskem Nakladatelstvím, včleněno do struktury Odboru správy majetku s názvem Rozmnožovna. Všechny prostory, dosud užívané oddělením Rozmnožovna se dislokačně převádějí pod OSM.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně přílohy č. 3 Číselník útvarů, Směrnice SR 6/2008 Systém řízené dokumentace a to tak, že označení nákladového střediska 9317 – NAKL-ROZM – Rozmnožovna se ruší a nově vzniklé oddělení Rozmnožovna se začleňuje pod nákladové středisko 9170 – Rozmnožovna, s označením ve zkratce RK-ROZM.

Uvedené změny se promítnou do přílohy č. 3 Číselník útvarů, směrnice SR 6/2008 Systém řízené dokumentace a současně do plnění rozpočtu jednotlivých pracovišť pro rok 2018.