Řád celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 7. září 2020 Zobrazit novější předpis...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2017 pod čj. MSMT-33969/2017 Řád celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze.
……………………………………
Mgr. Karolína Gondková, v.r.
ředitelka odboru vysokých škol

Část první
Základní ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tento Řád celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „řád“) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) a upravuje bližší podmínky uskutečňování celoživotního vzdělávání (dále též „CŽV“) a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech (dále též „MUK“) na VŠE.

Článek 2
Obecná ustanovení

 1. CŽV se podle § 60 zákona rozumí vzdělávání, které doplňuje, prohlubuje, obnovuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti nebo kvalifikaci jeho účastníků. CŽV může být poskytováno v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů podle části druhé.
 2. Vzděláváním v MUK se podle § 60a zákona rozumí vzdělávání orientované na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů vysoké školy v rámci programů MBA uskutečňovaných VŠE podle části třetí.
 3. Vzdělávání v programu CŽV nebo MUK podle tohoto řádu nezakládá jeho účastníkovi právní postavení studenta podle zákona.
 4. Účast v programu CŽV nebo MUK je zpravidla poskytována za úplatu, její výši nebo způsob stanovení upravuje příkaz rektora. Ukončením účasti v programu CŽV nebo MUK nevzniká účastníkovi nárok na vrácení uhrazené úplaty.
 5. Účastník programu CŽV nebo MUK podle tohoto řádu:
  1. může v rámci účasti v programu využívat zařízení VŠE, výpočetní techniku a počítačovou síť VŠE,
  2. je povinen po celou dobu účasti v programu dodržovat vnitřní předpisy VŠE a fakult, celoškolně závazné směrnice, příkazy a opatření, rovněž i Etický kodex VŠE,
  3. je povinen uhradit úplatu za účast stanovenou podle odstavce 4,
  4. pokud tak stanoví příkaz rektora, je povinen pořídit si za úplatu čipovou identifikační kartu,
  5. musí být předem seznámen s podmínkami uskutečňování programu stanovenými tímto řádem.

Část druhá
Celoživotní vzdělávání

Článek 3
Program celoživotního vzdělávání

 1. Program CŽV může být orientován na výkon povolání nebo zájmově. Program může být uskutečňován v českém nebo cizím jazyce v prezenční, distanční nebo kombinované formě studia.
 2. Na VŠE jsou programy CŽV uskutečňovány zejména jako:
  1. vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu,
  2. letní školy a obdobné formy vzdělávání,
  3. specializační, rozšiřující, doplňující, rekvalifikační nebo další vzdělávání,
  4. tematické vzdělávání profesního nebo zájmového charakteru organizovaného zpravidla formou semináře, přednášky nebo cyklu přednášek,
  5. vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku (dále jen „U3V“),
  6. vzdělávání zaměstnanců VŠE.
 3. Program CŽV může uskutečňovat:
  1. rektorát,
  2. fakulta,
  3. další součást VŠE,
  4. katedra, popřípadě jiné pracoviště fakulty, pokud je tak stanoveno vnitřním předpisem fakulty nebo o tom rozhodne děkan.
 4. Za přípravu a uskutečňování programu CŽV odpovídá garant programu CŽV, kterého jmenuje a odvolává vedoucí pracoviště, na kterém je program CŽV uskutečňován.
 5. Program CŽV musí garant programu před jeho zahájením evidovat v informačním systému VŠE. Evidovanými údaji jsou:
  1. název programu CŽV,
  2. pracoviště, kde je program CŽV uskutečňován,
  3. jméno garanta programu CŽV,
  4. období, ve kterém bude program CŽV uskutečňován,
  5. úhrada za účast v programu CŽV pro jednoho účastníka,
  6. udělená akreditace, pokud program CŽV podléhá akreditaci od akreditačního orgánu mimo VŠE,
  7. počet účastníků v programu CŽV1).
 6. Pracoviště, které uskutečňuje program CŽV, vede v informačním systému VŠE evidenci vydaných osvědčení.
 7. O přijetí do programu CŽV nebo ukončení účasti v programu CŽV rozhoduje garant programu CŽV s výjimkou čl. 4 odst. 4. Důvodem pro ukončení účasti v programu CŽV může být porušení povinností stanovených v čl. 2 odst. 5 nebo vyplývajících z čl. 4 odst. 6. Účastník může ukončit účast v programu CŽV oznámením o zanechání vzdělávání.
 8. Rektor může rozhodnout, že se program CŽV nebude uskutečňovat, pokud by byl v rozporu se zájmy VŠE, platnými právními předpisy nebo předpisy VŠE. Děkan může rozhodnout, že se program CŽV uskutečňovaný na fakultě, nebude uskutečňovat, pokud by byl v rozporu se zájmy fakulty, platnými právními předpisy nebo předpisy VŠE nebo fakulty.
 9. Je-li uskutečňování programu CŽV podmíněno získáním akreditace od akreditačního orgánu mimo VŠE, podává žádost o tuto akreditaci:
  1. rektor, uskutečňuje-li program CŽV rektorát nebo další součást VŠE nebo jde-li o akreditaci vzdělávací instituce,
  2. děkan, uskutečňuje-li program CŽV fakulta, katedra nebo jiné pracoviště fakulty.

Článek 4
Vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu

 1. Vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu (dále jen „mimořádné studium“) je program CŽV, který se skládá z vybraných akreditovaných studijních předmětů nebo části akreditovaného studijního programu. Mimořádné studium neposkytuje vysokoškolské vzdělání.
 2. Mimořádné studium může poskytovat pouze fakulta, která má daný studijní program nebo studijní předmět akreditován a pouze tehdy, pokud tím není ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost studia v akreditovaných studijních programech, které poskytují vysokoškolské vzdělání.
 3. V případě, že je mimořádné studium uskutečňováno jako část akreditovaného studijního programu, musí být v nabídce mimořádného studia zveřejněny:
  1. údaje uvedené v čl. 3 odst. 5 písm. a) až e),
  2. forma studia,
  3. odpovídající akreditovaný studijní program,
  4. podmínky, za kterých budou předměty úspěšně absolvované v rámci mimořádného studia uznány, pokud se účastník stane studentem akreditovaného studijního programu.
  5. studijní plán mimořádného studia.
 4. O přijetí do mimořádného studia a jeho ukončení rozhoduje děkan.
 5. Údaje o účastníkovi a průběh mimořádného studia jsou evidovány v informačním systému VŠE.
 6. Na průběh mimořádného studia se přiměřeně vztahují čl. 5, 6, 10 a 11 Studijního a zkušebního řádu VŠE.
 7. Studijní předměty  mimořádného studia musí mít platnou akreditaci podle čl. 8 Studijního a zkušebního řádu VŠE a musí být uskutečňovány v souladu s touto akreditací.
 8. V rámci mimořádného studia nelze konat státní závěrečnou zkoušku.
 9. Po ukončení mimořádného studia vydává fakulta úspěšnému účastníkovi osvědčení o absolvování studijních předmětů včetně dosažené klasifikace.
 10. Absolventům mimořádného studia, stanou-li se studenty VŠE podle zákona, může VŠE podle podmínek Studijního a zkušebního řádu VŠE uznat kredity, které získali za úspěšné absolvování studijních předmětů v rámci mimořádného studia, až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia v daném akreditovaném studijním programu.

Článek 5
Vzdělávání v rámci U3V

 1. Účastníkem vzdělávání v rámci U3V může být osoba, které vznikl nárok na starobní nebo invalidní důchod a zpravidla má střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
 2. Doba vzdělávání na U3V je maximálně 3 roky. Pokud to umožňují kapacity, může být delší.
 3. Vzdělávání na U3V se uskutečňuje v jednotlivých předmětech.
 4. Údaje o účastníkovi U3V jsou evidovány v informačním systému VŠE.
 5. Předměty U3V vypisuje akademický ředitel U3V po dohodě s garanty předmětů. Garant předmětu, kterého jmenuje vedoucí katedry nebo akademický ředitel, odpovídá za odbornou stránku předmětu. Ustanovení čl. 13 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE se na garanta předmětu vztahují přiměřeně.
 6. Úspěšnému účastníkovi předmětu U3V je vydáno osvědčení o absolvování.
 7. Akademický ředitel U3V:
  1. stanovuje harmonogram akademického roku,
  2. projednává s vyučujícími zařazení předmětů do rozvrhu hodin,
  3. zajišťuje nábor uchazečů, jejich výběr, evidenci účastníků předmětu,
  4. zajišťuje výběr úhrady za účast v předmětech U3V,
  5. zastupuje VŠE v Asociaci univerzit třetího věku České republiky,
  6. podává jednou ročně písemnou zprávu rektorovi o činnosti U3V v uplynulém akademickém roce,

Článek 6
Vzdělávání zaměstnanců VŠE

 1. Vzdělávání zaměstnanců VŠE je určeno k rozšiřování nebo prohlubování jejich kvalifikace.
 2. Vzdělávání zaměstnanců VŠE je uskutečňováno formou jednorázových nebo opakovaných kurzů.
 3. Na úhradě nákladů spojených s realizací kurzů se může podílet i VŠE.

Část třetí
Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu

Článek 7
Program vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu

 1. Vzdělávání v MUK je orientováno na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů vysoké školy. Program může být uskutečňován v českém nebo cizím jazyce v prezenční, distanční nebo kombinované formě studia.
 2. Na VŠE je vzdělávání v MUK uskutečňováno formou programů MBA.
 3. Program vzdělávání v  MUK může uskutečňovat fakulta nebo další součást VŠE ve smyslu čl. 16 Statutu VŠE. Program může být uskutečňován ve spolupráci s další právnickou osobou.

Článek 8
Akreditace programu MBA

 1. Žádost o akreditaci programu MBA podává děkan nebo ředitel další součásti VŠE Radě pro vnitřní hodnocení VŠE.
 2. Žádost o akreditaci programu MBA musí obsahovat zejména:
  1. název programu MBA a fakultu nebo součást VŠE, na které bude program uskutečňován,
  2. pokud je program MBA uskutečňován s další právnickou osobou, charakteristiku této právnické osoby,
  3. jméno garanta programu MBA,
  4. jazyk, v jakém je program MBA uskutečňován,
  5. charakteristiku programu MBA a profil absolventa,
  6. požadované předpoklady uchazeče, podmínky přijetí do programu MBA,
  7. časový a obsahový plán programu MBA,
  8. formy a metody výuky, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání,
  9. způsob ukončení vzdělávání.
 3. O akreditaci programu MBA rozhoduje Rada pro vnitřní hodnocení VŠE. Udělení akreditace je nutnou podmínkou pro uskutečňování programu MBA v rámci VŠE.

Článek 9
Závazné podmínky uskutečňování programu MBA

 1. Minimální rozsah programu MBA činí 300 vyučovacích hodin v různých formách výuky.
 2. O přijetí do programu rozhoduje v případě programu uskutečňovaného fakultou děkan, v případě programu uskutečňovaného další součástí VŠE ředitel této součásti.
 3. Vzdělávání v programu MBA musí být zakončeno způsobem komplexně ověřujícím získané znalosti; zpravidla jde o obhajobu závěrečné práce. K obhajobě se předkládá výsledek kontroly originality závěrečné práce.
 4. Na průběh vzdělávání a plnění povinností v programu MBA se vztahují čl. 5 až 12 Studijního a zkušebního řádu VŠE přiměřeně.
 5. Pokud bude program MBA uskutečňován ve spolupráci se zahraniční právnickou osobou, může akreditace programu MBA stanovit podmínky odlišně od podmínek uvedených v tomto článku tak, aby odpovídaly podmínkám a zvyklostem v zemi, kde má zahraniční právnická osoba své sídlo.

Článek 10
Ukončení vzdělávání v programu MBA

 1. Podmínkou úspěšného ukončení programu MBA je splnění všech povinností stanovených v akreditaci programu MBA.
 2. Úspěšným absolventům programu MBA je vydáno osvědčení o absolvování programu MBA a udělen titul MBA uváděný za jménem. Titul není akademickým titulem podle zákona a dosažené vzdělání není vysokoškolským vzděláním podle zákona.
 3. Osvědčení o úspěšném absolvování programu MBA se vydává v jednotné úpravě stanovené rektorem. Osvědčení podepisuje rektor a děkan nebo ředitel součásti, která uskutečňuje program MBA. Pracoviště, které uskutečňuje program MBA, vede v informačním systému VŠE evidenci vydaných osvědčení.
 4. Vzdělávání v programu MBA je ukončeno neúspěšně:
  1. oznámením účastníka o zanechání vzdělávání v programu MBA,
  2. rozhodnutím děkana nebo ředitele další součásti VŠE, která program MBA uskutečňuje, o ukončení vzdělávání v programu v důsledku porušení povinností stanovených v čl. 2 odst. 5 nebo čl. 9 odst. 4.

Část čtvrtá
Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 11
Přechodné ustanovení

Programy CŽV a MUK, které jsou uskutečňovány k datu účinnosti tohoto řádu, musí být uvedeny do souladu s tímto řádem nejpozději k 1. září 2018.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušují se
  1. Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy ekonomické v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne  13. září 1999 pod čj. 28 422/99-30;
  2. Příkaz rektora č. PR 08/2001 Zajištění rozvojového projektu zvyšování odborné i pedagogické úrovně akademických pracovníků v rámci Programu podpory celoživotního vzdělávání ze dne 19. září 2001;
  3. Příkaz rektora č. PR 09/2001 Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů ze dne 21. září 2001.
 2. Tento řád  byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem VŠE dne 20. listopadu 2017.
 3. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tě­lo­vý­cho­vy.

prof. Ing. Petr Berka, CSc., v. r.
předseda AS VŠE v Praze

prof. Ing. Hana Machková, CSc., v. r.
rektorka VŠE v Praze


1) Pokud počet účastníků není před zahájením programu CŽV znám, doplní garant programu CŽV tento údaj v evidenci ve chvíli, kdy bude definitivní počet účastníků znám.