Bakalářské studium – Fakulta financí a účetnictví

30. ledna
2016

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2016/2017 možnost studia 28 bakalářských studijních oborů. Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví, kde fakulta podrobně představí všechny svoje nabízené obory, se koná v pátek 5. února 2016 od 9,00 a 11,00.

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví patří k prestižním ekonomickým fakultám v ČR. Uznání kvality a náročnosti obsahu studia se fakultě dostává i od významných profesních organizací. Díky akreditaci, kterou fakulta získala na vybrané předměty od ACCA – Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, jsou tyto předměty uznány absolventům fakulty i v rámci kvalifikace ACCA představující základ mezinárodní kvalifikace účetních. Podobně jsou uznávány předměty v rámci auditorské zkoušky, která je podmínkou pro vykonávání auditorské činnosti.

Zaměření studijních oborů

Fakulta financí a účetnictví nabízí obory, ve kterých se zaměřuje na problematiku finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, měnové teorie a politiky, daní, veřejných financí, ale i finančního účetnictví a výkaznictví, manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i neziskových subjektů či oceňování majetku, v rámci speciálního oboru připravuje i budoucí učitele ekonomických předmětů na obchodních akademiích. 

Skladba předmětů v oborech je koncipována tak, aby absolvent získal potřebné praktické znalosti pro budoucí zaměstnání, ale zároveň mu poskytuje nezbytný teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni. Hlavní předností oborů na fakultě je přímé propojení s praxí, což potvrzují sami absolventi, když vysoce hodnotí využitelnost získaných poznatků během studia ve svém zaměstnání po ukončení školy. Cílem fakulty je připravit absolventa: se solidními dlouhodobě platnými teoretickými poznatky a zároveň přiměřenou profesní orientací a s orientací v mezinárodním prostředí a souvislostech tak, aby postupem času mohl zastávat místa ve vyšším managementu firem nebo institucí v oblasti, kterou vystudoval.

Specifikem absolventů fakulty je často přechod do regulovaných profesí vyžadující další profesní zkoušky a licence (daňový poradce, auditor, finanční poradce, soudní znalec apod.)

O spokojenosti absolventů se studiem na Fakultě svědčí i to, že dle průzkumu Rozvojového a poradenského centra VŠE by si více než 80 % absolventů vybralo shodný obor studia, který absolvovali.

Uplatnění absolventů

Pro absolventy existují velké možnosti nalézt zajímavé zaměstnání, které velmi těsně navazuje na studovaný obor. Nezaměstnanost absolventů fakulty je téměř nulová. Absolventi nacházejí uplatnění především v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, institucích soustavy veřejných financí, rovněž v auditorských a poradenských společnostech i finančních, účetních a kontrolních útvarech firem. Tomu odpovídá i finanční ohodnocení, které patří k nejvyšším mezi vysokoškoláky nastupujícími do zaměstnání.

Den otevřených dveří se koná v pátek 5. února 2016 (v 9:00 hodin a v 11:00 hodin, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Vencovského aula).

Bakalářské studijní obory otevírané v akademickém roce 2016/2017

Fakulta otevírá v rámci studijního programu Finance a účetnictví následující bakalářské obory, všechny obory jsou v prezenční formě se standardní délkou studia tři roky.

Název oboru

Předpokládaný počet přijímaných studentů

Počet bodů potřebných pro přijetí v loňském akademickém roce

Finance

170

151

Účetnictví a finanční řízení podniku

170

134

Bankovnictví a pojišťovnictví

95

138

Zdanění a daňová politika

65

121

Vzdělávání v ekonomických předmětech

25

105

Přijímací zkoušky

Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat samostatnou elektronickou přihlášku, je možné podat pouze jednu přihlášku s možností uvedení tří studijních oborů. Termín kompletního vložení přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení je nejpozději do 30. dubna 2016. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese prihlasky.vse.cz. Podrobné informace o přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví i o obsahu jednotlivých studijních oborů jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Přijímací zkoušky, které se budou konat 13. a 14. června 2016, jsou shodné pro všechny bakalářské obory Fakulty financí a účetnictví a skládají se ze dvou částí:

  • písemný test z matematiky s maximálním počtem dosažených bodů 100,
  • písemný test z anglického jazyka s maximálním počtem dosažených bodů 100.

Na webových stránkách fakulty najdou uchazeči vzory testů, mohou si vyzkoušet i cvičný on-line test, jsou zde i informace o přípravných kurzech k přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu z matematiky a angličtiny. Nově si uchazeči o studium mohou vyzkoušet také přijímačky nanečisto organizované VŠE.