Open Access Week na VŠE

18. října
2010

Během týdne 18. – 24. října 2010 se VŠE prostřednictvím Centra informačních a knihovnických služeb připojí k mezinárodní iniciativě Open Access Week podporující otevřený přístup k vědeckým textům. Open Access je novým modelem vědecké komunikace, který umožňuje volný a neomezený přístup k výsledkům vědy a výzkumu publikovaným především v odborných časopisech s recenzním řízením. Nabízí vědcům možnost, jak výsledky své práce více zviditelnit, získat vyšší citovanost a potažmo i vyšší prestiž.

V roce 2001 byla přijata Budapeštská iniciativa otevřeného přístupu, která všeobecně vyjadřuje principy, strategii a závazky prosazovat otevřený přístup k informacím. Navržená myšlenka otevřeného přístupu nesměřuje proti principům autorského práva, protože ponechává rozhodnutí o volném zpřístupnění díla na samotném autorovi a zároveň se snaží dodržovat principy recenzování. Další významnou iniciativou v dané oblasti se stalo v roce 2003 Prohlášení o otevřeném přístupu k publikování z Bethesdy. V evropském kontextu je nejdůležitější tzv. Berlínská deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách. Doporučení Asociace evropských univerzit EUA přijaté v březnu 2008 doporučuje vedení univerzit iniciovat vytváření institucionálních OA repozitářů a ustanovit univerzitní postupy, které by vyžadovaly od vědců vkládat své odborné publikace do těchto repozitářů.

V roce 2010 vznikla v ČR Iniciativa pro podporu otevřeného přístupu sdružující zástupce vysokoškolských i dalších vědeckých knihoven, včetně knihovny Akademie věd a Národní technické knihovny. Iniciativy se aktivně účastní i Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze, m.j. přípravou portálu www.openaccess.cz informujícího o OA v České republice.

V rámci mezinárodní akce Open Access Week pořádá CIKS VŠE v úterý 19. října přednášku “Jak využít Open Access ve vaší publikační činnosti”, ve které zájemcům o Open Access (OA) představí možnosti, jak najít a využít volně dostupné zdroje či jak publikovat v některém z časopisů dostupném v režimu OA (tzv. zlatá cesta) nebo umožňujícím text uložit v oborových repozitářích či na vlastních WWW stránkách. Díky tomu k takto vydaným článkům získává celá vědecká komunita okamžitý online přístup bez jakýchkoliv bariér ve formě nutného placení za časopis či čekání na vydání a zpřístupnění samotným nakladatelstvím. Sám autor získává rychlejší a vyšší odezvu na publikované výsledky s potenciálem získat vyšší citační ohlas na svoji práci.

Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí autorům publikovaní v časopisech Acta Oeconomica Pragensia, Prague Economic Papers a Politická ekonomie, které vydané články zpřístupňují volně na webu VŠE.