Volby rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018

23. září
2013

Volba kandidáta na funkci rektora VŠE pro funkční období 2014 – 2018 proběhne na zasedání AS VŠE dne 14. 10. 2013. Kandidáty jsou doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. a prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Veřejná prezentace kandidátů na funkci rektora se uskuteční dne 3. října 2013 od 15:00 hod. ve Vencovského aule.

Volební komise Akademického senátu VŠE pro volbu rektora přijala dne 23. září od členů předsednictva AS VŠE obálky s přihláškami tří kandidátů na funkci rektora VŠE, které splňují všechny stanovené podmínky vyhlášené v usnesení AS VŠE ze dne 10. června 2013. Všichni tři kandidáti jsou absolventy VŠE a zastávají v současné době významné akademické funkce.

Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. zastává v současné době funkci děkana Fakulty financí a účetnictví.

Životopis

Publikační činnost

Programové cíle

Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. zastává v současné době funkci proděkana pro pedagogiku na Fakultě podnikohospodářské a akademického ředitele programu CEMS.

Životopis

Publikační činnost

Programové cíle

Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. zastává v současné době funkci děkana Fakulty podnikohospodářské.

Životopis

Publikační činnost

Strategické záměry

Komentář k programovým cílům

Kandidáta na rektora volí Akademický senát VŠE, který má 32 členů, 19 akademických pracovníků a 13 zástupců studentů. Volba kandidáta na funkci rektora je tajná. Může probíhat maximálně ve třech kolech, přičemž všechna kola musí proběhnout na tomtéž zasedání v jednom dni. Kandidátem na funkci rektora je zvolen ten uchazeč, který získá v daném kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE.

Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE žádný uchazeč, postupují dva uchazeči s nejvyšším počtem získaných hlasů do druhého kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více uchazečů nebo nejvyšší počet hlasů získá jeden uchazeč a druhý nejvyšší počet více uchazečů, postupují do druhého kola všichni takoví uchazeči. Pokud ve druhém kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE žádný uchazeč, potom postupují do třetího kola dva uchazeči s nejvyšším počtem získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů více uchazečů na prvním místě postupují všichni tito uchazeči. V případě rovnosti hlasů více uchazečů na druhém místě se hlasuje tajně mezi těmito uchazeči o postup do třetího kola. Do třetího kola voleb postupuje ten z uchazečů, který získá nejvyšší počet hlasů. Pokud některý z uchazečů v  průběhu voleb odstoupí, z hlediska průběhu a výsledků jednotlivých kol voleb se na tuto skutečnost pohlíží, jako by se nestala.  Nezíská-li žádný z uchazečů ve třetím kole požadovaný počet hlasů, AS VŠE do sedmi dnů vyhlásí novou volbu.

Výsledky volby kandidáta na funkci rektora budou zveřejněny předsednictvem AS VŠE na internetových stránkách AS VŠE nejpozději do 48 hodin po skončení voleb.