Akademické plénum 2019

Akademické plénum je tradičním setkáním vedení školy s akademickou obcí, jehož cílem je seznámit studenty, akademické pracovníky i další zaměstnance školy s výsledky za minulý rok a plány do budoucna. Letošní akademické plénum se konalo 19. února v Likešově aule a zúčastnilo se jej kompletní vedení VŠE. V úvodní prezentaci se rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. zaměřila na stručnou analýzu vysokoškolského prostředí v České republice a postavení VŠE na trhu vzdělávacích služeb. Konstatovala, že počet studentů vysokých škol stále klesá, klesá počet soukromých vysokých škol a klesá i zájem o studium ekonomických oborů (zatímco v roce 2010 činil podíl studentů v segmentu Ekonomické vědy a nauky na celkovém počtu vysokoškoláků 25 %, v roce 2017 se jednalo o 20,3 %). VŠE je dnes z hlediska počtu studentů sedmou největší vysokou školou v ČR (na škole studuje cca 13 500 posluchačů). Neuspokojivý je stále ukazatel počtu studentů na jednoho přepočteného akademického pracovníka (27,9). Největšími úspěchy byly v roce 2018 získání institucionální akreditace a postup do třetí fáze hodnotícího procesu mezinárodní akreditace AACSB. Hlavními silnými stránkami VŠE jsou internacionalizace a studijní úspěšnost po 2. ročníku studia (graduation rate), slabinami počet zahraničních učitelů, externí příjmy z doplňkové činnosti a oblast vědy a výzkumu. V roce 2019 bude VŠE pokračovat v realizaci strategie přechodu od kvantity ke kvalitě s podporou navýšené části institucionálního rozpočtu o téměř 54 mil. Kč.

Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. informoval o procesu získání institucionální akreditace, nastavení elektronického systému a realizaci vnitřních akreditací a o průběhu zavádění systému řízení kvality na VŠE. Prezentoval také vývoj počtu přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů. V roce 2019 budou hlavními prioritami dokončení vnitřních akreditací nových studijních programů a zavedení souborných zkoušek u vedlejších specializací.

Největší časový prostor dostal na svou prezentaci prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. V oblasti vědy proběhla v roce 2018 řada externích evaluací a byly zveřejněny výstupy prvního roku implementace hodnocení podle Metodiky 2017+. Hodnocení vybraných výsledků jednotlivých fakult (Modul 1) nepřineslo pozitivní výsledky (nejlépe hodnocené výsledky měla FIS, na škále 1-5 dosáhla známky 3,429). V rámci Modulu 2 probíhá bibliometrické hodnocení. 65 % výstupů VŠE bylo zařazeno až do IV. kvartilu a pouze 4 % byly zařazeny do I. decilu. V další prezentaci se prof. Musílek zaměřil na vysvětlení obsahu Modulů 3, 4 a 5 Metodiky 2017+. Pozitivní skutečností byla vysoká úspěšnost u grantů podaných ke GAČR (41 %) a TAČR (42,1 %). Díky získaným grantům by mělo dojít ke zkvalitnění publikační činnosti VŠE. Pro rok 2019 budou prioritami pokračování implementace M 2017+, úprava mechanismu rozdělování institucionální podpory, interní hodnocení výkonnosti fakult, zpracování Dlouhodobé koncepce výzkumné organice pro roky 2020-2025, úprava metodiky pro hodnocení požadavků na uchazeče v rámci habilitačního a profesorského jmenovacího řízení a zkvalitnění a internacionalizace doktorského studia.

Prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. prezentoval jako prorektor pro mezinárodní vztahy výborné výsledky VŠE v oblasti internacionalizace a ocenil kvalitu práce OZS (oddělení zahraničních styků) při stále stoupajících počtech mobilit a rozvoji cizojazyčných studijních oborů. Nejdůležitější částí jeho prezentace bylo objasnění principu Standardu 8 mezinárodní akreditace AACSB. Jedná se o povinnost VŠE prokázat propracovaný systém hodnocení dosažení cílů učení u jednotlivých studijních programů. Plnění cílů bude hodnoceno u obhajob kvalifikačních prací (analytické myšlení a práce s daty; komunikační a prezentační dovednosti; kritické a tvůrčí myšlení; etika a udržitelnost) a u státních závěrečných zkoušek (znalosti a dovednosti). Projekt byl pilotně ověřen na Fakultě podnikohospodářské a hodnocení bude v roce 2019 implementováno na všech fakultách VŠE.

Prorektorka pro strategii doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. informovala Akademické plénum o výsledcích Institucionálního plánu pro období 2016 – 2018 a o tom, že MŠMT schválilo Institucionální plán VŠE pro roky 2019 a 2020 bez výhrad. Paní prorektorka ocenila výsledky realizace prvního roku projektu ESF I, do kterého je zapojeno pět fakult. V současné době probíhá příprava na podání projektů ESF II a ERDF II. V roce 2018 byla založena Projektová kancelář, která poskytuje podporu žadatelům o projekty s výjimkou vědeckých a výzkumných projektů. Projektová kancelář sídlí v Italské budově ve 3. patře.

Nový ředitel Centra informatiky (dříve Výpočetní centrum) Ing. Milan Nidl seznámil přítomné se svou vizí Centra informatiky: „Centrum informatiky VŠE v Praze je respektovaný tým, poskytující informatické služby s měřitelnými a garantovanými parametry, jehož základními hodnotami jsou otevřenost, spolehlivost, profesionalita, efektivita a klientský přístup.“  Za strategické priority pro budoucí období pan ředitel označil: klientský přístup k uživatelům a odběratelům služeb informatiky, bezpečnost a ochranu dat (nová strategie GDPR, procesní a organizační změny), jednotnou koordinaci rozvoje a změn InSIS, reporting v podmínkách VŠE (ověření koncepce katalogu reportů a architektury), poskytování služeb informatiky s měřitelnými a garantovanými parametry KPI / SLA (přechod od orientace na SW, HW, OS, aplikace …), důvěryhodný a transparentní proces nákupu výpočetní techniky, software a služeb, trvalý profesionální rozvoj IT týmu a tvorbu a naplnění Informační strategie VŠE.

Prezentace z vystoupení:

AP 2019_Machková

AP 2019_Dvořák

AP 2019_Musílek

AP 2019_Hnilica

AP 2019_Štěrbová

AP 2019_Nidl