Den otevřených dveří NF: Zjistěte vše o studiu na Národohospodářské fakultě /11. 1./

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2019/2020 možnost studia 27 bakalářských a 37 navazujících magisterských studijních oborů a programů vyučovaných v češtině nebo angličtině. V průběhu ledna a února zájemcům o studium představujeme jejich kompletní nabídku. Důležité informace lze získat také během Dnů otevřených dveří jednotlivých fakult.

Národohospodářská fakulta (NF) nabídne své studijní programy na Dni otevřených dveří, který se koná v pátek 11. 1. 2019 v 10 h v Likešově aule. Výuka fakulty zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické. Národohospodářská fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2019/2020:

Název programu Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Ekonomie 3 roky      480 prezenční
Národní hospodářství 3 roky      480 prezenční
Veřejná správa a regionální rozvoj 3 roky      480 prezenční
Bachelor of Economics* 3 roky     * prezenční

*) Studijní program Economics (ECON) je obsahově identický s programem Ekonomie, je však celý vyučován v anglickém jazyce a je placený. Přijímací řízení je odlišné od ostatních programů, podmínky lze nalézt ZDE.

Podmínky přijetí

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné podmínky:

1. absolvovat v období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 písemný test obecných studijních předpokladů (test OSP) u společnosti Scio

2. dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

3. využít svého nároku na přijetí do studia, tedy dostavit se se ve stanovených termínech k zápisu do studia.

První z podmínek přijetí (test OSP) se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE originál certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek. Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více na www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s přihlášením se k testu OSP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a uchazeče na ně nepřihlašuje, ani k nim uchazeče nezve.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání, které je třeba odevzdat ve stanovených termínech při přijímání a zápisu do studia.

Přihláška ke studiu

Na NF VŠE je nutno podat samostatnou přihlášku. Fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a rovněž nevyžaduje uvedení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE se podává elektronicky ZDE. Standardním termínem pro doručení přihlášky je 30. 5. 2019.

Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním symbolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy má kompletně vyplněnou přihlášku a zároveň je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Poplatek za přijímací řízení činí 690,- Kč.

Více informací o Národohospodářské fakultě najdete ZDE.