Informace zveřejňované o povinném subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.

Struktura informací zveřejňovaných o Vysoké škole ekonomické v Praze jako povinném subjektu dle §5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve struktuře stanovené vyhláškou č. 515/2020 Sb.

1. Název

Vysoká škola ekonomická v Praze (dále i VŠE)

2. Důvod a způsob založení

VŠE byla zřízena ke dni 1. září 1953 z hospodářské fakulty Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze vládním nařízením č. 40/1952 Sb., o dalších změnách v organisaci vysokých škol, vydaným na základě zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách.

VŠE je veřejnou vysokou školou ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Viz Statut Vysoké školy ekonomické v Praze

3. Organizační struktura

Organizační struktura VŠE je dostupná zde

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny studijních oddělení jednotlivých fakult jsou uvedeny na příslušných webových stránkách fakult:

4.4 Telefonní čísla

+420 224 095 111 ústředna VŠE

+420 384 417 200 recepce Fakulty managementu

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.vse.cz

4.6 Adresa podatelny

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov
místnost NB 72

Pro Fakultu managementu:

Fakulta managementu
Jarošovská 1117
37701 Jindřichův Hradec II
místnost JH 405

4.7 Elektronická adresa podatelny

 

Přehled technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v elektronické podobě: CD se souborovým systémem ISO9660, DVD se souborovým systémem ISO9660 nebo UDF, USB se souborovým systémem FAT32 nebo NTFS

4.8 Datová schránka

canj9d5

5. Případné platby lze poukázat

účet č. 1828782/0800 vedený u České spořitelny v Praze

6. IČO

613 84 399

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ61384399

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Všechny klíčové dokumenty jsou dostupné v sekci Úřední deska.

8.2 Rozpočet

Schválené rozpočty jsou ke stažení zde.

9. Žádosti o informace

Poskytování informací upravuje směrnice VŠE Poskytování informací na VŠE v Praze (SR 05/2021)

10. Příjem podání a podnětů

Příjem podání a podnětů upravuje směrnice VŠE Vyřizování stížností, oznámení a podnětů na VŠE v Praze (SR 04/2021)

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled používaných předpisů je dostupný na Úřední desce a v sekci Předpisy. Jsou také přístupné k fyzickému nahlédnutí na Právním oddělení VŠE, místnost NB 13.

Výběr dalších relevantních předpisů (dostupné např. zde):

  • Zákon o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.)
  • Správní řád (č. 500/2004 Sb.)
  • Zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.)
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.)
  • Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016)
  • Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (č. 130/2002 Sb.)
  • Zákon o rozpočtových pravidlech (č. 218/2000 Sb.)
  • Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.)

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník je uveden na stránce Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Uvedeny v sekci Výroční zprávy