Zápis z 52. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 25. listopadu 2020

20. listopadu
2020

Přítomni:

prezenčně: Ing. Vladislava Hujová, Ing. Miroslav Rumler
prostřednictvím MS Teams: Ing. Jan Fischer, CSc., PhDr. Miroslava Kopicová, prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Jiří Nekovář, Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Ing. Jana Říhová, Jiří Ptáček
Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., prorektorka pro strategii, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., Ing. Michal Petrman, CSc.

Program jednání:

1) Prezentace rektorky
2) Institucionální plán 2021
3) Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na roky 2021 a 2022
4) Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil z pověření nepřítomného předsedy Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE) místopředseda Ing. Jiří Nekovář.

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Prezentace rektorky

Paní rektorka prof. Machková shrnula členům SR VŠE aktuální situaci na VŠE, a to zejména s ohledem na dlouhodobá mimořádná opatření proti šíření koronaviru, která od března 2020 významně ovlivňují chod školy. Výuka bakalářských a navazujících magisterských studijních programů je od začátku semestru realizována formou online, resp. formou online bude výuka realizována až do konce výukového období ZS 2020/21, tedy do 18. prosince 2020. Cílem školy je uskutečnit v rámci možností co nejvíce akcí v online formě. V online formě tak probíhají např. Absolventské středy i řada propagačních aktivit (informační schůzka pro zájemce o studium v zahraničí, Evening with CEMS, Den otevřených dveří 21. prosince 2020). Dopady Covid-19 ovlivnily i zahraniční mobilitu studentů, výměnné programy sice pokračují, ale počet studentů se snížil (z VŠE vyjelo v aktuálním semestru na zahraniční výměnný studijní pobyt cca 140 studentů). Placený program pro zahraniční studenty CESP nebyl otevřen, zrušeny byly i krátkodobé semináře, letní školy atd. Zajímavým překvapením je zvýšení počtu zájemců o studium v placených cizojazyčných studijních programech. Zatímco v uplynulém akademickém roce studovalo v cizojazyčných placených bakalářských studijních programech 314 studentů, v aktuálním akademickém roce tento počet stoupl na 511. V případě navazujícího magisterského studia je nárůst počtu studentů ještě významnější, oproti 410 studentům v loňském akademickém roce jich nyní studuje 537. Více studentů mají i programy MBA, avšak velký pokles nastal v případě vzdělávání pro firmy a zájem se snížil i o krátkodobé kurzy. Epidemiologická situace v souvislosti s Covidem-19 si vyžádala rovněž vysoké náklady na hygienická opatřená (instalace dávkovačů dezinfekce v prostorách školy včetně učeben, zvýšená dezinfekce prostor atd.) Situace se významně dotkla i kolejí, v jejichž případě došlo ke znatelnému propadu příjmů. Rektorka se dále věnovala mezinárodnímu akreditačnímu procesu AACSB. Druhý Progress Report byl ze strany AACSB přijat a škola byla vyzvána k přípravě a podání třetího Progress Reportu. Příprava této zprávy byla konzultována i se členy International Advisory Board na jeho online zasedání 12. října. Rektorka shrnula i online zasedání Mezinárodního evaluačního panelu v rámci hodnocení výsledků tvůrčí činnosti podle Metodiky 17+. Hodnocení je zaměřeno na 5 oblastí, tzv. modulů (M1 – Kvalita vybraných výsledků; M2 – Výkonnost výzkumu; M3 – Společenská relevance; M4 – Viabilita; M5 – Strategie a koncepce). Úkolem Mezinárodního evaluačního panelu, kterému předsedá Jérôme Chabanne-Rive, Prof., M.Sc., Ph.D., z iaelyon School of Management (Francie), je vyhodnotit kvalitu tvůrčí činnosti výzkumné organizace v rámci Modulů 3 – 5. Rektorka rovněž vyzdvihla dosažené výsledky VŠE v mezinárodních žebříčcích.

Usnesení:

Místopředseda SR VŠE Ing. Nekovář poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2. Institucionální plán 2021

Pror. doc. Štěrbová představila členům Správní rady Institucionální plán VŠE 2021 (IP). Institucionální plán Vysoké školy ekonomické v Praze pro rok 2021 stanovuje konkrétní opatření, která povedou k dosažení cílů stanovených připravovaným Strategickým záměrem (SZ) Vysoké školy ekonomické v Praze a připravovanou Strategií internacionalizace na období 2021–2025. Východiskem pro zpracování IP 2021 byl Strategický záměr MŠMT 2021+ a SZ 2021+. Hlavní důraz při tvorbě IP 2021 byl položen na zvyšování konkurenceschopnosti VŠE prostřednictvím strategického řízení, internacionalizace a rozvoje flexibilních forem vzdělávání. Opatření stanovená v Institucionálním plánu VŠE nezahrnují celý rozsah opatření Plánu realizace SZ VŠE pro rok 2021 z důvodu vyloučení dvojího financování z dalších zdrojů. Institucionální plán Vysoké školy ekonomické v Praze pro rok 2021 byl projednán Vědeckou radou VŠE per rollam dne 9. října 2020 a Akademickým senátem schválen dne 26. října 2020.

Usnesení:

SR VŠE předložený materiál „Institucionální plán na rok 2021“ jednoznačné schválila.

3. Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na roky 2021 a 2022

Kvestor Ing. Zouhar představil členům Správní rady materiál Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na roky 2021 a 2022. Střednědobý výhled vychází z informací o návrhu státního rozpočtu na rok 2021 známých ke dni jeho sestavení, tj. k 5. 11. 2020. Dle těchto dostupných informací by mělo v roce 2021 dojít k posílení závazného ukazatele Vysoké školy v rámci kapitoly 333 státního rozpočtu celkem o 1 mld. Kč ve srovnání s rokem 2020. Tyto prostředky budou mezi veřejné vysoké školy rozděleny v institucionálním okruhu, nicméně se předpokládá zvýhodnění oborů VVŠ, které patří mezi společenské priority. Hodnoty ukazatelů střednědobého výhledu v oblasti výzkumu a vývoje, programů v cizím jazyce, doplňkové činnosti a režií byly stanoveny s přihlédnutím k jejich vývoji v minulých letech a s opatrností plynoucí z výpadku výnosů způsobených epidemií Covid-19. Hodnoty položek střednědobého výhledu pro rok 2022 byly stanoveny extrapolací trendů očekávaných změn pro rok 2021, dodržením střednědobého rámce státního rozpočtu (další navýšení rozpočtu VŠ) a s očekáváním plného obnovení aktivit narušených epidemií.

Usnesení:

SR VŠE předložený materiál „Střednědobý výhledem rozpočtu VŠE na roky 2021 a 2022“ jednoznačné schválila.

4. Různé:

a) Termín dalšího zasedání Správní rady byl stanoven na úterý 23. března 2021 s místem konání v sídle VŠE na Žižkově v 15:00.

V Praze dne 25. listopadu 2020

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE
Schválil: Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., místopředseda SR VŠE