Zápis ze 49. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 29. října 2019

29. října
2019

Přítomni: Ing. Jan Ficsher, CSc., Ing. Vladislav Hujová, PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Jiří Ptáček, Ing. Jana Říhová

Hosté:  prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., prorektorka pro strategii, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Pavel Kafka, dr. h.c., Ing. Pavel Kysilka, CSc.

Program jednání:

  1. Prezentace rektorky
  2. Plán realizace strategického záměru VŠE v Praze na rok 2020
  3. Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na roky 2020 a 2021
  4. Majetkoprávní vztahy
  5. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil z pověření předsedy Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE) doc. Ing. Jiřího Volfa, CSc. místopředseda SR VŠE Ing. Jiří Nekovář, Ph.D. K programu jednání nebyly od členů SR vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Prezentace rektorky

Paní rektorka prof. Machková shrnula formou prezentace členům SR VŠE aktuální vývoj školy. Rektorka na úvod své prezentace informovala o tom, že Mezinárodní komise pro zahájení akreditace AACSB (International Initial Accreditation Committe, IIAC) přijala na svém zasedání ve dnech 17.–18. července 2019 první iSER Progress Report (PR) VŠE, na němž projektový tým pro akreditaci AACSB pracoval ve spolupráci s mentorkou prof. Stephanie Morgan z University of Kent v uplynulém akademickém roce a prokazoval v něm implementaci opatření zlepšujících plnění akreditačních standardů AASB. Datum odevzdání druhého Progress Report je stanoveno na 15. května 2020 a hlavní důraz v něm bude třeba položit na plnění standardů 5, 8 a 15. VŠE tak nadále úspěšně pokračuje ve třetí fázi akreditačního procesu. V dalším bodě se prof. Machková věnovala struktuře uchazečů o studium na VŠE. V případě uchazečů o bakalářské studium se meziročně zvýšil počet přihlášek uchazečů z České republiky, Slovenské republiky i z ostatních států. Počet přijatých uchazečů cizinců se meziročně zvýšil o 13,7 % (loni + 12 %), absolutně +124, počet Čechů + 11 %, absolutně +295. V případě navazujícího magisterského studia pokračoval pokles přihlášek z VŠE, zvýšil se však počet přihlášek z jiných vysokých škol. Ve srovnání s loňským rokem se rovněž zvýšil podíl přijatých z řad absolventů bakalářského studia na VŠE. Z investičních akcí, které byly realizovány během letních měsíců rektorka vyzdvihla rekonstrukci a rozšíření mateřské školky Lvíčata, která na VŠE funguje již šestým rokem. Nově ji tak kromě 17 mladších dětí může od září 2019 navštěvovat i 15 dětí předškolního věku. Na závěr prof. Machková informovala o dalším úspěchu VŠE v mezinárodním rankingu. V letošním hodnocení TOP 100 nejlepších navazujících magisterských studijních programů, který realizuje časopis Financial Times, se na vynikajícím 18. místě na světě umístil program International Management Fakulty podnikohospodářské. V roce 2018 se studijní program Fakulty podnikohospodářské umístil na 22. místě.

Usnesení:

Místopředseda SR VŠE dr. Nekovář poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2. Plán realizace strategického záměru VŠE v Praze na rok 2020

Prorektorka Štěrbová představila Plán realizace Strategického záměru VŠE v Praze (dále jen „PRSZ VŠE 2020“) na rok 2020. Předkládaný PRSZ VŠE 2020 je roční konkretizací cílů uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020 (dále jen „DZ VŠE“) a představuje hlavní aktivity, které budou v roce 2020 realizovány v rámci jeho jednotlivých strategických priorit a dílčích cílů. DZ VŠE je strategickým záměrem Vysoké školy ekonomické na období 2016–2020 dle novely zákona o vysokých školách účinné od 1. září 2016. V rámci následné diskuze byla z podnětu p. Ptáčka, člena SR a starosty MČ Praha 3 věnována největší pozornost bodu „Pokračovat v uzavírání areálu kampusu Jarov podle vývoje schvalovacího procesu“. Jedná se o dlouhodobý záměr VŠE posílit bezpečnost ubytovaných studentů. Starosta se k záměru VŠE postavil negativně a požadoval, aby VŠE ponechala volný průchod veřejnosti v denních i nočních hodinách. Rektorka VŠE zdůraznila nutnost zajistit bezpečnost zhruba 2 000 zde ubytovaných studentů zejména v nočních hodinách a upozornila i na skutečnost, že VŠE vybudovala v kampusu sportoviště, na kterých probíhá řádná výuka tělesné výchovy.

Usnesení:

SR VŠE se k Plánu realizace strategického záměru VŠE v Praze na rok 2019 vyjádřila se souhlasem 7 přítomných členů, 1 člen se zdržel hlasování.

3. Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na roky 2020 a 2021

Kvestor Zouhar představil Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na roky 2020 a 2021. Střednědobý výhled vychází z informací o návrhu státního rozpočtu na rok 2020 známých ke dni jeho sestavení, tj. k 3. říjnu 2019. Dle těchto informací by mělo v roce 2020 dojít k posílení závazného ukazatele Vysoké školy v rámci kapitoly 333 státního rozpočtu celkem o 883 mil. Kč ve srovnání s rokem 2019. Tyto prostředky budou mezi veřejné vysoké školy rozděleny v institucionálním okruhu. U těch položek rozpočtového výhledu, u kterých jsou podstatné počty studentů, resp. jiné vstupní parametry, vychází rozpočtový výhled na rok 2020 z hodnot (resp. podíly školy na celku VVŠ) těchto parametrů, které byly použity pro sestavení rozpočtu na rok 2019, neboť nové hodnoty budou známy nejdříve v prosinci 2019. Hodnoty ukazatelů střednědobého výhledu v oblasti výzkumu a vývoje, programů v cizím jazyce, doplňkové činnosti a režií byly stanoveny s přihlédnutím k jejich vývoji v minulých letech. Hodnoty položek střednědobého výhledu pro rok 2021 byly stanoveny extrapolací trendů očekávaných změn pro rok 2020.

Usnesení:

SR VŠE se ke Střednědobému výhledu rozpočtu 2020–2021 vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů.

4. Majetkoprávní vztahy

Kvestor předložil k projednání SR následující majetkoprávní vztahy:

4.a. SR VŠE v Praze na svém 41. zasedání konaném dne 11. dubna 2017 udělila souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena jako služebnost inženýrských sítí mezi Městskou částí Praha 3 na straně jedné jako povinného a Dial Telecom, a.s., T-Mobil Czech Republic a.s. a VŠE v Praze na straně druhé jako oprávněných. Služebnost spočívala ve vedení podzemního komunikačního vedení (inženýrské sítě), jeho modernizace a zlepšení jeho výkonnosti. Smlouva byla uzavřena 24. října 2017 a následně předložena Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu (dále jen „KÚ“) k povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům parc. č. 936/1, 1829/1, 1855/1 a 1870/1, vše k.ú. Žižkov, obec Praha. KÚ přezkoumal náležitosti návrhu a zjistil, že navrhovaný vklad nenavazuje na dosavadní zápisy v katastru, když věcné břemeno zasahuje i do pozemku, který smlouva neuvádí, a naopak smlouva uvádí pozemek, který není věcným břemenem dotčen. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vady, které nebylo možno zhojit, byl návrh vzat stranami zpět. V současné době je SR VŠE předkládaná nová smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí mezi týmiž účastníky/smluvními stranami. Tento návrh smlouvy zcela vychází z předchozí smlouvy s tím, že byl vypracován nový geometrický plán z 29. srpna 2018, podle kterého se věcné břemeno týká pozemků parc. č. 936/1, 1829/1, 1855/1 a 1963/1, vše k.ú. Žižkov, obec Praha. Nově pak byla stanovena i jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene, a to podle znaleckého posudku společnosti APELEN Valuation a.s. ze dne 14.11.2018, částkou 89 010,- Kč bez DPH (původně 257 265,- Kč). Další změna pak spočívá se snížení výměry ochranného písma komunikačního vedení, a to z 1,5 m na každou stranu od pozemního komunikačního vedení na 1 m.

Usnesení:

SR VŠE v Praze souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi Městskou částí Praha 3 jako povinným a na straně oprávněných s Dial Telecom, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a VŠE v Praze.

4.b. Kvestor předložil SR dodatek č. 1 ke Smlouvě o souhlasu se zřízením stavby chodníku mezi Městskou částí Praha – Kunratice, se sídlem K Libuši 7, 148 23  Praha 4 – Kunratice, IČ 00231134 a Vysokou školou ekonomickou v Praze, která byla uzavřena se souhlasem SR VŠE v Praze (44. zasedání) dne 19. dubna 2018. Dodatek nově upravuje podmínky směny pozemku parc. č. 2344/89, k. ú. Kunratice, obec Praha za část pozemku parc. č. 2344/(63) k. ú. Kunratice, obec Praha, případně jeho odkoupení, nebude-li směna realizována do 31. prosince 2020.

Usnesení:

SR VŠE v Praze souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o souhlasu se zřízením stavby chodníku mezi Městskou částí Praha – Kunratice, se sídlem K Libuši 7, 148 23  Praha 4 – Kunratice, IČ 00231134 a Vysokou školou ekonomickou v Praze, která byla uzavřena se souhlasem SR VŠE v Praze (44. zasedání) dne 19. dubna 2018.

Různé:

a) Kancléř spolu s paní rektorkou informovali členy SR o akcích pořádaných ve spolupráci s MČ Praha 3 u příležitosti 30. výročí 17. listopadu 1989. Ústřední akcí bude panelová výstava s názvem „Ze Škroupáku na Národní a dále ke svobodným volbám…“ (termín konání akce: 7. listopad – 31. prosinec 2019). Výstavu připravila Městská část Praha 3 a její součástí bude i několik panelů za VŠE, jež připomenou rok 1989 na škole. Výstava se v kontextu roku 1989 zaměřuje primárně na dobovou atmosféru v městské části Praha 3. Vernisáž výstavy se uskuteční 7. listopadu 2019 v 17:30 v Atriu RB. Z výstavy bude rovněž vydán tištěný katalog. U příležitosti výročí událostí v listopadu 1989 bude dále vydáno speciální číslo studentského časopisu iLIST. Výstavu doplní diskuzní večer s pamětníky listopadu 1989 a bývalých studentů VŠE. Diskuzi bude moderovat Petr Král, moderátor a hudební dramaturg ČRo Radiožurnál – termín konání akce: 21. listopad 2019, 16:30–18:00, RB 101. Do připomínkových akcí byl zařazen i tradiční Koncert „Novosvětská symfonie k 30. výročí Sametové revoluce“. Koncert je organizován ve spolupráci s Městskou částí Praha 3 a doc. J. Hoškem a je otevřen široké veřejnosti – termín konání akce: 14. listopad 2019, 18:00–22:00, Vencovského aula. Dalším kulturním večerem bude divadelní představení „Studenti pro studenty – Karel Kryl, písničkář a básník“. Jedná se o literárně hudební pásmo s mluveným slovem studentů Mezinárodní konzervatoře Praha za účasti Jaroslavy Tvrzníkové, bývalé kolegyně Karla Kryla v rádiu Svobodná Evropa. Zazní písně z děl Karla Kryla, ale i fakta a zajímavosti z jeho soukromého života – termín konání akce: 28. listopad 2019, 16:00–22:00, Vencovského aula.

V Praze dne 29. října 2019

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE

Schválil: Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., místopředseda SR VŠE