VŠE spolupořádala v Poslanecké sněmovně seminář na téma insolvenční praxe

18. listopadu
2014

Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 se v Poslanecké sněmovně konal seminář na téma Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci. Semináře, který uspořádaly společně Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Vysoká škola ekonomická v Praze, se zúčastnilo více než 100 osobností. 

Na semináři byly vedle výsledků výzkumů skutečného průběhu insolvenčních řízení prezentovány i legislativní návrhy vědeckého týmu Výzkum insolvence, který s podporou Technologické agentury ČR působí při Vysoké škole ekonomické v Praze. Za VŠE vystoupila například prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., a doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Vedle toho další podměty přinesli významní čeští právníci působící v oblasti insolvenčního práva a také 1. náměstek ministryně spravedlnosti ČR JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Na semináři mimo jiné zaznělo, že v insolvenčních řízeních, které byly zahájeny po 1. lednu 2008 a byly pravomocně ukončeny před koncem roku 2013, bylo souhrnně řešeno asi za 130 miliard korun pohledávek zajištěných a nezajištěných věřitelů. Tyto pohledávky byly u zajištěných věřitelů vyplaceny pouze ve výši necelých 30 procent z celkového požadovaného objemu, u pohledávek nezajištěných je poměr uspokojení necelých pět procent z vymáhané sumy. Tito věřitelé se tak během zmíněného časového období dočkali dohromady pouze asi 10,7 miliardy korun.

„Lze to interpretovat i tak, že ve zmíněném období přišli věřitelé o zhruba 120 miliard korun. I když je třeba poznamenat, že uvedená čísla je nutné chápat jako orientační a jde pouze o odhad, avšak podle nás poměrně přesný,“ poznamenal docent Luboš Smrčka v pražské Vysoké školy ekonomické.

Statistická data o insolvenčních řízeních

V současné době tým Výzkum insolvence zpracoval s pomocí studentů Vysoké školy ekonomické v Praze údaje ze zhruba dvaceti procent všech insolvenčních řízení, které v České republice započaly po 1. lednu 2008 (tedy od účinnosti nyní platného insolvenčního zákona) a byly pravomocně ukončeny do konce roku 2013. Zpracováno bylo celkem 2751 případů. Z výsledků například vyplývá, že z prozkoumaných insolvenčních řízení bylo celých 44 procent ukončeno bez toho, že by byl alespoň vyhlášen úpadek dlužníka. Většina z těchto řízení byla zastavena proto, že se ukázala neexistence jakéhokoliv smysluplného majetku dlužníka nebo navrhovatel odmítl složit zálohu na náklady insolvenčního řízení – což povětšinou ukazuje na to, že šlo buď o návrh samotného dlužníka, který měl pouze zabránit exekuci jeho majetku, nebo věřitel – navrhovatel došel k názoru, že dlužník žádný majetek nemá. Tento stav ukazují i tabulky, které najdete v přiložené tiskové zprávě.