Bakalářské studium – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

12. prosince
2014

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2015/2016 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. 

Studenti Fakulty managementu se sídlem v Jindřichově Hradci se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Od absolventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění vytyčených cílů organizace včetně schopnosti tyto cíle stanovit.

Klíčové kompetence, které jsou studiem rozvíjeny v povinné části, se týkají nejdůležitějších oblastí, jejichž řízení tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří sem především schopnost řídit sebe, řídit vztahy, řídit organizace, řídit kontext a řídit změny. Při rozvíjení schopnosti sebeřízení je věnována zvýšená péče kultivaci postojů a návyků, jež vedou k potřebě celoživotního vzdělávání.

Kromě těchto manažerských kompetencí je absolvent oboru vybaven znalostí a schopností aplikace ekonomických nástrojů potřebných k řízení organizace i k orientaci ve vývoji ekonomických podmínek v konkrétním prostředí.

NÁZEV STUDIJNÍHO PROGRAMU

NÁZEV OBORU

STANDARDNÍ DÉLKA STUDIA

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

FORMA STUDIA

Ekonomika a management

Management

3 roky

260

Prezenční a kombinovaná

Dny otevřených dveří

Fakulta pořádá dva Dny otevřených dveří – v pátek 30. ledna a v sobotu 14. března 2015, vždy v 10:00 hodin v budově fakulty v Jindřichově Hradci v Jarošovské ulici. Součástí obou Dnů otevřených dveří je nejen představení studijního programu, ale také prohlídka prostor fakulty včetně Knihovnického a informačního centra a nedalekých studentských kolejí.

Modulární systém výuky

Od akademického roku 2010/2011 bakalářská forma studia přešla na plně modulární systém výuky. Tento inovovaný studijní program, jehož vznik byl podpořen prostředky Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu „OPVK FM VŠE – Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů“, se skládá:

 • z povinných modulů, které umožňují vytvořit si představu o obsahu oboru a tím i vztahový rámec pro ukládání dalších poznatků;
 • z oborově profilujících modulů, jejichž absolvent by měl být schopen řídit příslušné oddělení v organizaci;
 • z odvětvově profilujících modulů zaměřených na výkon manažerské práce v konkrétním odvětví
 • z volitelných modulů, které umožňují další specializaci dle zájmu studenta, a to buď směrem k praxi, nebo k přípravě na magisterské studium.

Ve srovnání s nabídkou jiných škol přináší tento studijní program studentům zásadní výhody:

 • hluboký všeobecný základ znalostí a dovedností oboru management bez nutnosti vybírat specializaci již při podání přihlášky;
 • možnost specializovat se podle svého zájmu až po seznámení se se základy oboru;
 • možnost připravit se dle vlastního zájmu pro střední úroveň řízení příslušného oddělení v organizaci;
 • možnost kombinovat tyto kompetence i s potřebami konkrétního odvětví praxe;
 • získání konkrétní kvalifikace pro uplatnění v praxi v případě, že student nechce dál pokračovat ve studiu;
 • rozšíření teoretických znalostí, pokud se student rozhodne pokračovat v magisterském navazujícím programu.

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá ze dvou částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

 • předpoklady k manažerskému rozhodování (testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení a porozumění textu),
 • světový jazyk (přijímací zkouška se koná z jednoho zvoleného světového jazyka – angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny nebo španělštiny).

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří řádně podají přihlášku ke studiu, písemně požádají o prominutí přijímací zkoušky a splní jednu z následujících podmínek:

 • doloží požadovaný průměrný prospěch z matematiky a některého z výše uvedených světových jazyků, pokud studovali každý z těchto předmětů alespoň 3 roky na české nebo slovenské střední škole,
 • jejich výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio s.r.o. splní požadovaná kritéria.

Podrobný popis podmínek je dostupný přímo na stránkách fakulty.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu je možné podávat již od listopadu 2014 do konce března 2015 elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz, Přijímací zkoušky na bakalářské studium proběhnou 10. června, případně 11. června 2015. Přijímací zkoušky na magisterské dvouleté studium proběhnou 23. června, případně 24. června 2015. Děkan fakulty může také rozhodnout o vypsání druhého kola přijímacího řízení – termín a přesné podmínky by v tomto případě byly zveřejněny na fakultních stránkách do konce července 2015.

Studium v domácí a přátelské atmosféře v Jindřichově Hradci

Jindřichův Hradec je klidné jihočeské město s jedním z největších zámeckých komplexů v České republice a přilehlým historickým městským jádrem. Město žije bohatým kulturním životem a nabízí i řadu možností pro studentské vyžití.

Volnočasové aktivity lze provozovat v rámci několika studentských spolků zaměřených na kulturní a sportovní vyžití, ale také odborných skupin.

USK – UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB

Při Fakultě managementu VŠE působí Univerzitní sportovní klub již řadu let a nabízí velké množství pravidelných sportovních aktivit pro všechny studenty fakulty. Pořádá rovněž pravidelná zajímavá setkání se známými sportovci a oblíbené sportovní akce, jako jsou plavecké štafety, závody v orientačním běhu či tradiční Jindřichohradecká hodinovka.

Další informace včetně přehledu všech nabízených pravidelných i příležitostných sportovních aktivit naleznete na adrese http://usk.fm.vse.cz.

Divadlo FAMA

Od roku 2010 se studenti i učitelé mohou angažovat v divadelním spolku FaMa. Spolek již předvedl několik divadelních inscenací, například pohádky Mrazík, Princezna se zlatou hvězdou na čele či Tajemství staré bambitky. Velký úspěch sklidila i vlastní verze muzikálu Rebelové.

Podrobnosti naleznete na adrese http://divadlo.fm.vse.cz

FKS – Fakultní kulturní spolek

Fakultní kulturní spolek se zaměřuje na organizaci různých kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Pořádá například besedy se studenty o pobytech v zahraničí. Podílí se také na přípravě reprezentačního plesu fakulty.

Další informace

Více informací ze studijního i studentského života naleznete přímo na stránkách fakulty.