Setkání se středními školami na VŠE

15. prosince
2014

V pátek 12. 12. se na VŠE poprvé sešli zástupci středních škol s představiteli VŠE i jednotlivých fakult. Cílem setkání bylo představit studijní obory a strategii VŠE ředitelům, zástupcům a výchovným poradcům středních škol. Zároveň se také osobně setkat s učiteli, kteří nyní vyučují i budoucí studenty VŠE.

Setkání se zúčastnili zástupci více než třiceti škol z nejrůznějších regionů České republiky. Jako první se slova ujala rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., a po úvodním slovu představila obory, které lze studovat na jednotlivých fakultách VŠE, strategii a silné stránky školy. Poté děkani a proděkani fakult blíže představili studium a podmínky přijímacího řízení. Za Fakultu financí a účetnictví se zúčastnil děkan doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., a proděkanka doc. Ing. Dana Dvořáková, CSc. Za Fakultu mezinárodních vztahů proděkan doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., a proděkanka doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. Fakultu podnikohospodářskou reprezentovala proděkanka doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Fakultu informatiky a statistiky děkan doc. RNDr. Luboš Marek, CSc., a proděkan Ing. Petr Mazouch, Ph.D. Národohospodářskou fakultu proděkan doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., a Fakultu managementu v Jindřichově Hradci proděkan Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.

Na závěr si vzal slovo prorektor doc. Ing. Petr Dvořák, Ph. D., a přiblížil první rok studia na VŠE. Zástupci středních škol si také prohlédli prostory školy a v závěru setkání individuálně hovořili s rektorkou, prorektorem, děkany a proděkany.

Budování vztahů se středními školami je pro VŠE velmi důležité. Další příležitostí pro setkání budou dny otevřených dveří, které jednotlivé fakulty VŠE pořádají od 10. 1. do 6. 2. 2015. Dny otevřených dveří jsou určené zejména zájemcům o studiu z řad středoškoláků.