Noví profesoři VŠE

14. prosince
2015

Dne 11. prosince 2015 ve Velké aule pražského Karolina převzalo jmenovací dekret z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové 47 nových profesorek a profesorů. Z Vysoké škole ekonomické v Praze obdrželi jmenovací dekret dva kandidáti.

  1. Na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze byl jmenován profesorem doc. Ing. Petr ŠAUER, CSc., pro obor Politologie.

Prof. Ing. Petr Šauer, CSc., působí na Vysoké škole ekonomické v Praze od roku 1980. V 90. letech založil katedru životního prostředí, kde vytvořil bakalářský a magisterský obory zaměřené na životní prostředí. Po přechodu na Fakultu mezinárodních vztahů působí jako garant vedlejší specializace Ekonomie a politika životního prostředí a jako garant akreditovaného, ale dosud nerealizovaného magisterského studijního oboru v angličtině Environmental Policy and International Relations. Vyučuje také v doktorském programu, má 7 absolventů doktorského studia a současně vede 3 doktorandy jak v programech v češtině, tak v angličtině. Působil i na řadě dalších českých univerzit, vedl kurzy v češtině i v angličtině, série přednášek měl i v zahraničí.

Prof. Ing. Petr Šauer, CSc., zaměřil svou výzkumnou činnost jak na základní, tak na aplikovaný výzkum. Byl řešitelem či spoluřešitelem mnoha vědecko-výzkumných projektů. Podílel na 4 projektech GA ČR, z toho 3x jako řešitel, byl také řešitelem projektu TAČR a řešitelem či spoluřešitelem resortních grantů. Podílel se na řadě zahraničních výzkumů financovaných z EU, Visegradského fondu apod. Podílel se na organizaci více než 10 národních i mezinárodních konferencí či workshopů a účastnil se několika desítek mezinárodních konferencí, kde vystupoval s vlastním příspěvkem.

Prof. Ing. Petr Šauer, CSc., je autorem či spoluautorem více než 40 vědeckých knižních publikací a 14 učebních textů. Publikoval 9 článků s nenulovým impakt faktorem, 35 článků v recenzovaných časopisech. Má desítky prací ve sbornících z konferencí, vědeckých zpráv a významná byla i jeho činnost editorská. Jeho práce jsou významně citovány, je doloženo 14 citací (bez autocitací) v databázích (SCI, SSCI). Získal dvakrát cenu rektora VŠE za publikaci, cenu AGBA za učební text.

Prof. Ing. Petr Šauer, CSc., je členem několika mezinárodních odborných společností, je členem 8 redakčních rad zahraničních časopisů, 2 redakčních rad českých odborných časopisů, 4 oborových rad doktorského studia. Byl členem vědecké rady Národohospodářské fakulty (od poloviny 90. let do roku 2010). Působil jako člen hodnotícího panelu GAČR.

  1. Na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze byl jmenován profesorem doc. Ing. Jan PAVEL, Ph.D., pro obor Finance.

Prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D., se ve své pedagogické činnosti věnuje veřejným financím, a to zejména teoretickým a praktickým aspektům rozpočtové a fiskální politiky. Garantuje výuku předmětu Veřejné finance II na Fakultě financí a účetnictví VŠE a přednáší zde v předmětu Finanční teorie, politika a instituce. Přednáší i na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Vedl k úspěšné obhajobě přes 70 bakalářských a 19 diplomových prací, je aktivní i ve výchově doktorandů, jedna jím vedená disertační práce již byla úspěšně obhájena.

Prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D., se dlouhodobě věnuje problematice efektivnosti fungování veřejného sektoru. Jedním z významných počinů bylo např. zpracování metodiky odborného odhadu velikosti trhu veřejných zakázek, kde využil jak makroekonomický, tak i mikroekonomický přístup spočívající v podrobné analýze dostupných datových zdrojů na úrovni veřejných rozpočtů. Jím navržená metodika je v současné době používána i Ministerstvem pro místní rozvoj. V oblasti veřejných zakázek dále publikoval řadu článků, které s využitím kvantitativních metod analyzují vliv různých faktorů na efektivnost veřejných zakázek. Další tematickou oblastí, které se dlouhodobě věnuje, je měření transakčních nákladů příjmových a výdajových aktivit vlády. Ke stanovení administrativní náročnosti výběru jednotlivých druhů daní vyvinul speciální metodiku, která umožňuje s relativně nízkými náklady stanovit velikost administrativních nákladů. Výsledky byly využity Ministerstvem financí a citovány OECD. Na úseku interakce daňového a dávkového systému prof. Pavel vytvořil několik mikrosimulačních modelů, založených na datech z výběrového šetření EU-SILC. Kromě toho se podílel na tvorbě modulu Česká republika v celoevropském modelu EUROMOD, který je dlouhodobě vyvíjen na Universitě Essex ve Velké Británii. Na prezentované výstupy odkazují dokumenty OECD a jeho práce mají veřejné ohlasy v článcích s nenulovým impakt-faktorem. Výstupy byly také využity Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem financí a Nejvyšším kontrolním úřadem.

Publikační aktivita prof. Pavla je velmi rozsáhlá. Zahrnuje především podíl na 13 knižních monografiích a 11 článků v časopisech s kladným impakt-faktorem. Je třeba zmínit autorskou monografii Ekonomické aspekty veřejných zakázek a Veřejné zakázky a efektivnost. O aktuálnosti a odborné kvalitě publikační činnosti svědčí mimo jiné i citace jeho prací evidované na Web of Science. Publikoval v zahraničí odborné články a 4 příspěvky v zahraničních monografiích vydaných v renomovaných nakladatelstvích.

Prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D., je respektovanou osobností v akademické sféře i v oblasti veřejné správy s prokazatelnými vědecko-výzkumnými výsledky i ve sféře praktické hospodářské politiky. Je autorem či spoluautorem řady knižních publikací, výzkumných studií a teoretických článků, které jsou přínosem pro rozvoj teorie veřejných financí a aplikaci teorie na konkrétní problémy veřejných financí v České republice. Výrazně přispěl k rozvoji finanční teorie, a to především v oblasti veřejných zakázek, teorie měření transakčních nákladů i interakce daňového a dávkového systému.