Národohospodářská fakulta

31. prosince
2007

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Národohospodářská fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické.

Den otevřených dveří se koná 5. 1. 2008.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2008/09

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu Forma studia
Ekonomie a hospodářská správa Ekonomie 3 roky 672 prezenční
Národní hospodářství
Veřejná správa a regionální rozvoj

 

Podmínky přijetí:

1. Absolvování písemného testu z obecných studijních předpokladů (OSP) prostřednictvím společnosti Scio, s.r.o. v období od 1. 9. 2007 do 1. 6. 2008.

2. Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Ad 1) Každý uchazeč musí v období od 1. 9. 2007 do 1. 6. 2008 alespoň jednou absolvovat test OSP v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Pokud test absolvuje vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek. Na testy OSP se každý uchazeč hlásí sám. Více na: www.scio.cz.

Ad 2) Zákonnou podmínkou pro přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeči je prokáží čestným prohlášením, které musejí osobně odevzdat v níže uvedených termínech před zápisem ke studiu. Formulář čestného prohlášení najdete na stránkách fakulty: nf.vse.cz.

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí:

O pořadí přijímaných rozhoduje výsledek testu OSP – tzv. přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost Scio. NF VŠE zveřejní dne 13. 6. 2008 na své Úřední desce a na svých internetových stránkách: nf.vse.cz percentilovou hranici, která uchazeče o studium rozdělí do dvou skupin:

  1. Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli lepšího nebo stejného výsledku, než jaký stanoví hranice. Tito uchazeči mají možnost se dostavit ve stanovených termínech k přijetí a zápisu do studia.
  2. Uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli horšího výsledku, než stanoví hranice. Tito uchazeči nebudou ke studiu přijati. NF VŠE nebude jednotlivé uchazeče o možnosti být přijat a zapsán žádným způsobem osobně informovat (dopisem, e-mailem apod.). Sledování informace o hranici pro přijetí je odpovědností každého uchazeče.

 

Přihláška ke studiu:

Přihlášku lze elektronicky vyplnit na adrese: prihlasky.vse.cz. Z hlediska formálních náležitostí přihlášky Národohospodářská fakulta nevyžaduje: potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, uvedení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Je však nutné přiložit potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Termíny odevzdání přihlášek: 28. 2. 2008

Poplatek za přijímací řízení:  200,- Kč v případě elektronické přihlášky (400,- Kč v případě klasické přihlášky), 600,- Kč v případě, že přihláška bude odevzdána po 28. 2. 2008. 

Fotografie:

1. Promoce Národohospodářské fakulty – děkan doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.
2. Ples Národohospodářské fakulty.
3. Děkanský sportovní den.
4. Den otevřených dveří 2006 (foto Jaroslav Šícha).