Fakulta financí a účetnictví

5. ledna
2008

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Fakulta financí a účetnictví se v rámci svých oborů zaměřuje na problematiku finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, měnové teorie a politiky, daní, veřejných financí, ale i finančního účetnictví a výkaznictví, manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i neziskových subjektů. Skladba předmětů v oborech je koncipována tak, aby absolvent získal potřebné praktické znalosti pro budoucí zaměstnání, ale zároveň mu poskytuje nezbytný teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni. Absolventi nacházejí uplatnění především v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, institucích soustavy veřejných financí, rovněž v auditorských společnostech a finančních, účetních a kontrolních útvarech firem.

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 11. ledna 2008.

 

Bakalářské studijní obory otevírané v akademickém roce 2008/09

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Pravděpodobný počet přijímaných studentů Forma studia
Finance a účetnictví Finance 3 roky 250 prezenční
Účetnictví a finanční řízení podniku 250
Zdanění a daňová politika 150
Bankovnictví a pojišťovnictví 150

Fakulta financí a účetnictví předložila k akreditaci nový bakalářský studijní obor Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání, který bude – v případě získání akreditace – otevřen již od akademického roku 2008/09. Veškeré informace budou k dispozici na webových stránkách fakulty, jakmile fakulta obdrží akreditaci. Absolvent tohoto oboru získá nejen znalosti ekonomických předmětů v rozsahu standardního bakalářského studia na fakultě, ale i základní znalosti didaktik ekonomických předmětů, nezbytné pedagogicko psychologické znalosti a lektorské dovednosti s informačními a komunikačními technologiemi.

 

Přihláška ke studiu

Přihlášku je možné vyplnit elektronicky na adrese: prihlasky.vse.cz. Z hlediska formálních náležitostí přihlášky Fakulta financí a účetnictví nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ani uvedení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Na přihlášku je však nutné přiložit potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení. Uchazeč o studium může na přihlášce uvést první a druhý obor (avšak pouze z nabídky oborů Fakulty financí a účetnictví), při zpracování výsledků přijímacího řízení jsou brány oba obory jako rovnocenné.
Termín odevzdání přihlášek: do 29. února 2008.

Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč v případě elektronické přihlášky (pouze písemná přihláška 600,- Kč).

Termíny přijímacích zkoušek: 2. – 17. června 2008.

 

Podmínky pro skládání a obsah přijímací zkoušky

Podmínkou pro skládání přijímací zkoušky je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze SR a s výjimkou uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka) je další podmínkou pro skládání přijímací zkoušky osvědčení o úspěšném absolvování vstupní zkoušky z českého jazyka pro cizince; podrobnější informace jsou na webové adrese katedry anglického jazyka VŠE (kaj.vse.cz).

Přijímací zkoušky jsou shodné pro všechny bakalářské obory Fakulty financí a účetnictví a skládají se ze dvou částí: z matematiky a z cizího jazyka ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem 100 bodů.

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí

Za úspěšně složenou je považována přijímací zkouška v případě, že uchazeč z každého z testů získal minimálně 50 bodů.
O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku (z každého z obou testů dosáhli minimálně 50 bodů), stanovené na základě součtu bodů z obou testů.

První a druhý obor jsou při zpracování výsledků přijímacího řízení brány jako rovnocenné, tzn. že uchazeč s vyšším součtem dosažených bodů, který obor uvedl jako druhý, má přednost před uchazečem s nižším součtem dosažených bodů, který obor uvedl na prvním místě

V případě, že svého práva na zápis do studia nevyužijí všichni přijatí uchazeči, mohou být dodatečně děkanem přijati uchazeči, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku a podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. O dodatečném přijetí rozhodne děkan opět na základě pořadí uchazečů stanoveného dle součtu bodů z obou testů.

 

Webové stránky: f1.vse.cz

 

Fotografie:

  1. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách.
  2. Pro samostudium jsou k dispozici klidové zóny s wifi připojením.
  3. Bakalářské a magisterské diplomy jsou předávány na slavnostních promocích.
  4. Moderní areál školy je vhodný i pro pořádání kulturních akcí.