Fakulta podnikohospodářská

19. ledna
2008

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. Průběžně představujeme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Fakulta podnikohospodářská připravuje své studenty na působení v podnicích a dalších organizacích různé velikosti, vlastnictví a to na nejrůznějších odborných pozicích (ekonomických, marketingových, obchodních apod.), včetně postů vrcholového managementu. Výuka v bakalářském stupni studia se soustřeďuje na oblast manažerské a podnikové ekonomiky, dále zahrnuje např. základy marketingu, základy podnikání, účetnictví, daňový systém, projektový management či personalistiku.

Den otevřených dveří se koná 25. 1. 2008.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2008/09

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Pravděpodobný počet studentů přijímaných ke studiu Forma studia
Ekonomika a management Podniková ekonomika a management 3 roky 600 prezenční
Arts management 100

Uchazeč o studium si může zvolit dva obory, jeden jako náhradní. Avšak je možné vybírat pouze z nabídky oborů Fakulty podnikohospodářské.

Podmínky přijetí:

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, včetně znalosti anglického jazyka na úrovni středoškolského vzdělání.

Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je vykonání přijímací zkoušky, skládající se:

  • Pro obor Podniková ekonomika a management z testu z matematiky a z testu z jednoho cizího jazyka. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů.
  • Pro obor Arts Management z testu ze všeobecného přehledu a z testu z jednoho cizího jazyka. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů.

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na Fakultě podnikohospodářské, je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Termín této zkoušky je 28. května 2008.

Úspěšné absolvování znamená, že uchazeč dosáhne minimálně 60 % bodů. V případě neúspěšného výsledku vstupního testu z českého jazyka student nemůže skládat přijímací zkoušky na bakalářské pomaturitní studium.
Poplatek za zkoušku z českého jazyka činí 400 Kč. (Platba není součástí poplatku za přijímací řízení.) Úhradu poplatku doloží uchazeč při prezenci před vstupním testem z českého jazyka.

Uchazeči obdrží pozvánky na přidělený termín vstupního testu souběžně s pozvánkou na přijímací zkoušky. Na vstupní test z českého jazyka není třeba se samostatně přihlašovat.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí:

Promoce F3

Za úspěšně složenou je považována přijímací zkouška v případě, že uchazeč z každého z testů dosáhl minimálně 50 bodů. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku (z každého z obou testů dosáhli minimálně 50 bodů), stanovené na základě součtu bodů z obou testů.

S ohledem na odlišnou skladbu přijímacích zkoušek u obou bakalářských oborů je v případě zvolení obou oborů nutné absolvovat obě přijímací řízení. O výsledku testu budou studenti informováni na nástěnce ve vestibulu školy a na webové adrese prijimacky.vse.cz nejpozději následující den po konání vstupního testu.

Přijat bude takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněné místo přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Přihláška ke studiu:

Přihlášku je možné vyplnit elektronicky na adrese: prihlasky.vse.cz. Z hlediska formálních náležitostí přihlášky Fakulta podnikohospodářské nevyžaduje: potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ani uvedení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Je však nutné přiložit potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Termíny odevzdání přihlášek: 28. 2. 2008

Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč v případě elektronické přihlášky (klasická přihláška 600,- Kč).

Termíny přijímacích zkoušek: 4. – 6. června 2008

Fotografie:

  1. Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské
  2. Setkání s režisérem Jiřím Menzelem
  3. Slavnostní promoce
  4. Registrace kurzů prostřednictvím Internetu
  5. Školící a počítačová místnost