Fakulta mezinárodních vztahů

23. ledna
2008

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Fakulta mezinárodních vztahů připravuje studenty pro práci v mezinárodních a nadnárodních společnostech. Studenti dále naleznou uplatnění ve státní správě a v mezinárodních organizacích, ať již ekonomického či politického zaměření. Bakalářské studium pokrývá širokou oblast mezinárodního obchodu, marketingu, světové ekonomiky. Zvláštní důraz je kladen na jazykové vzdělání.

Den otevřených dveří se koná 26. 1. 2008.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2008/09

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Pravděpodobný počet studentů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch a regionální rozvoj 3 roky 90 prezenční
Mezinárodní obchod 650
Podnikání a právo 90
Mezinárodní studia – diplomacie 90
Politologie Politologie 90

Uchazeč o studium si může zvolit dva obory, jeden jako náhradní. Lze volit pouze jeden obor ze studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy a jeden obor ze studijního programu Politologie.

Promoce

Podmínky přijetí:

Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů) skládá z následujících částí:

  1. Matematika – testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění textu atd. Maximum 100 bodů.
  2. Test z prvního cizího jazyka. Maximum 100 bodů.
  3. Test z druhého cizího jazyka. Maximum 100 bodů.

Vyuka

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí:

Za úspěšně složenou je považována přijímací zkouška v případě,že uchazeč z každého z testů dosáhl minimálně 50 bodů. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku (z každého z obou testů dosáhli minimálně 50 bodů), stanovené na základě součtu bodů z obou testů.
První a druhý obor jsou při zpracování výsledků přijímacího řízení brány jako rovnocenné, tzn. že uchazeč s vyšším součtem dosažených bodů, který obor uvedl jako druhý, má přednost před uchazečem s nižším součtem dosažených bodů, který obor uvedl na prvním místě.

Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněné místo přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.Vyuka2

Přihláška ke studiu:

Přihlášku je možné vyplnit elektronicky na adrese: prihlasky.vse.cz. Z hlediska formálních náležitostí přihlášky Fakulta mezinárodních vztahů nevyžaduje: potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ani uvedení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Je však nutné přiložit potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Termíny odevzdání přihlášek: 29. 2. 2008

Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč v případě elektronické přihlášky (klasická přihláška 600,- Kč).

Termíny přijímacích zkoušek: 2. – 17. června 2008

19. srpna 2008 – termín určený výhradně pro uchazeče, občany ČR, kteří skládali maturitní zkoušku v zahraničí a nemohli se účastnit červnového termínu a kteří o možnost využít tento termín písemně požádají spolu s přihláškou.