Knihovnické a informační služby na VŠE

1. února
2008

Odborná informační základna představuje neodmyslitelnou součást moderního akademického pracoviště. Studenti, zaměstnanci Vysoké školy ekonomické v Praze ale i odborná veřejnost mají k dispozici rozsáhlý komplex studoven, knihoven, elektronických informačních zdrojů a dalších doplňkových služeb.

O komplexní informační zdroje na VŠE pečuje Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS).

Knihovní síti VŠE dominuje ústřední knihovna na Žižkově, která je současně depozitní knihovnou OECD, Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Její součástí jsou specializované studovny a knihovny: Knihovna Pavla Eislera specializovaná na mezinárodní vztahy a Evropskou unii, Mediatéka – multimediální studovna, jejíž součástí je literatura z oblasti financí, bankovnictví a účetnictví, publikace Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a České národní banky a Evropské dokumentační středisko.

Kromě ústřední knihovny spravuje CIKS také studijní knihovnu v areálu VŠE na Jižním Městě (SKJM), primárně zaměřenou na studenty prvního ročníku a úzce spolupracuje s knihovnou Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Všechny výše uvedené knihovny a studovny jsou veřejně přístupné. Pouze pro akademickou obec je určeno Studijní informační centrum Jarov a přibližně 50 menších knihoven, které jsou organizační součástí kateder a dalších pracovišť VŠE.

Co se týče škály informačních zdrojů, ty zahrnují kromě tradičních tištěných materiálů (knih, novin a časopisů, sborníků, diplomových prací, working papers zahraničních univerzit, statistických ročenek, slovníků) také rozsáhlou nabídku elektronických informačních zdrojů.

V knihovním fondu je přes 460 tisíc knih a 400 titulů periodik, z toho je kolem 40 tisíc svazků ve studovnách ve volném výběru, ostatní si lze vypůjčit domů nebo prezenčně do studovny. Materiály si registrovaní uživatelé knihovny mohou online objednat a rezervovat v souborném katalogu VŠE, jehož prostřednictvím si mohou také například prodloužit výpůjční lhůtu, kontrolovat stav výpůjček, vyhledávat v databázi ekonomických periodik FinLit a pracovat s naskenovanými texty prací významných prvních českých ekonomů (tzv. Zlatý fond českého ekonomického myšlení).

Elektronické informační zdroje jsou až na výjimky dostupné online se vzdáleným přístupem pro autorizované uživatele, za zmínku stojí například databáze EBSCO, ProQuest 5000, Web of Knowledge, JSTOR či český Anopress IT, nebo elektronické verze periodik, předplacených v tištěné verzi.

Kromě klasických služeb knihovny, prezenčních, absenčních a meziknihovních výpůjček, poskytuje CIKS svým uživatelům další knihovnicko-informační služby. Ty zahrnují jak poradenství při práci s elektronickými databázemi, tak zpracování rešerší či individuální pomoc při řešení konkrétních požadavků uživatele. Všem registrovaným čtenářům knihovny VŠE je dále k dispozici služba elektronického dodávání dokumentů (EDD), jež umožňuje objednat si některé typy dokumentů z fondů knihoven CIKS přímo ze svého počítače a na něm si je také číst a vytisknout. Více informací o těchto službách naleznete na webových stránkách CIKSu.

Pracovníci CIKS aktivně spolupracují na projektech Národní knihovny ČR, Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) i Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ). Mezinárodní spolupráce se odehrává zejména v rámci European Business Schools Librarians‘ Group (EBSLG) a Mezinárodního sdružení uživatelů produktů firmy Ex Libris (IGeLU).

Připravila:
Ing. Jana Hartmanová
ředitelka CIKS
hartman@vse.cz