Nový kancléř VŠE

1. září
2016

Od 1. září 2016 bude vykonávat funkci kancléře VŠE Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, PhD. Kancléř je členem vedení VŠE a zodpovídá zejména za chod sekretariátu rektora, přípravu podkladů pro jednání grémií VŠE a organizační zajištění akcí celoškolského významu.

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, PhD. je absolventem Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze a během doktorského studia absolvoval čtyřletý studijní pobyt v Budapešti. V letech 2006 až 2013 administroval akreditační procesy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci přechodu fakulty na strukturované studium. Vedle akreditací bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů řídil i kompletní reakreditaci oborů doktorského studia, včetně oborů s oprávněním konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Dva roky působil ve funkci proděkana pro vědu a zahraniční vztahy na Slezské univerzitě v Opavě.

V roce 2013 se spolupodílel na založení Centra pro dějiny VŠE, kde se na pozici vědeckého tajemníka podílí na výzkumu historie ekonomického vysokého školství u nás a ve středoevropském kontextu. Je editorem publikace Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy (2014) a pokračujícího rozsáhlého druhého dílu syntézy k dějinám VŠE, jenž vyjde na počátku roku 2017. Byl rovněž autorem koncepce výstavy k 60. výročí založení VŠE. Od roku 2014 působí jako projektový manažer v souvislosti s přípravou VŠE na prestižní mezinárodní akreditaci AACSB.

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, PhD. byl řešitelem nebo spoluřešitelem několika vědeckých projektů, publikoval desítky odborných studií v prestižních domácích i zahraničních odborných časopisech, primárně k problematice československo-maďarských politických vztahů v první polovině dvacátých let 20. století ve střední Evropě a k problematice národnostních menšin v první Československé republice. Jeho články jsou pravidelně citovány u nás i v zahraničí. Je autorem i spoluautorem řady monografických publikací. Letos vydal v nakladatelství VŠE Oeconomica rozsáhlou monografii věnující se československo-maďarským hospodářsko-politickým vztahům ve dvacátých letech 20. století na pozadí zrodu tehdejšího specifického politického systému v Maďarsku.