Prof. Pražská získala Medaili A. Rašína

27. února
2008

26. února 2008 byla prof. Ing. Lence Pražské, CSc. z Fakulty mezinárodních vztahů udělena Medaile Aloise Rašína.

Prof. Ing. Lenka Pražská, CSc. je významnou osobností v oblasti mezinárodního strategického managementu a řízení lidských zdrojů. Za svého více než čtyřicetiletého působení na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE přispěla k rozvoji mezinárodní dimenze obchodního podnikání, a to zejména v aplikaci na odvětví maloobchodu a velkoobchodu. Jejím hlavním výzkumným tématem byla problematika modelů řízení firmy a jejich přenosnosti do odlišného sociálně ekonomického a kulturního prostředí, otázky stimulace spolupracovníků, hodnocení výkonu a řízení kariérního vývoje. V teoretické rovině se zabývala problematikou mezinárodní komparace modelů manažerského vývoje, bariérami přenosnosti modelů řízení do odlišného kulturního prostředí, otázkou vytváření a využití mezinárodních standardů manažerských kompetencí. V oblasti aplikovaného výzkumu se věnovala zejména problematice vývoje trhu práce, zaměstnanosti, pracovním podmínkám v České republice a mezinárodnímu srovnání jejich vývojových tendencí.

Spolu s prof. Jindrou byla vedoucí patnáctičlenného autorského kolektivu vysokoškolské učebnice Obchodní podnikání, Retail Management, která vyšla poprvé v roce 1997, ve druhém přepracovaném a rozšířeném vydání pak v roce 2002. Tato učebnice byla v roce 1997 oceněna Cenou rektora VŠE za nejlepší publikaci.

Charakteristickým rysem tvůrčí a pedagogické činnosti profesorky Pražské bylo vždy její úzké sepětí s podnikovým prostředím a aktuálními tématy, která obchod a management v České republice v různých etapách svého vývoje řešil. Po několik let profesorka Pražská pracovala v programovém výboru největší středoevropské konference zaměřené na obchod Retail Summit, kterou Fakulta mezinárodních vztahů spolupořádá se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a společností Incoma již od roku 1995.

Zejména v první polovině 90. let se profesorka Pražská významně zasloužila o povznesení úrovně personální práce v podnikové sféře a rozvoj manažerských kompetencí. Připravila v té době spolu se zahraničními experty a kolegy z VŠE řadu programů celoživotního vzdělávání pro exekutivu, kterými prošly desítky manažerů. V roce 1997 v této souvislosti publikovala spolu s prof. Livianem z Francie monografii Řízení lidských zdrojů v Evropě – srovnání s ČR, která zachycovala stav úrovně českého managementu v mezinárodním srovnání a výzvy pro budoucí rozvoj kompetencí. Profesorka Pražská vyučovala také v programech pro exekutivu řadu let na Prague International Business School. Až do roku 2004 byla na Fakultě mezinárodních vztahů garantkou předmětu Mezinárodní management v doktorském studijním programu.

Více než deset let byla členkou Akademického senátu VŠE, působila i jako členka Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů. Je členkou komise pro obhajoby doktorských prací pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy, na Fakultě mezinárodních vztahů byla jmenována předsedkyní hodnotící komise celé řady habilitačních a jmenovacích řízení. Současně působí v několika vědeckých radách dalších českých univerzit (UJEP v Ústí nad Labem, FSE, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, FZ), v redakčních radách odborných časopisů a dalších profesních sdruženích.

Tradice udělování Medaile Aloise Rašína existuje na VŠE již od roku 1999. Touto medailí jsou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE v Praze nebo přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti. Alois Rašín se tak stal symbolem naší školy. Mezi nositeli tohoto ocenění jsou např. prof. Ing. Miloslav Synek, CSc., prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc., či prof. Ing. RCDr. dr.h.c. Václav Hoffmann, CSc.