VŠE pomáhá studentům se zdravotním, studijním a jiným znevýhodněním

3. února
2017

Podporu studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na VŠE poskytuje již deset let Středisko handicapovaných studentů (SHS). Všichni studují formou integrace do běžného studia a i přes svá zdravotní a jiná znevýhodnění musí splnit standardní studijní požadavky jako ostatní studenti.

Jedná se o studenty s postižením zraku, sluchu, s omezenou možností pohybu, se specifickými poruchami učení (SPU), s poruchami autistického spektra, s psychickým onemocněním a o studenty s chronickým onemocněním.

Přijímací řízení

Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami uvedou s podáním přihlášky ke studiu informaci o svém znevýhodnění. Přípravu potřebné modifikace přijímacího řízení, která zohlední druh, stupeň a konkrétní funkční dopad na jednotlivého uchazeče, již konzultuje se Střediskem handicapovaných studentů na VŠE. K nastavení nejlepších úprav slouží přijímací řízení nanečisto, kde se uchazeč seznámí s formou, místem a potřebnými kompenzačními pomůckami, které může použít. Z uplynulých let je zřejmé, že uchazeči o studium, kteří si vyzkoušeli místo a formu přijímacích testů nanečisto, jsou u přijímacího řízení výrazně úspěšnější.

Studium na VŠE

Studenti se studijním a zdravotním znevýhodněním studují na VŠE formou integrace. Mohou si tedy vybrat jakýkoli obor, jenž VŠE nabízí a na všech oborech mohou počítat se stejnou mírou podpory od SHS. VŠE zdravotně handicapovaným studentům nabízí možnost bezbariérového ubytování na všech svých kolejích, aby si studenti mohli vybrat podle toho, v které části Prahy bude probíhat převážná část jejich výuky.

Služeb SHS využívá nyní 35 studentů se speciálními studijními potřebami. Oproti roku 2015 se jedná o čtvrtinový nárůst. Zatímco studentů s těžkým zdravotním omezením je v posledních letech přibližně stejný počet, studenti se specifickými poruchami učení a s psychickým onemocněním postupně přibývají. Studentů s poruchou učení evidovalo SHS v roce 2015 sedm a v roce 2016 již čtrnáct. V následujících pěti letech je reálné předpokládat nárůst studentů s SPU 2 až 3 krát oproti současnému stavu. Podobný nárůst je také u skupiny studentů s psychickým onemocněním. Aktuálně jsou v SHS handicapovaným studentům k dispozici tři osobní asistenti. V roce 2016 čtyři handicapovaní studenti úspěšně dokončili studium. Studenti i absolventi VŠE se zdravotním postižením mohou využít služeb SHS při získávání uplatnění na trhu práce, kde SHS využívá kontakty se zaměstnavateli, kteří mají zájem o kvalifikované zaměstnance se zdravotním znevýhodněním.

Digitalizace studijních materiálů

Průběžně jsou pro studenty se speciálními potřebami upravovány materiály do digitální podoby, se kterými mohou pomocí kompenzačního softwaru samostatně pracovat. V roce 2016 bylo takto upraveno 10 000 stran studijních textů. Takto upravené materiály využívají studenti s handicapem zraku, specifickými poruchami učení a s omezenou hybností horních končetin.

Bezbariérová pracovna v místnosti NB35B

Pracovna pro SSP je čím dál více využívána pro psaní průběžných, závěrečných a přijímacích testů pomocí kompenzačních pomůcek. Studenti využívající služeb SHS píší většinu testů modifikovaných podle svého druhu a stupně postižení v NB35B. Pracovna slouží také jako místnost pro trávení volného času studentů se speciálními studijními potřebami, kde se potkávají studenti s podobnými potížemi a mohou zde získávat informace od ostatních handicapovaných spolužáků, o které jsou omezenými možnostmi kontaktu ochuzeni.

Více informací o Středisku handicapovaných studentů na VŠE, včetně příběhů jednotlivých studentů naleznete na http://shs.vse.cz/.