Výzkumné záměry na VŠE

19. března
2008

Věda a výzkum jsou strategickou prioritou VŠE v Praze. Zastoupení řady společenskovědních a exaktních oborů dává škole dobré předpoklady pro realizaci širokého spektra vědecko-výzkumných aktivit, na nichž se podílejí všechny fakulty.

Fakulta financí a účetnictví zpracovává výzkumný záměr "Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska" (vedoucí výzkumného záměru: Doc. Ing. Petr Marek, CSc.). Projekt spočívá v propojení základního výzkumu založeného na převážně modelovém řešení nákladů zastoupení přes stanovení výchozích teoretických postulátů a tvorbu finanční a účetní metodiky k aplikovanému výzkumu zasahujícímu do tří oblastí: v práci na národních i mezinárodních účetních a oceňovacích standardech, v empirických studiích týkajících se vývoje finančních a účetních veličin v ČR a v dalších zemích a ve zpracování modelů informačního řízení a finančního rozhodování v podnikové sféře.
V rámci výzkumného záměru vycházejí dva časopisy: Český finanční a účetní časopis a European Financial and Accounting Journal.
Více informací: nb.vse.cz/kfop/avz.htm

Vědeckovýzkumné aktivity pracovníků Fakulty mezinárodních vztahů se soustřeďují zejména na výzkum spojený s ekonomickosociálními, politologickými, politicko-bezpečnostními a právními otázkami světového ekonomického a sociálního systému. V současné době je na fakultě řešen výzkumný záměr "Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti" (vedoucí výzkumného záměru: Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.). Výzkumný tým složený z odborníků na ekonomii, mezinárodní vztahy, politologii a právo zkoumá nejaktuálnější aspekty spojené s reakcí ekonomiky a společnosti v České republice, Evropě i ve světě na rychle se měnící realitu globalizovaného světa. Výsledkem VZ bude kombinace názorů, podnětů a doporučení, které bude možné aplikovat do konkrétní hospodářské, zahraniční, regionální aj. politiky ČR, a pozitivně tak ovlivnit nejen její reakci na globalizaci světové ekonomiky, ale také její aktivní účast v EU.
Více informací: vz.fmv.vse.cz

Fakulta podnikohospodářská se zaměřuje na výzkum problematiky podnikání v měnícím se mezinárodním prostředí. Pracovníci fakulty řeší výzkumný záměr "Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy" (vedoucí výzkumného záměru: Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.). Záměr předpokládá, že změna paradigmatu ve společenském vývoji, růst významu znalostního managementu, procesního řízení a reinženýring, zavádění řízení excelentních podniků včetně využití nových poznatků psychologie vyvolává potřebu nové teorie ekonomiky a managementu, jejímž východiskem bude komplexní analýza adaptačních procesů, zhodnocení soustav ukazatelů a využití řízení a správy společností včetně vytvoření publikace pro praktické použití organizacemi a podnikateli v ČR. V rámci změn v souvislosti se vstupem ČR do EU a její integrací do světové ekonomiky je jedním z hlavních cílů výzkumného záměru seznamovat manažery a ekonomy podniků i neziskových organizací se systémy hodnocení firem v hlavních zemích EU a vytvořit metodiku hodnocení podniků kompatibilní se soustavami ukazatelů používaných v EU.

Pracovníci Fakulty informatiky a statistiky v současné době řeší výzkumný záměr s názvem "Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování" (vedoucí výzkumného záměru: Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.). Důvodem pro volbu zaměření výzkumného záměru je závažnost sociálněekonomického poslání metod získávání a analýzy dat pro rozvoj moderní společnosti, která v posledním desetiletí získala přídomek "informační", resp. "znalostní". Předmětem vědeckého zkoumání jsou dvě základní oblasti: získávání znalostí a analýza dat, a pak také reprezentace, zpracování a využití znalostí. Na výzkumu spolupracují odborníci z oblasti znalostních technologií a oblasti statistiky.

Národohospodářská fakulta v současnosti neřeší žádný výzkumný záměr, ale v rámci svého výzkumu realizuje řadu významných dílčích grantů. Jmenujme alespoň některé z nich: "Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech", "Efektivnost volby teorií a tvorby hospodářské politiky v dynamickém modelu podnikatelských rozhraní", "Spontánní geneze jazyka", "Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými institucionálními změnami a kvalitou životního prostředí", "Amenitní" migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel a její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky", či "Analýza československého vývozu do Čínské lidové republiky".
Více informací: nf.vse.cz/?main=main&id=58

Vědeckovýzkumná činnost pracovníků Fakulty managementu je zaměřena na rozvoj a aplikaci těch disciplín, které podporují manažerskou činnost a manažerské rozhodování. Jedná se především o oblasti informačních věd a umělé inteligence, matematické statistiky a metod diskrétní matematiky. Fakulta v současnosti neřeší žádný výzkumný záměr. Jedním z významných grantů fakulty je projekt "Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání" (řešitelka: Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.). V rámci projektu je ve vybraných malých a středních firmách prováděna podrobná analýza formou manažerského auditu za využití standardních technik dotazování doplněných novým přístupem s využitím techniky koučování. Výstupem analýzy je, že si majitel firmy sám dobrovolně a na základě skutečností zjištěných zkušeným odborníkem stanoví oblast dalšího vzdělávání a rozvoje firmy.

 

Popis fotografií:

  1. Doc. Ing. Petr Marek, CSc. – Vedoucí výzkumného záměru F1
  2. Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. – Vedoucí výzkumného záměru F2
  3. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. – Vedoucí výzkumného záměru F3
  4. Prof. Ing. Richard Hindls, CSc. – Vedoucí výzkumného záměru F4
  5. Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. – Proděkan pro vědu a výzkum F5

Připravil:
Oddělení public relations
pr@vse.cz