Doktorské studium na VŠE

18. dubna
2008

V akademickém roce 2008/09 bude na šesti fakultách Vysoké školy ekonomické v Praze otevřeno v 9 doktorských studijních programech celkem 16 oborů. Uchazeči mohou podávat přihlášky do 15. května 2008.

Doktorské studium probíhá buď v prezenční, nebo distanční (kombinované) formě. Přijímací řízení do obou forem studia je jednotné.

Studenti v prezenční formě studia se aktivně podílejí na práci domovské katedry – účastní se vědeckovýzkumných aktivit (účast v grantech, na konferencích, publikační činnost), pedagogických aktivit (výuka), podílejí se i na organizačním chodu katedry apod. Tito studenti mají nárok na stipendium z dotací MŠMT po dobu, která nepřesahuje standardní dobu studia, a mohou být ubytováni, podle kapacity, na kolejích VŠE, žádat o ubytovací stipendium a využívat další výhody, které jsou poskytovány pouze studentům v prezenční formě studia.

Termín pro podání přihlášek na danou fakultu je 15. května 2008. Spolu s přihláškou uchazeč odevzdá stručný odborný životopis, doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání, seznam svých odborných prací, představu o zaměření disertační práce a doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení.

Samotné přijímací řízení pak zahrnuje zkoušku z odborného předmětu a cizího jazyka či jazyků dle požadavků příslušné fakulty. Na pražských fakultách se přijímací zkoušky konají 20. června 2008 (náhradní termín pouze po předložení zdůvodněné žádosti je 19. září 2008). Na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci proběhnou přijímací zkoušky v červnu, resp. září 2008 (datum bude upřesněno).

Doktorské studium na VŠE je otevřené i zájemcům ze zahraničí. Ti mohou absolvovat buď českou, nebo anglickou formu doktorského studijního programu, neboť většina oborů je akreditována i v anglickém jazyce (kromě Teorie vyučování ekonomických předmětů). Studium v angličtině je zpoplatněno. Blíže viz ozs.vse.cz/english/?page_id=99.

Další informace o nabídce konkrétních studijních programů a oborů, přijímacím řízení, počtu přijímaných uchazečů, organizaci a průběhu doktorského studia se dozvíte u referentek pro doktorské studium na příslušné fakultě nebo na webových stránkách doktorského studia: www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=1235.